Zaplo

Dokładna nazwa firmy: Zaplo sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
kontakt@zaplo.pl
Strona WWW: www.zaplo.pl
Telefon kontaktowy: 221 333 888
Godziny pracy: Pon.- Pt.: 8:00 - 22:00, Sob. - Ndz.: 8:00 - 20:00
NIP: 521-366-08-75
REGON: 146952871
KRS: 0000483782

Zaplo nie jest osobn? firm? po?yczkow?, ale cz??ci? du?ej, mi?dzynarodowej Grupy Kapita?owej 4finance Group. Dotychczasowy dorobek tej grupy jest doprawdy imponuj?cy – po dzi? dzie? udzielono ju? ponad 11 milionów po?yczek w 17 krajach ca?ego ?wiata.

Przyczyn? popularno?ci Zaplo jest, poza szybkim i ?atwym procesem po?yczkowym, szeroka i elastyczna oferta umo?liwiaj?ca zaci?gni?cie wysokich kwot roz?o?onych nawet na kilkadziesi?t rat.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 10 000 z okresem sp?aty wynosz?cym od 3 do 36 miesi?cy (minimalna kwota 1000 z?otych to od 3 do 6 rat).

Rejestry sprawdzane przez Zaplo: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania ?adnego typu zabezpieczenia w Zaplo.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, mo?na przesun?? termin sp?aty raty o miesi?c.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

Promocja: Klienci, którzy posiadaj? po?yczk? roz?o?on? przynajmniej na 6 rat i sp?acaj? j? terminowo, mog? liczy? na wyp?at? dodatkowych pieni?dzy od Zaplo co pó? roku: 100 z?otych za po?yczone 5000 z?otych, 200 z?otych za kwoty od 5100 do 9900 z?otych oraz 250 z?otych za po?yczone 10 000 z?otych.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W ZAPLO?

Aby zosta? klientem Zaplo, nale?y by? obywatelem polskim w wieku od 21 do 70 lat. Nale?y tak?e na sta?e mieszka? w Polsce oraz otrzymywa? regularne dochody w odpowiedniej wysoko?ci, by pokry? zaci?gni?te zobowi?zania. Klient musi wyst?powa? tak?e jako osoba fizyczna, posiadaj?ca pe?ni? praw do czynno?ci prawnych – osoby z cz??ciowym nawet ograniczeniem nie mog? zawiera? umów.

Przeciwwskazaniem do zaci?gni?cia po?yczki w Zaplo jest figurowanie klienta w bazach danych BIK, BIG, KRD i ERIF. W takim wypadku, Zaplo odmawia udzielenia po?yczki, tak samo jak w przypadku gdy wnioskuj?cy klient nie sp?aci? jeszcze swojej poprzedniej po?yczki.

Jako, i? Zaplo udziela po?yczek wy??cznie przez Internet, po?yczkobiorca musi posiada? do tego odpowiednie instrumenty: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail oraz za?o?one konto klienta na stronie zaplo.pl

PO?YCZKA W ZAPLO KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Kalkulator po?yczkowy, który znajduje si? na stronie zaplo.pl, pozwala klientowi na ustawienie nie tylko kwoty po?yczki, ale tak?e wysoko?ci miesi?cznej raty – takiej, któr? klient b?dzie w stanie sp?aca?. Kalkulator za? sam prze?o?y te parametry na liczb? rat i przy okazji przedstawi klientowi ca?kowite koszty po?yczki. Je?eli klient akceptuje te za?o?enia, musi klikn?? przycisk „chc? po?yczk?”, co zapocz?tkuje proces po?yczkowy.

2. Rejestracja i wniosek. Aby u?atwi? przebieg ubiegania si? o po?yczk?, wniosek i rejestracja (nieodzowna przy pierwszym po?yczaniu) s? po??czone. Wymagaj? one podania informacji, które umo?liwi? identyfikacj? to?samo?ci klienta i jego zdolno?ci kredytowej. S? to: dane osobowe i adresowe, informacje o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, numery dowodu osobistego i PESEL oraz adres e-mail i numer telefonu,

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Zaplo korzysta z b?yskawicznej aplikacji Instantor. Aplikacja ta, dzi?ki podaniu w niej swojego loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej, sama pobierze niezb?dne dane, w tym numer konta bankowego klienta. W takiej sytuacji nie trzeba ju? wnosi? op?aty weryfikacyjnej, cho? Zaplo oferuje równie? tak? mo?liwo?? – op?aty w wysoko?ci 1 z?otego mo?na dokona? za pomoc? systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Cash. Najwa?niejsze, aby oba sposoby nast?pi?y z u?yciem wy??cznie swojego osobistego konta bankowego.

4. Przyznanie po?yczki. Klient dostanie odpowied? SMS-ow? i mailow? od Zaplo w przeci?gu 15 minut, dzi?ki zautomatyzowanym systemom weryfikacji wniosku. Oczywi?cie, weryfikacja jest przeprowadzana tylko w godzinach pracy biura, a wniosek wys?any poza tymi godzinami t? weryfikacj? opó?ni do nast?pnego dnia roboczego.

5. Wyp?ata. Klienci posiadaj?cy konta w bankach Alior, Getin Bank, mBank, Millennium i PKO mog? liczy? na otrzymanie pieni?dzy ju? po kilku minutach. Klienci pozosta?ych banków musz? czeka? na kolejn? sesj? bankow? w swoim banku, ale w najgorszym przypadku zaksi?gowanie pieni?dzy nie nast?pi pó?niej ni? kolejnego dnia roboczego.

6. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka jest mo?liwa dopiero po sp?acie poprzedniej. Proces po?yczkowy mo?e by? dokonany przez osobisty profil klienta na zaplo.pl, z wykorzystaniem zak?adki „wniosek” – klient nie musi ju? potwierdza? swojej to?samo?ci i danych bankowych.

KOSZTY PO?YCZKI W ZAPLO

Koszty po?yczki w Zaplo to odsetki sta?e (10% w skali roku) i prowizja za udzielenie po?yczki. Ta ostatnia zale?na jest od wysoko?ci kwoty bazowej i okresu sp?aty – im wi?ksze s? te liczby, tym wi?ksze koszty.

Przyk?adowo, dla lepszego zobrazowania kosztów:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata rat powinna odbywa? si? wed?ug za??czonego harmonogramu – wszystkie szczegó?y mo?na znale?? tak?e w prywatnym profilu klienta na zaplo.pl.

Klienci maj?cy przej?ciowe problemy finansowe, mog? skorzysta? z „wakacji po?yczkowych”, czyli przesuni?cia sp?aty jednej raty o miesi?c, ale dopiero po uiszczeniu stosownej op?aty. Ostatnie s?owo w tej dziedzinie nale?y do Zaplo i mo?e on nie wyrazi? zgody na „wakacje po?yczkowe”.

Po?yczka mo?e by? tak?e sp?acona wcze?niej, w cz??ci lub w ca?o?ci. Je?li tak si? stanie, klient ma prawo domaga? si? nale?nej mu cz??ci op?at prowizyjnych za niewykorzystany okres po?yczki.

Kar? za niesp?acanie po?yczki b?d? odsetki za zw?ok? (14%). Dodatkowo, je?li klient nie reaguje na monity, Zaplo podejmie powa?ne w skutkach dzia?ania – przeka?e spraw? do windykacji w zewn?trznej firmie lub skieruje j? do s?du, który wyda nakaz post?powania komorniczego. Koszty takiego post?powania zostan? przerzucone na klienta, a s? one naprawd? wysokie. Zaplo dokona tak?e odpowiedniego wpisu w BIK.