Darmowe chwilówki

Niewiele osób zdaje sobie spraw?, ?e po?yczka pozabankowa mo?e by? ta?sza ni? kredyt w banku, a nawet… zupe?nie darmowa. Na rynku funkcjonuje a? kilkadziesi?t serwisów, udzielaj?cych po?yczek za 0 z?.

Darmowe chwilówki maj? niewiele wspólnego z bankowymi kredytami bez odsetek. Si?gaj?c po darmow? po?yczk?, nie zap?acisz bowiem nie tylko odsetek, ale równie? prowizji, ubezpieczenia i ?adnych innych op?at. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi dok?adnie 0 proc. Po?yczaj?c kwot? 1000 z?, dok?adnie tyle samo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy.

Darmowe po?yczki to promocyjna oferta, skierowana wy??cznie do nowych klientów danego serwisu. G?ównym celem udzielania takich chwilówek jest pozyskanie oraz zatrzymanie jak najwi?kszej liczby klientów. Mimo ?e po?yczkodawca nie zarabia na darmowych chwilówkach, dzi?ki nim mo?e osi?gn?? zyski w d?ugofalowej perspektywie. Je?li klient nie b?dzie w stanie zwróci? pieni?dzy na czas, mo?e si?gn?? po refinansowanie lub przed?u?enie terminu sp?aty.

Je?li sp?aci chwilówk? w terminie, mo?e zaci?gn?? kolejn? — w wy?szej kwocie. Zarówno refinansowanie, jak równie? przed?u?enie i kolejna po?yczka wi??e si? jednak z konieczno?ci? pokrycia dodatkowych op?at. A te, jak nietrudno zgadn??, nie s? najni?sze. Aby unikn?? nieprzyjemnych niespodzianek i dodatkowych kosztów, dok?adnie oszacuj swoje mo?liwo?ci finansowe.

Darmowe chwilówki oferuje obecnie a? kilkadziesi?t serwisów. Chc?c znale?? najbardziej wiarygodne, ciesz?ce si? pozytywnymi opiniami klientów, zajrzyj do naszego zestawienia poni?ej. Zachowasz pewno??, ?e po?yczkodawca wywi??e si? ze swoich obowi?zków, a poziom obs?ugi klienta b?dzie bez zarzutu.

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 2000 zł

Czas na spłatę

5 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Gdzie szuka? darmowych chwilówek?

Trzeba zaznaczy? ?e firmy które oferuj? pierwsz? po?yczk? za darmo to z regu?y instytucje pozabankowe oferuj?ce po?yczki krótkoterminowe, potocznie nazywane chwilówkami. I rzeczywi?cie kilka najwi?kszych firm oferuje takie po?yczki za darmo lub za symboliczn? op?at?. Z regu?y musimy wykona? tzw. op?at? weryfikacyjn?, ale wynosi ona bardzo niewiele, 1 z? lub nawet jeden grosz.

Pami?tajmy, ?e po?yczka za darmo jest udzielana tylko pod warunkiem, i? w danej firmie bierzemy j? po raz pierwszy. Bardzo wa?nym warunkiem który trzeba spe?ni? aby rzeczywi?cie otrzyma? po?yczk? za darmo jest fakt ?e nale?y j? sp?aci? w terminie ustalonym w umowie. Pami?tajmy ,i? ten termin jest zachowany jedynie gdy na konto po?yczkodawcy wp?yn? pieni?dze zgodnie z terminem ustalonym w umowie. Nie liczy si? wi?c data naszej wp?aty, a data kiedy fizycznie znajd? si? pieni?dze na rachunku, warto wi?c takiej wp?aty dokona? odpowiednio wcze?niej. Je?li spó?nimy si? cho? jeden dzie? poniesiemy ju? wszystkie koszty zwi?zane z udzieleniem po?yczki, a co za tym idzie przestanie ona by? darmow?.

Przed podpisaniem umowy o po?yczk? dok?adnie zapoznajmy si? z jej tre?ci?, co prawda najwi?ksze firmy s? rzetelne wobec swoich klientów, ale lepiej by? pewnym co podpisujemy.  Zapoznajmy si? te? z dodatkowymi op?atami jakie b?dziemy musieli ponie?? je?li nie sp?acimy po?yczki w terminie. Przecie? w ?yciu zdarzaj? si? ró?ne przypadki i mo?emy znale?? si? w sytuacji kiedy nie sp?acimy po?yczki w ustalonym czasie, a wtedy b?dziemy musieli ponie?? dodatkowe koszty. Lepiej wiedzie? wcze?niej w jakiej wysoko?ci b?d? to op?aty.

Jak wnioskowa? o darmow? po?yczk??

Z?o?enie wniosku o darmow? po?yczk? jest nie tylko szybkie, ale równie? banalnie proste. Po wybraniu firmy odwied? jej stron? internetow?, a nast?pnie okre?l preferowan? kwot? i okres sp?aty zobowi?zania. Kolejnym krokiem powinna by? rejestracja i wype?nienie wniosku po?yczkowego. Po uzupe?nieniu wszystkich pól i wys?aniu formularza po?yczkodawca poprosi Ci? o weryfikacj? to?samo?ci. Taka procedura zapewnia bezpiecze?stwo obu stronom umowy i uniemo?liwia po?yczenie pieni?dzy na skradzione b?d? wy?udzone personalia. Je?li proces weryfikacji przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Cho? wiele osób traktuje darmowe chwilówki ze sporym dystansem (jak to mo?liwe, ?eby po?ycza? pieni?dze zupe?nie za darmo?), nie ma powodów do obaw. Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li zwrócisz pieni?dze w terminie, mo?esz by? pewien, ?e nie zap?acisz za ni? ani z?otówki. W umowie po?yczkowej nie znajdziesz tak?e zapisów drobnym drukiem oraz kosztów, o których po?yczkodawca „nie zd??y? wspomnie?”.

Wi?kszo?? firm, udzielaj?cych darmowych chwilówek nie wymaga od swoich klientów dostarczania za?wiadcze? dokumentuj?cych wysoko?? i ?ród?o dochodu. Aby po?yczy? pieni?dze, potrzebny jest wy??cznie dowód osobisty, konto w polskim banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Je?li jeste? osob? bardzo m?od? lub dojrza??, koniecznie zwró? uwag? na okre?lone przez po?yczkodawc? kryterium wieku. Nie ka?dy serwis udzieli bowiem po?yczki osobie u progu doros?o?ci oraz seniorowi. Je?li zmagasz si? z negatywn? histori? kredytow? w BIK-u lub Twoje dane figuruj? w rejestrach BIG, wybór „pierwszego lepszego” serwisu mo?e zako?czy? si? rozczarowaniem. Chc?c zwi?kszy? swoje szanse na chwilówk?, si?gnij do kiszenie firmy udzielaj?cej darmowych po?yczek bez BIK lub po?yczek bez BIG.

Promocje po?yczkowe

Chwilówki i po?yczki na raty online sta?y si? bardzo popularnym produktem finansowym. Nie od dzi? trwa mi?dzy nimi wy?cig na najwi?ksze dost?pne dla klientów kwoty, wysoko?? darmowej chwilówki, czy okres sp?aty. To jednak nie wystarczy i trzeba wytoczy? ci??sze dzia?a – promocje. Ci??ko jednak przewidzie?, czego b?dzie dotyczy?a promocja – mo?e to by? wy?sza dost?pna kwota za darmo, zwolnienie z p?atno?ci jednej raty, atrakcyjne nagrody do wygrania, bezpo?rednie bonifikaty finansowe a nawet… ubezpieczenie zdrowotne. Takie do niedawna proponowa?a swoim klientom firma Hapi Po?yczki.

Promocje w firmach po?yczkowych potrafi? by? naprawd? atrakcyjne, ale ?ledzenie ich wszystkich mo?e by? czasoch?onne i przewy?sza? mo?liwo?ci przeci?tnego po?yczkobiorcy, dopiero staraj?cego si? o po?yczk? lub przywi?zanego do jednej firmy. Na szcz??cie serwisy zajmuj?ce si? tematyk? po?yczkow? zawsze s?u?? bie??cymi i najbardziej aktualnymi promocjami. Warto wi?c szuka? tam, zagl?da? na rankingi po?yczek i ?ledzi? aktualno?ci.

Podpowiemy, ?e okresem, w którym ewentualn? po?yczk? z promocj? powinni?my zainteresowa? si? najbardziej s? wszystkie ?wi?ta okoliczno?ciowe. S? to doprawdy okresy „gor?ce”, je?li chodzi o po?yczki. Wliczy? mo?emy w to przede wszystkim ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, Wielkanoc, ale tak?e i ?wi?ta pomniejsze – dzie? kobiet, walentynki. Cz?sto zdarzaj? si? tak?e promocje sezonowe – najcz??ciej letnie, kiedy to wi?kszo?? ludzi wybiera si? na wakacje.

Darmowe chwilówki w firmach po?yczkowych s? promocj?, która trwa w?a?ciwie nieustannie i jest dost?pna w prawie ka?dej firmie udzielaj?cej tego typu po?yczek. Ró?ni? si? one jednak swoim zakresem, zarówno je?li chodzi o wysoko?? dost?pnej kwoty, jak i okres sp?aty po?yczki. Co jaki? czas firmy po?yczkowe zmieniaj? te parametry, przez co najcz??ciej chwilowo mo?na po?ycza? wi?cej lub na d?u?ej. Dlatego warto na bie??co ?ledzi?, jak zmienia si? sytuacja w takich firmach i korzysta? z rankingów darmowych chwilówek oraz porównywarek po?yczkowych.

Korzystaj z promocji rozs?dnie

Z punktu widzenia po?yczkobiorcy, najwa?niejsz? cech? promocji powinien zosta? wymierny zysk, który ona przyniesie. Dlatego impulsywno?? nie jest wskazana w ?adnym wypadku – nawet je?li warunki promocji s? nadzwyczaj atrakcyjne. Nale?y pami?ta? o tym, ?e promocja nie zwalnia z odpowiedzialno?ci za niesp?acenie po?yczki, a konsekwencje tego b?d? tak samo dotkliwe.

Je?li spó?nisz si? ze sp?at? darmowej chwilówki cho?by jeden dzie?, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki i obci??y? Ci? kosztami w standardowej wysoko?ci. Ile wynosz?? Je?li si?gniesz po po?yczk? w kwocie 500 z? na 30 dni, zap?acisz maksymalnie 141,44 z?. Po?yczaj?c 1000 z?, ca?kowity koszt nie mo?e by? wy?szy ni? 282,88 z?, a w przypadku 2000 z? — ni? 567,76 z?. Oprócz zwi?kszenia kosztów chwilówki, opó?nienie w sp?acie b?dzie skutkowa? równie? naliczeniem odsetek oraz procedur? windykacyjn?. Je?li dzia?ania po?yczkodawcy nie przynios? rezultatów, sprawa mo?e „pow?drowa?” do zewn?trznej firmy windykacyjnej. Mo?e sta? si? tak?e przedmiotem post?powania s?dowego i egzekucyjnego.