Chwilówki Online

Chwilówki online to po?yczki krótkoterminowe, które mo?esz zaci?gn?? w 100 proc. przez internet. Bez wychodzenia z domu. Wygodnie i komfortowo.

Chwilówki online oka?? si? nieocenionym wsparciem w przypadku nieplanowanych wydatków. Zw?aszcza tych, które nie mog? czeka?. Si?gaj?c po tak? po?yczk?, mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w ci?gu kilkunastu minut od momentu z?o?enia wniosku po?yczkowego. Bez konieczno?ci dostarczania po?yczkodawcy za?wiadcze? z zak?adu pracy, dokumentów potwierdzaj?cych dochód czy wyci?gów z konta bankowego. Dodatkowe ?rodki mo?esz przeznaczy? na dowolny cel — napraw? samochodu, sfinansowanie kosztownej wizyty lekarskiej czy op?acenie urlopu.

Pierwszym krokiem na drodze do pozyskania dodatkowych pieni?dzy powinien by? wybór sprawdzonej, bezpiecznej firmy po?yczkowej. W podj?ciu najlepszej decyzji z pewno?ci? pomo?e Ci stworzona przez nas lista firm, uwzgl?dniaj?ca jedynie uczciwe, rzetelne podmioty, ?wiadcz?ce najwy?szej jako?ci us?ugi.

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 2000 zł

Czas na spłatę

5 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Kto mo?e zaci?gn?? chwilówk? online?

Chwilówk? przez internet mo?e zaci?gn?? ka?da osoba, która ma polskie obywatelstwo, dowód osobisty, konto bankowe, aktywny numer telefonu komórkowego oraz zdolno?? do sp?aty zaci?gni?tego zobowi?zania. Na szcz??cie, instytucje pozabankowe s? w tym zakresie zdecydowanie mniej restrykcyjne ni? banki. Wi?kszo?? z nich akceptuje niestandardowe ?ród?a dochodu (np. alimenty czy ?wiadczenia z tytu?u programu Rodzina 500+) oraz przychylnym okiem patrzy na mniej wiarygodnych klientów: osoby bardzo m?ode i bardzo dojrza?e, posiadaj?ce negatywn? histori? kredytow? czy wpisane do baz d?u?ników.

Proces uzyskania chwilówki online jest nie tylko ?atwy, ale równie? bardzo szybki. Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer, tablet lub smartfon z dost?pem do internetu. Je?li chcesz usprawni? procedur?, przed z?o?eniem wniosku przygotuj dowód osobisty, numer konta bankowego, telefon komórkowy oraz dane logowania do bankowo?ci elektronicznej.

Po znalezieniu firmy po?yczkowej, która w pe?ni spe?nia Twoje oczekiwania, wejd? na jej stron? internetow?, okre?l preferowan? kwot? i termin sp?aty po?yczki oraz wype?nij wniosek. Kiedy wy?lesz formularz po?yczkodawcy, staniesz przed konieczno?ci? potwierdzenia swojej to?samo?ci. Dzi?ki procedurze weryfikacji po?yczkodawca zachowa pewno??, ?e jeste? dok?adnie t? osob?, za któr? si? podajesz i nikt nie próbuje zaci?gn?? chwilówki na Twoje dane.

Chwilówka online — weryfikacja to?samo?ci

Najpopularniejsz? i najcz??ciej stosowan? metod? weryfikacji to?samo?ci jest przelew weryfikacyjny. Osoba, która wnioskuje o chwilówk? online, ma obowi?zek przes?ania na konto firmy po?yczkowej symbolicznej kwoty, (jest to zazwyczaj od 0,01 do 1 z?). Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku pokrywaj? si? z tymi, figuruj?cymi we wniosku po?yczkowym. Je?li personalia b?d? to?same, po?yczkodawca doko?czy analiz? wniosku, wyda decyzj? i wyp?aci pieni?dze. Je?li b?d? odmienne — wniosek zostanie odrzucony.

Je?li nie chcesz lub nie mo?esz wykona? przelewu weryfikacyjnego (np. dlatego, ?e Twoje konto jest zaj?te przez komornika lub nie masz na nim nawet symbolicznej z?otówki), mo?esz skorzysta? z alternatywnego sposobu weryfikacji danych. Niektórzy po?yczkodawcy udost?pnili klientom specjalne aplikacje, które w bezpieczny i szybki sposób ??cz? si? z rachunkiem wnioskuj?cego, sprawdzaj?c jego to?samo??. Weryfikacja danych przez aplikacje nie wymaga instalowania na komputerze dodatkowego oprogramowania. Procedura odbywa si? w toku sk?adania wniosku po?yczkowego, poprzez stron? internetow? po?yczkodawcy.

Po?yczka online — pieni?dze nawet w 15 minut

Je?li weryfikacja to?samo?ci przebiegnie pomy?lnie, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu 15 minut. Mog?, ale wcale nie musz?. Co zrobi?, aby otrzyma? pieni?dze jak najszybciej? Je?li chcesz otrzyma? chwilówk? nawet w kwadrans:

Chwilówka online — jakich informacji wymaga po?yczkodawca?

Wi?kszo?? firm, udzielaj?cych chwilówek online nie wymaga dostarczania dokumentów potwierdzaj?cych wysoko?? dochodów, wyci?gów z konta bankowego czy dodatkowych za?wiadcze?. Decyzje podejmuj? wy??cznie na podstawie informacji zawartych we wniosku po?yczkowym. Dane zawarte we wniosku powinny wi?c w mo?liwie jak najbardziej precyzyjny sposób obrazowa? sytuacj? finansow? wnioskuj?cego. Cho? ka?da firma po?yczkowa ustala indywidualne kryteria przyznawania po?yczek, w wi?kszo?ci formularzy znajdziesz pytania o:

Niektórzy po?yczkodawcy mog? poprosi? Ci? równie? o wskazanie:

Si?gaj?c po po?yczk? online, zawrzesz umow? z po?yczkodawc?, na odleg?o??. Tak? mo?liwo?? zapewnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Potwierdzenie zawarcia umowy ze strony po?yczkobiorcy odbywa si? z regu?y poprzez wpisanie w formularzu specjalnego kodu, otrzymanego w wiadomo?ci SMS.

Powi?zane tematy

> Po?yczki o ka?ej porze dnia (tak?e w weekend)
> Po?yczki dla firm
> Po?yczki z kurierem
> Po?yczki na 60 dni (i wi?cej!)
> Najlepsze po?yczki za darmo
> Pierwsza chwilówka – jak j? wybra?
> Kolejna chwilówka – wy?sze kwoty

Zobacz tak?e

> Wady i zalety chwilówek
> Po?yczki na raty
> Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze
> Jakich b??dów unika?
> Formalno?ci przy braniu chwilówki