Jak wybra? po?yczk? (przydatne porady)

Niejednokrotnie musimy po?yczy? niewielk? sum? pieni?dzy na krótki okres czasu. W takiej sytuacji dobrym rozwi?zaniem b?dzie po?yczka krótkoterminowa, zwana potocznie chwilówk?. Czym jednak kierowa? si? przy wyborze takiej po?yczki ? Na pewno dok?adnie zapoznajmy si? z umow? po?yczki, zwró?my uwag? na wysoko?? wszystkich op?at. Tak, wszystkich op?at, nie tylko samego oprocentowania poniewa? w przypadku chwilówek wysoko?? oprocentowania to tylko ma?a kwota wszystkich op?at. Op?aty które musimy ponie?? to cz?sto tak?e ubezpieczenie, op?aty za rozpatrzenie wniosku, op?ata przygotowawcza, op?ata za udzielenie po?yczki i wiele innych. To w?a?nie te wszystkie op?aty decyduj? o ostatecznym koszcie po?yczki.

Nale?y wiedzie? ?e po?yczkodawca ma obowi?zek podawania tzw. RRSO, czyli rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania i tam w?a?nie musz? by? uj?te wszelkie koszty jakie poniesiemy w zwi?zku z po?yczk?. Zwró?my te? uwag? na to czy po?yczkodawca umo?liwia tzw. przed?u?enie okresu sp?aty. Przecie? mog? si? wydarzy? jakie? nieprzewidziane okoliczno?ci i nie b?dziemy mogli odda? po?yczki w terminie.

Ponadto obecnie wiele firm oferuje pierwsz? po?yczk? ca?kowicie za darmo pod warunkiem ?e w danej firmie bierzemy j? po raz pierwszy oraz ?e sp?acimy j? w terminie. A wi?c je?li chcemy wzi?? po?yczk? po raz pierwszy warto rozejrze? si? w?a?nie za tak?, darmow? po?yczk?.

Ka?dego pr?dzej czy pó?niej dotnie nag?y wydatek, który musi zosta? sfinansowany w mo?liwie jak najszybszym czasie. Zaci?gni?cie po?yczki online daje mo?liwo?? otrzymania gotówki jeszcze tego samego dnia, bez potrzeby kompletowania dokumentów, a nawet wychodzenia z domu. Oferta chwilówek i po?yczek ratalnych jest jednak niezwykle bogata, wi?c osoba, która nie mia?a jeszcze do czynienia z tego typu finansowaniem mo?e poczu? si? zagubiona. Mo?e wi?c warto zatrzyma? si? na chwil? i po?wi?ci? troch? czasu na to, by wybra? t? najkorzystniejsz??
Pod rankingiem podajemy 6 konkretnych kroków, które nale?y wykona? oraz linki do najwa?niejszych uzupe?niaj?cych artyku?ów w naszym serwisie.

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 61 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 91 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Krok 1. Porównywarka po?yczkowa na start

Nie ma co ukrywa? – porównywarka po?yczek to wybawienie dla osób, które chc? w szybki i ?atwy sposób przejrze? ofert? jak najwi?kszej liczby firm oferuj?cych szybkie po?yczki. Przeci?tny po?yczkobiorca, zw?aszcza pocz?tkuj?cy, nie jest w stanie wymieni? wi?cej ni? nazw trzech firm pozabankowych. W porównywarce znajdzie kilkadziesi?t sprawdzonych, rzetelnych i nieparaj?cych si? dzia?alno?ci? lichwiarsk?. Wiarygodno?? firmy, w której decyduje si? zaci?gn?? zobowi?zanie, jest podstaw? ?wiadomej decyzji po?yczkowej, a korzystaj?c z porównywarki, nie trzeba ju? prze?wietla? danej instytucji, sprawdza? wpisu firmy do KRS czy prze?wietla? listy ostrze?e? publicznych KNF. Na t? ostatni? warto jednak rzuci? okiem; szerzej t? kwesti? opisali?my w artykule „Lista ostrze?e? publicznych KNF – czego mo?emy si? z niej dowiedzie??”.

Aczkolwiek, korzystanie z porównywarki równie? mo?e by? bardziej wydajne i szybsze, je?li tylko we?mie si? pod uwag? kilka wskazówek.

Krok 2. Po?yczanie nie lubi przesady

Nie ma sensu szuka? chwilówki, która udzieli po?yczki najwi?kszej, „na wszelki wypadek”. Je?li cel, na który zostan? wydane po?yczane pieni?dze, jest sprecyzowany, najlepiej jest po?yczy? dok?adnie tyle, ile wynosi jego koszt. Dobrze wi?c ju? na wst?pie okre?li? si? i zaznaczy? konkretn? kwot? po?yczki. Po pierwsze, zaw?zi to krok poszukiwa? i na polu bitwy zostawi tylko kilka firm. Po drugie – po?yczanie wi?cej ni? si? potrzebuje, mo?e by? szalenie ryzykowne i nara?a? na straty finansowe, spiral? zad?u?enia, a nawet post?powanie s?dowe.

Krok 3. Porównywanie po?yczek? Tylko z takimi samymi parametrami

Dobra po?yczka to tania po?yczka (ale nie jest to cecha jedyna). Tym kryterium kieruje si? wi?kszo?? po?yczkobiorców i z tego powodu na rynku funkcjonuj? darmowe chwilówki. Oczywi?cie, warto si? na tak? zdecydowa?, bo obni?enie kosztów po?yczki do zera jednocze?nie nie zmniejsza jej jako?ci. Jakkolwiek, darmowa chwilówka stanie si? p?atna, je?li nawet o jeden dzie? przekroczy si? ostateczny termin zwrotu.

Odpowiedzialny po?yczkobiorca zapozna si? wcze?niej ze wszystkimi kosztami finansowania, równie? tymi, które naliczane s? za nieterminow? sp?at?. Przy tym, najkorzystniejsz? metod? porównania jest, rzecz jasna, zestawienie po?yczek o takich samych parametrach, tj. kwocie, okresie sp?aty i rodzaju po?yczki. Bezcelowe b?dzie porównanie kosztów chwilówki na 30 dni i po?yczki ratalnej. Pierwsza z nich b?dzie kosztowa?a 550 z?otych (w firmie NetCredit), a druga 1815 z?otych. (Zaplo, na 12 miesi?cy). Owszem, koszty po?yczki ratalnej b?d? znacznie wi?ksze, ale nie znaczy to, ?e jest gorsza. Ma równie? swoje zalety, takie jak na przyk?ad wi?ksza pewno?? bezproblemowej sp?aty. Dobrze wi?c wcze?niej zastanowi? si? jaki typ finansowania jest korzystniejszy i na jaki mo?na sobie pozwoli? finansowo.

Krok 4. Koszty to nie wszystko

Wybór interesuj?cego typu po?yczki oraz oferty, która jest najbardziej dogodna cenowo sprawia, ?e po?yczkobiorca jest ju? w po?owie drogi do najlepszego wyboru. Koszty s? oczywi?cie wa?ne, ale warto równie? rozwa?y? to, jak po?yczka prezentuje si? pod innymi wzgl?dami, tym bardziej ?e bez problemu mo?na znale?? kilka firm, w których op?aty b?d? wynosi? mniej wi?cej tyle samo. Przewag? jednej po?yczki nad innymi, podobnymi b?dzie chocia?by mo?liwo?? przed?u?enia okresu po?yczki lub refinansowania, przychylno?? firmy po?yczkowej do zmiany harmonogramu sp?aty (np. roz?o?enia chwilówki na raty), mo?liwo?? wykorzystania szybkiej aplikacji do weryfikacji to?samo?ci, czy dost?pno?? szybkich przelewów Blue Media.

Krok 5. Dobrze skorzysta? z do?wiadczenia innych

Równie? w kwestii wyboru odpowiedniej po?yczki, Internauci mog? okaza? si? bardzo pomocni. Nie koniecznie trzeba kierowa? si? poleceniami konkretnych chwilówek czy typów finansowania, bo ka?dy ma inne potrzeby i inaczej zapatruje si? na sprawy finansowe. Uczestnicy for lub osoby wymieniaj?ce si? opiniami na portalu po?yczkowym na pewno pomog? jednak zorientowa? si?, jak wygl?da realizacja us?ugi i obs?uga klienta w wybranych przez nas we wst?pnej selekcji firmach, w jakim stopniu pomocni s? konsultanci firmy i jak szybko pieni?dze s? przelewane na konto. To tak?e wa?ne aspekty po?yczki.

Krok 6. Terminowa sp?ata

O sukcesie zaci?gni?cia najlepszej po?yczki mo?na mówi? dopiero w momencie, gdy zostanie ona sp?acona. Wybór odpowiedniego do swoich finansów produktu sprawi, ?e ryzyko popadni?cia w d?ugi zostanie znacznie zredukowane. Cho? po?yczk? mo?na zaci?gn?? w kilka minut, na jej przemy?lenia powinno si? po?wi?ci? odrobin? wi?cej. Mo?e si? wtedy okaza?, ?e nawet tak nowoczesne produkty finansowe, jak po?yczki internetowe, mog? uczy? odpowiedzialno?ci i umiej?tnego zarz?dzania pieni?dzmi.

Powi?zane tematy

> Wady i zalety chwilówek
> Chwilówki online
> Po?yczki na raty
> Jak zaoszcz?dzi? pieni?dze
> Jakich b??dów unika?
> Formalno?ci przy braniu chwilówki

Zobacz tak?e

> Po?yczki dla osób bez dochodu
> Po?yczki dla osób zad?u?onych
> Porady naszych ekspertów
> Forum – pytania i porady u?ytkowników
> Przegl?d firm po?yczkowych