Wonga

Dokładna nazwa firmy: Wonga.pl sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?aryna 2B, bud. D, Warszawa
kontakt@wonga.com
Strona WWW: www.wonga.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 88 88
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. - Nd. 09:00 - 17:00
NIP: 113-285-38-69
REGON: 146025969
KRS: 0000412352

Brytyjska Wonga, powsta?a w 2007 roku, do?? szybko przenios?a swoj? dzia?alno?? na pozosta?e kraje europejskie i nie tylko – Wonga mo?e si? pochwali? swoimi biurami nawet w tak odleg?ych miastach jak Kapsztad czy Toronto. Do Polski Wonga dotar?a do?? pó?no, bo dopiero w 2013 roku, jednak przez te cztery lata dzia?alno?ci zyska?a ju? wielu wiernych klientów. ??cznie na ?wiecie Wonga wyp?aci?a ju? 5 milionów po?yczek krótkoterminowych i ratalnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka, ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce za 10 z?otych ze sp?at? w ci?gu 60 dni oraz 10 000 z?otych przy po?yczce ratalnej roz?o?onej na okres od 2 do 24 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Wonga: Rejestr D?u?ników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIG Infomonitor. Od tych rejestrów zale?y decyzja o przyznaniu po?yczki.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: W Wonga nie potrzeba gwarantów ani zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W WONGA?

Po?yczka w Wonga jest dost?pna dla polskich obywateli, którzy uko?czyli 18 lat i na sta?e zamieszkuj? w Polsce. Klient musi tak?e uzyskiwa? sta?e i regularne dochody, gdy? o przyznaniu po?yczki decyduje tak?e zdolno?? kredytowa klienta i mo?liwo?? sp?acenia przez niego zaci?gni?tej po?yczki.

Niestety, figurowanie w którym? z rejestrów informacji kredytowej i gospodarczej wyklucza uzyskanie po?yczki przez klienta – dla Wongi bardzo wa?na jest wiarygodno?? kredytowa. Wonga nie udzieli po?yczki równie? wtedy, gdy klient ma ju? jedn? po?yczk? w tej firmie i jeszcze jej nie sp?aci?.

Proces przyznawania po?yczki w Wonga przebiega ca?kowicie internetowo, wi?c klientowi b?d? potrzebne: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej. Niezb?dne b?dzie tak?e za?o?enie osobistego profilu klienta w wonga.pl.

PO?YCZKA W WONGA KROK PO KROKU

1. Wybranie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. By to zrobi?, nale?y skorzysta? z suwaków na g?ównej stronie Wonga.com. Zarówno chwilówka, jak i po?yczka ratalna ustawiane s? na jednym kalkulatorze po?yczkowym, który dodatkowo pokazuje koszty po?yczki oraz wysoko?? raty w przypadku po?yczki miesi?cznej.

2. Rejestracja i wniosek. Rejestracja dokonywana jest internetowo tylko w przypadku pierwszej po?yczki. Pó?niej klient nie musi korzysta? z tego kroku. Klient we wniosku kredytowym b?dzie musia? poda? dane osobowe, adresowe, numery PESEL i dowodu osobistego, a tak?e informacje o zatrudnieniu, wysoko?ci dochodów i wydatków.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. To podstawowy sposób sprawdzenia to?samo?ci klienta i numeru jego konta. Mo?na tego dokona? tradycyjnie, wysy?aj?c 10 groszy (które pó?niej zostan? zwrócone klientowi) na konto podane przez Wonga, lub korzystaj?c z szybkiej aplikacji „Paszport Przelewy24”, któr? trzeba zainstalowa? na swoim komputerze, nast?pnie wpisa? swój login i has?o do bankowo?ci elektronicznej, a Wonga sama pobierze potrzebne jej informacje. Jedynym wymogiem jest to, by konto by?o osobiste i nale?a?o wy??cznie do klienta.

4. Przyznanie po?yczki. Z?o?one wnioski analizowane s? automatycznie w ci?gu kilkunastu minut, je?li klient zrobi? to w godzinach pracy Wonga. W pozosta?ych przypadkach decyzje s? podejmowane nast?pnego dnia w godzinach porannych. Wonga zawsze informuje klientów o swojej decyzji, równie? tej negatywnej, przez SMS lub e-mail.

5. Podpisanie umowy z Wonga. Po pozytywnej decyzji, nale?y podpisa? umow? po?yczki z Wonga. Mo?na to zrobi? w dwojaki sposób – przez internet, zaznaczaj?c odpowiednie pole we wniosku lub te? tradycyjnie, na papierze. Ten drugi sposób zajmie jednak du?o czasu i nie b?dzie to ju? „szybka po?yczka”.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Pieni?dze na koncie klienta powinny znale?? si? na koncie klienta w ci?gu 24 godzin, cho? oczywi?cie zale?y to od tego, w jakim banku klient posiada swoje konto. Czasami zdarzaj? si? opó?nienia w zaksi?gowaniu pieni?dzy, ale w takim wypadku nale?y skontaktowa? si? z Wonga, która poinformuje klienta na jakim etapie znajduje si? przelew.

7. Kolejne po?yczki. Klient mo?e zalogowa? si? na swój profil na stronie wonga.pl, bez konieczno?ci dokonywania rejestracji i weryfikacji.

KOSZTY PO?YCZKI

Koszty po?yczki w Wonga zale?? od typu po?yczki – czy jest krótkoterminowa czy ratalna, jej wysoko?ci, terminu sp?aty lub ilo?ci rat. Sta?e op?aty ponoszone s? tylko w przypadku pierwszej po?yczki i niezale?nie od kwoty (do 1500 z?otych) wynosz? jedynie 10 z?otych.

W pozosta?ych przypadkach klient musi liczy? si? z dodatkowymi kosztami prowizji oraz oprocentowania sta?ego (10% w skali roku). Przyk?adowo, po?yczka maksymalna w wysoko?ci 10000 z?otych, zaci?gni?ta na dwa lata poci?gnie za sob? koszty w wysoko?ci 2070 z?otych z RRSO równym 19,8%. Po?yczka mniejsza, w wysoko?ci 5000 z?otych z tym samym okresem sp?aty b?dzie kosztowa?a 1035 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczk? w Wonga nale?y sp?aca? wed?ug harmonogramu do??czonego do umowy. Stan sp?aty mo?na sp?aci? na osobistym profilu na stronie wonga.pl. Oczywi?cie, mo?na j? sp?aci? w ka?dej dogodnej chwili przed ko?cowym terminem, a tak?e domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji i odsetek za niewykorzystany okres po?yczki.

Wonga niestety nie przewiduje wcze?niejszego terminu sp?aty. Jest to mo?liwe tylko w wyj?tkowych przypadkach, jak np. choroba – wtedy Wonga mo?e zgodzi? si? na indywidualne roz?o?enie sp?aty.

Warto sp?aca? po?yczki w terminie, gdy? oprócz wpisania klienta do rejestru d?u?ników, Wonga b?dzie tak?e nalicza? odsetki w wysoko?ci 14%, a przypadku nie wykazywania ch?ci do sp?aty, z pewno?ci? odda t? spraw? dalej, czyli do firmy windykacyjnej lub s?du, który zas?dzi post?powanie komornicze.