ketto
2019-04-16 13:37:00
Czy kto? mia? mo?e do czynienia z firma chwilówkomat? Interesuje mnie tutaj g?ównie jak wygl?da ich procedura windykacyjna. Nie jestem w stanie sp?aci? ich raty w tym miesi?cu, mam inne zobowi?zania, które s? wa?niejsze. A przed?u?a?em ju? termin sp?aty chyba kilka razy tak wiec nie wiem czy uda si? przed?u?y? kolejny raz. Poza tym mia?em wra?enie, ze osoba na telefonie jak sk?ada?em podanie o przedlu?enie po?yczki zaczyna?a sie ju? niecierpliwi?. Nie spodziewa?em si? równie? tego, ze op?aty b?d? takie wysokie i mam obecnie w firmie do sp?aty do?? spore pieni?dze.