Kolejna chwilówka

Je?li terminowo sp?acisz swoj? pierwsz? chwilówk?, mo?esz si?gn?? po kolejn? — zazwyczaj w wy?szej kwocie. Musisz wiedzie? jednak, ?e w przeciwie?stwie do pierwszej, darmowej po?yczki dla nowych klientów, kolejne finansowanie b?dzie ju? obci??one op?atami w standardowej wysoko?ci.

Ile kosztuje kolejna chwilówka?

Koszt kolejnej po?yczki zale?y od udzielaj?cego jej serwisu, kwoty oraz okresu sp?aty. Warto doda? jednak, ?e maksymalne op?aty zwi?zane z udzielaniem po?yczek s? obecnie okre?lone przez prawo i nie mog? by? kszta?towane w dowolny, ustalony przez po?yczkodawców sposób.

Limit pozaodsetkowych kosztów po?yczenia pieni?dzy wynosi 25 proc. kwoty po?yczki oraz kolejne 30 proc. w skali roku. Wysoko?? odsetek stanowi równowarto?? 6-krotno?ci stopy lombardowej NBP. W jaki sposób te zasady przek?adaj? si? na realne koszty chwilówek?

Zanim si?gniesz po kolejn? po?yczk?, upewnij si? wi?c, ?e jej koszty mieszcz? si? w okre?lonych przez prawo limitach. Je?li po?yczkodawca chce obci??y? Ci? wy?szymi op?atami, sprawd?, z czego wynikaj?. Wiele wskazuje bowiem na to, ?e wybrany przez Ciebie podmiot nie dzia?a zgodnie z prawem.

Poni?ej przedstawiamy ranking kolejnych szybkich po?yczek. Zapraszamy do zapoznania si? z po?yczkodawcami.

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Druga chwilówka, czyli kiedy otrzymamy najwy?sz? kwot? po?yczki

Darmowe chwilówki s? najcz??ciej uznawane za po?yczki najkorzystniejsze. RRSO 0%, czyli brak konieczno?ci ponoszenia ?adnych kosztów jest chyba najlepsz? ofert?, na jak? mog? liczy? po?yczkobiorcy. Nie dla ka?dego najwa?niejszy jest ten w?a?nie parametr – dla wielu równie wa?na jest te? wysoko?? dost?pnej kwoty po?yczki lub d?ugo?? okresu sp?aty. Nie zawsze jednak uda si? ustawi? po??dane parametry ju? przy pierwszej chwilówce i trzeba ograniczy? si? do warunków przygotowanych dla nowych klientów, a trzeba wiedzie?, ?e pierwsza chwilówka to zwykle niewielkie kwoty, które potem, wraz z kolejnymi po?yczeniami, stopniowo rosn?. Gdzie i kiedy mo?na otrzyma? najwy?sz? kwot? po?yczki?

Po?yczkodawcy pozabankowi nie obracaj? pieni?dzmi nale??cymi do ich klientów. Inaczej ni? banki, które kredytów mog? udziela? z depozytów z?o?onych na kontach bankowych przez ich klientów, firma po?yczkowa mo?e udzieli? finansowania wy??cznie z w?asnych ?rodków. Z tego powodu, ka?da udzielona po?yczka to tak?e ryzyko tego, ?e po?yczka nie zostanie sp?acona, a kapita? przepadnie. Dlatego te? wi?kszo?? po?yczkodawców z rezerw? podchodzi do nowych klientów i stosuje zasad? ograniczonego zaufania, zgodnie z któr? po?yczkodawca musi wykaza? si? swoj? solidno?ci?.

Przy pierwszej po?yczce, firma po?yczkowa nie ma realnej mo?liwo?ci, by rzetelnie oceni? wnioskuj?cego. Nie mo?e wi?c dok?adnie oceni? ryzyka i przewidzie?, czy po?yczkobiorca sp?aci po?yczk?, czy te? nie. Ma co prawda dost?p do rejestru BIK, ale nie zawsze b?dzie on miarodajny, tym bardziej, je?li po?yczkobiorca nie zaci?ga? wcze?niej ?adnych zobowi?za?. Z tego powodu pierwsza po?yczka ma za zadanie sprawdzenie po?yczkobiorcy. Je?li przejdzie on ten specyficzny test, b?dzie móg? skorzysta? z innych dogodno?ci, w postaci wy?szej kwoty czy d?u?szego okresu sp?aty.

Gdzie uzyskam najwi?ksz? pierwsz? chwilówk??

Najcz??ciej przyznawan? kwot? przy pierwszej po?yczce jest kwota 1500 z?otych-2000 z?otych. Jest to ogólna ?rednia kwota zaci?ganych po?yczek, ale te? i najcz?stsza praktyka firm. Takie kwoty po?yczymy mi?dzy innymi w firmach Halopo?yczka, Miloan, Wonga, Via SMS, . Poza t? kwot? wychodz? natomiast nast?puj?ce marki:

Dla pocz?tkuj?cych mog? to by? kwoty naprawd? wystarczaj?ce, tym bardziej ?e wi?kszo?? pozosta?ych marek oferuje zazwyczaj pierwsze po?yczki poni?ej 1000 z?.

Po?yczki za pierwszym, za drugim i za kolejnym razem

Podej?cie firm po?yczkowych do tej kwestii jest ró?ne. W jednych mo?na uzyska? maksymaln? kwot? po?yczki ju? za pierwszym razem, w innych za drugim, za? w pozosta?ych – nawet za szóstym lub siódmym razem. Tendencj? ogóln? jest natomiast udost?pnianie maksymalnych kwot po?yczek za drugim razem. Poni?ej znajduje si? zestawienie firm odpowiadaj?cych poszczególnym grupom:

Najwi?ksza po?yczka za drugim razem:

Najwi?ksza po?yczka po kilku po?yczeniach:

Po?yczki ratalne bardziej przyjazne

Bardzo rzadk? praktyk? jest stopniowanie kwot po?yczki wed?ug liczby zaci?gni?tych przez jednego po?yczkobiorc? po?yczek. W wi?kszo?ci przypadków maksymalna kwota dost?pna jest ju? od razu, ale te? niedogodno?ci? jest to, ?e prawie ka?da taka po?yczka jest p?atna. Maksymaln? kwot? po?yczki ratalnej od razu otrzymamy w firmach: Monedo Now (10 000 z?), Ratkomat (10 000 z?), Aasa (10 000 z?otych), Hapi Po?yczki (15 000 z?), Zaplo (10 000 z?), Provident (15 000 z?), Fellow Finance (12 000 z?) oraz Wonga (20 000 z?).

Stopniowanie kwot dost?pnych po?yczek mo?na znale?? natomiast w firmie Super Grosz (10 000 z? za pierwszym razem oraz 15 000 z? za ka?dym kolejnym), Incredit (7000/ 10 000 z?) oraz Efino (6000/ 10 000 z?). Aczkolwiek nie nale?y oczekiwa? tego, ?e taka kwota zostanie udzielona tylko dlatego, ?e jest dost?pna, poniewa? to uzale?nione jest w najwi?kszym stopniu od zdolno?ci kredytowej.

Kolejna chwilówka — ile mo?na po?yczy??

W zale?no?ci od firmy, kwoty kolejnych chwilówek wahaj? si? od 2500 a? do 7000 z?. To, ile pieni?dzy b?dziesz móg? po?yczy?, zale?y jednak nie tylko od polityki po?yczkodawcy, ale równie? od Twojej zdolno?ci do sp?aty. Je?li wysoko?? Twoich dochód nie pozwoli na jednorazow? sp?at? kwoty, o któr? wnioskowa?e?, po?yczkodawca zaproponuje inn?, dostosowan? do Twoich mo?liwo?ci finansowych. Na sp?at? kolejnej po?yczki b?dziesz mia?, podobnie jak w przypadku pierwszego finansowania 30, 45, 60 lub 61 dni.

Jak otrzyma? kolejn? chwilówk??

Procedura zwi?zana z otrzymaniem kolejnej chwilówki jest krótsza i jeszcze ?atwiejsza ni? ta, towarzysz?ca zaci?gni?ciu pierwszego finansowania. Aby otrzyma? dodatkowe ?rodki, wystarczy jedynie zalogowa? si? na swoje konto i z?o?y? odpowiedni? dyspozycj?. W zale?no?ci od firmy i stosowanych przez ni? procedur udzielenie kolejnej po?yczki mo?e, ale wcale nie musi zosta? poprzedzone ponownym badaniem zdolno?ci do sp?aty. Aby u?atwi? klientom pozyskanie dodatkowych ?rodków, niektóre serwisy umo?liwi?y zaci?gni?cie kolejnej po?yczki… przez SMS.

Kolejna chwilówka przed sp?at? poprzedniej — czy to mo?liwe?

Warunkiem zaci?gni?cia kolejnej po?yczki krótkoterminowej jest sp?ata aktualnie posiadanego zobowi?zania. Je?li posiadasz aktywn? chwilówk?, nie b?dziesz móg? wi?c zaci?gn?? kolejnej w tej samej firmie.

Kolejna chwilówka — wymagane dokumenty

Udzielaj?c kolejnej po?yczki, wi?kszo?? serwisów nie wymaga dostarczania ?adnych dodatkowych dokumentów. W zale?no?ci od procedur towarzysz?cych przyznawaniu kolejnych chwilówek po?yczkodawcy mog? ponownie zweryfikowa? zdolno?? do sp?aty i sprawdzi?, czy sytuacja klienta w BIK-u i BIG-ach nie uleg?a zmianie.

Jak sp?aci? drug? chwilówk??

Sp?aty drugiej chwilówki mo?esz dokona?, wysy?aj?c przelew na konto firmy po?yczkowej lub sk?adaj?c odpowiedni? dyspozycj? na swoim koncie klienta. Pami?taj jednak, ?e momentem sp?aty nie jest dzie? wys?ania przelewu, a moment zaksi?gowania pieni?dzy na koncie firmy po?yczkowej. Je?li planujesz zleci? przelew na poczcie lub w bankowym okienku, zadbaj o to, aby wys?a? pieni?dze odpowiednio wcze?niej. Taki transfer mo?e bowiem „w?drowa?” nawet 3-4 dni. Je?li na Twoim koncie pojawi si? niedop?ata, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo obci??y? Ci? dodatkowymi kosztami.

Kolejna chwilówka — konsekwencje nieterminowej sp?aty

Za ka?dy dzie? opó?nienia po?yczkodawca b?dzie mia? prawo naliczy? odsetki za opó?nienie. Je?li dodatkowe koszty nie zmotywuj? po?yczkobiorcy do sp?aty, mo?e rozpocz?? procedur? windykacyjn? oraz przekaza? spraw? zewn?trznej firmie, która specjalizuje si? w egzekwowaniu nale?no?ci. Konsekwencj? przed?u?aj?cej si? zw?oki mo?e by? tak?e skierowanie sprawy na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego. A te wi??? si? nie tylko z konieczno?ci pokrycia dodatkowych op?at, ale równie? z pot??n? dawk? stresu.