Pierwsza chwilówka — jak znale?? najlepsz??

Nigdy wcze?niej nie korzysta?e? z us?ug firm po?yczkowych? Chcesz zaci?gn?? swoj? pierwsz? chwilówk?? Koniecznie przeczytaj nasze wskazówki! Dzi?ki nim po?yczysz pieni?dze szybko, bezpiecznie i bez formalno?ci, unikaj?c przy tym najcz??ciej pope?nianych przez pocz?tkuj?cych po?yczkobiorców b??dów.

Ogrom dost?pnych na rynku serwisów, oferuj?cych szybkie po?yczki pozabankowe mo?e przyprawi? o istny zawrót g?owy. Dla osoby, która nigdy wcze?niej nie korzysta?a z ich us?ug, wybór tej najlepszej mo?e by? wi?c ?ród?em nie lada dylematu.

Po?yczaj bezpiecznie

Kluczow? kwesti?, na któr? warto zwróci? uwag? przed wyborem pierwszej chwilówki, powinny by? kompetencje i wiarygodno?? firmy po?yczkowej. Korzystaj?c z us?ug sprawdzonej instytucji o stabilnej pozycji na rynku, mo?esz mie? pewno??, ?e po?yczkodawca wywi??e si? ze swoich obowi?zków, a Ty nie padniesz ofiar? oszustwa. W podj?ciu decyzji pomo?e Ci przygotowane przez nas zestawienie najlepszych firm po?yczkowych, uwzgl?dniaj?ce jedynie uczciwe podmioty, dzia?aj?ce zgodnie z prawem i najwy?szymi standardami etycznymi.

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 3000 zł

Czas na spłatę

10 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Pierwsza chwilówka — dost?pne kwoty i okresy sp?aty

Wybieraj?c firm?, która udzieli Ci pierwszej chwilówki, zwró? tak?e uwag? na dost?pne w ka?dej z nich kwoty i okresy sp?aty po?yczek. W zale?no?ci od serwisu jako nowy klient po?yczysz od kilkuset a? do 6000 z?, a sp?at? roz?o?ysz na okres od kilku do 65 dni. Pami?taj, ?e zaci?gaj?c po?yczk? krótkoterminow?, ca?? po?yczon? kwot? b?dziesz zobowi?zany zwróci? jednorazowo, a na jej zgromadzenie b?dziesz mia? nie wi?cej ni? 2 miesi?ce. Decyzja o po?yczeniu pieni?dzy powinna by? wi?c dok?adnie przemy?lana i poprzedzona rzeteln? analiz? w?asnych finansów.

Koszt pierwszej chwilówki

Nie wszyscy wiedz?, ?e nowi klienci instytucji pozabankowych mog? po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo. Darmowe po?yczki, oferowane przez wi?kszo?? dost?pnych na rynku serwisów to promocyjna oferta, skierowana w?a?nie do nowych po?yczkobiorców. Si?gaj?c po takie finansowanie, nie zap?acisz odsetek, prowizji, ubezpieczenia, op?aty przygotowawczej i ?adnych innych op?at oko?opo?yczkowych.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania takiej po?yczki wynosi 0 proc. Je?li zaci?gniesz chwilówk? w kwocie 2000 z?, dok?adnie tyle samo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy. Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li spó?nisz si? ze zwrotem pieni?dzy cho?by jeden dzie?, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? warunki promocji i obci??y? Ci? dodatkowymi op?atami.

Wymagania w stosunku do po?yczkobiorców

Pozabankowi po?yczkodawcy nie stawiaj? swoim klientom wygórowanych wymaga?. Aby otrzyma? po?yczk?, wystarczy mie? polskie obywatelstwo, dowód osobisty (zobacz tak?e: Chwilówki na dowód), konto w banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Nale?y spe?ni? tak?e okre?lone przez po?yczkodawc? kryterium wieku. W wi?kszo?ci firm „wide?ki” s? jednak bardzo szerokie.

Pierwsza chwilówka — niezb?dne dokumenty

Wi?kszo?? firm po?yczkowych nie wymaga dostarczania dodatkowych za?wiadcze? czy wyci?gów z konta bankowego. Decyzj? podejmuj? wy??cznie na podstawie danych zawartych w dowodzie osobistym oraz informacji pochodz?cych z rejestrów BIG i BIK. Musisz wiedzie? jednak, ?e takie podej?cie nie jest standardem. Niewielki odsetek firm, udzielaj?cych popularnych chwilówek wymaga od wnioskuj?cych dostarczenia dokumentów potwierdzaj?cych dochód. A to mo?e znacz?co opó?ni? tempo otrzymania dodatkowych ?rodków. Zanim wype?nisz i z?o?ysz wniosek po?yczkowy, upewnij si?, ?e wybrany przez Ciebie serwis udziela po?yczek na dowód.

Z?o?enie wniosku o pierwsz? chwilówk? — krok po kroku

Z?o?enie wniosku o pierwsz? po?yczk? pozabankow? jest nie tylko szybkie, ale równie? bardzo wygodne. Wi?kszo?? serwisów po?yczkowych umo?liwia wykonanie wszystkich kroków w 100 proc. online — bez konieczno?ci wychodzenia z domu czy podpisywania dostarczonej przez kuriera papierowej kopii umowy. Aby po?yczy? pieni?dze, znajd? firm?, która oferuje odpowiadaj?ce Ci warunki. Nast?pnie wejd? na jej stron? internetow? i okre?l preferowan? kwot? i okres sp?aty.

Po dokonaniu tych czynno?ci wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy. Wi?kszo?? formularzy zawiera podstawowe informacje na temat wnioskuj?cego (dane z dowodu osobistego, numer konta, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) oraz jego sytuacji finansowej (?ród?o dochodu, wysoko?? wynagrodzenia, okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy, a niekiedy równie? dzie? wyp?aty pensji).

To w?a?nie na podstawie wskazanych we wniosku informacji i danych pochodz?cych z baz BIK i BIG, po?yczkodawca podejmie decyzje. Kolejnym krokiem jest weryfikacja to?samo?ci. Kluczowym celem tej procedury jest zapewnienie bezpiecze?stwa obu stronom umowy poprzez wskazanie, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz. Aby zweryfikowa? swoje personalia, prze?lij na konto firmy po?yczkowej symboliczn? kwot?.

Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, po?yczkodawca b?dzie móg? sprawdzi?, czy dane wnioskuj?cego s? takie same, jak personalia w?a?ciciela konta. Je?li dane b?d? to?same — przyst?pi do dalszej analizy wniosku. Je?li b?d? odmienne — wniosek zostanie odrzucony. Je?li chcesz unikn?? b??du, nagminnie pope?nianego przez pocz?tkuj?cych po?yczkobiorców — wykonaj przelew weryfikacyjny na konto firmy po?yczkowej w tym banku, w którym sam posiadasz rachunek.

Pieni?dze przesy?ane pomi?dzy dwoma kontami w odr?bie tej samej instytucji zostan? zaksi?gowane niemal natychmiast. A to sprawi, ?e po?yczkodawca b?dzie móg? w ekspresowym tempie wyda? decyzj? i wyp?aci? pieni?dze. Je?li zrealizujesz przelew na konto w innym banku, czas oczekiwania na po?yczk? b?dzie zale?ny od godzin ksi?gowania przelewów przychodz?cych i wychodz?cych w obu bankach. W praktyce oznacza to, ?e zamiast 30 minut b?dziesz musia? poczeka? na pieni?dze nawet kilka godzin.

Pierwsza chwilówka a weryfikacja w BIK-u

Pierwsz? po?yczk? pozabankow? mog? otrzyma? równie? osoby mniej wiarygodne — posiadaj?ce negatywn? histori? kredytow? w BIK-u lub te, których dane figuruj? w rejestrze d?u?ników. Cho? firmy po?yczkowe podchodz? do tej kwestii do?? liberalnie, weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty, nie wszystkie pomijaj? sprawdzenie rejestrów BIK i BIG. Je?li Twoja historia kredytowa nie jest wzorcowa, a skutkiem zad?u?enia sta? si? wpis „na czarn? list?”, znajd? firm?, które nie zagl?da do dra?liwej bazy. Taki ruch znacz?co zwi?kszy Twoje szanse na otrzymanie dodatkowych ?rodków.

Pierwsza chwilówka — konsekwencje opó?nie? w sp?acie

Je?li nie sp?acisz pierwszej, darmowej po?yczki w terminie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki umowy i obci??y? Ci? standardowymi op?atami. To jednak nie wszystko. Opó?nienia w sp?acie mog? skutkowa? równie? naliczeniem odsetek za opó?nienie oraz rozpocz?ciem procedury windykacyjnej. Przed?u?aj?ca si? zw?oka mo?e by? przyczyn? rozpocz?cia post?powania s?dowego i windykacyjnego. A te wi??? si? nie tylko z konieczno?ci? poniesienia dodatkowych kosztów, ale równie? z pot??n? dawk? stresu.