Wandoo

Dokładna nazwa firmy: WANDOO FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Cha?ubi?skiego 8, Warszawa
info@wandoo.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 22 380 01 02
Godziny pracy: -
NIP: 5252670955
REGON: 365046670
KRS: 0000629774

Wandoo to nowoczesna firma po?yczkowa, korzystaj?ca z najnowszych rozwi?za? technologicznych, które zapewniaj? klientowi i jego danym osobowym maksymalny poziom bezpiecze?stwa, zachowuj?c przy tym ?atwo?? zaci?gni?cia po?yczki i minimum niezb?dnych formalno?ci. Wandoo Finance Group, w?a?ciciel internetowej marki Wandoo, mo?e zaoferowa? polskim klientom szybkie po?yczki krótkoterminowe w niezbyt wysokich kwotach i o niskich kosztach, przez co mo?e sobie na nie pozwoli? du?a liczba klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2500 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo oraz 5000 z?otych przy ka?dej kolejnej. W obu przypadkach okres sp?aty mo?e wynosi? 10, 20 lub 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Wandoo: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie. Wandoo nie oferuje po?yczek wymagaj?cych zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak – na 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W WANDOO?

W Wandoo po?yczkobiorc? mo?e zosta? ka?dy, kto spe?ni kilka podstawowych warunków, b?d?cych norm? na polskim rynku po?yczkowym. Istniej? trzy najwa?niejsze kryteria: wieku (20-70 lat), obywatelstwa i zamieszkania (Polska) oraz zdolno?ci kredytowej (regularne dochody w odpowiedniej wysoko?ci). Firma Wandoo udziela wy??cznie kredytów konsumenckich, wi?c nawet klient spe?niaj?cy wcze?niejsze kryteria nie mo?e zaci?gn?? po?yczki na firm? lub na dzia?alno?? gospodarcz?.

Bardzo wa?na jest tak?e wiarygodno?? kredytowa klienta – klient nie mo?e figurowa? w rejestrach BIK, BIG, KRD i ERIF, gdy? z du?ym prawdopodobie?stwem spowoduje to odmow? udzielenia po?yczki. Wandoo nie udzieli po?yczki tak?e klientom, którzy jeszcze nie sp?acili swoich po?yczek w tej firmie.

Aby zaci?gn?? po?yczk? w sposób ca?kowicie internetowy, klientowi b?d? potrzebne: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail oraz za?o?one konto klienta w serwisie wandoo.pl

PO?YCZKA W WANDOO KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Strona wandoo.pl oferuje swoim klientom kalkulator po?yczkowy online, na którym mo?na ustawi? po??dan? kwot? po?yczki i czas sp?aty oraz zobaczy?, jakie koszty zostan? na niego na?o?one.

2. Rejestracja i wniosek. Po klikni?ciu na kalkulatorze przycisku „z?ó? wniosek”, klient musi wype?ni? najpierw formularz rejestracyjny, a potem wniosek. Oba formularze s? proste i wymagaj? podania jedynie najwa?niejszych danych osobowych, adresowych, dotycz?cych zatrudnienia oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Niestety, Wandoo nie oferuje swoim klientom szybkich aplikacji (takich jak Instantor) i, aby potwierdzi? swoje dane osobowe i bankowe, klient musi przela? na konto Wandoo op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 grosza. Op?ata ta koniecznie musi by? wykonana z osobistego, indywidualnego konta klienta, gdy? jest to jedyny sposób na niezawodn? weryfikacj? to?samo?ci.

4. Przyznanie po?yczki. Cho? mo?liwe jest z?o?enie wniosku o ka?dej porze i ka?dego dnia, najlepiej jest zrobi? to w dzie? roboczy, w godzinach pracy biura Wandoo. Wtedy mo?na mie? pewno??, ?e wniosek zostanie rozpatrzony w ci?gu kilkunastu minut. Wandoo, niezale?nie od podj?tej decyzji, poinformuje o tym klienta SMS-em lub e-mailem.

5. Wyp?ata. Cho? wyp?ata pieni?dzy dokonywana jest natychmiastowo po podj?ciu decyzji, to czas w jakim dotr? one na konto klienta mo?e si? ró?ni?, w zale?no?ci od tego, w jakim banku znajduje si? jego konto. Czas oczekiwania na zaksi?gowanie pieni?dzy mo?e wynosi? od kilku minut (je?eli klient posiada konto w tym samym banku co Wandoo) do 24 godzin (ró?ne banki).

6. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka jest dost?pna po sp?acie poprzedniej i nie wymaga ponownego przechodzenia tego samego procesu. Wystarczy, ?e klient zaloguje si? na swoim koncie w wandoo.pl i skorzysta z dost?pnej tam opcji „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI

Standardowe koszty po?yczki w Wandoo to, tak jak w innych firmach, oprocentowanie oraz prowizja. O ile oprocentowanie jest sta?e i wynosi 10% w skali roku, to prowizja zmienia si? w zale?no?ci od kwoty po?yczki i okresu sp?aty – mie?ci si? jednak w zakresie 8-25%.

Zale?no?? prowizji od wysoko?ci po?yczki i okresu sp?aty doskonale wida? na poni?szych przyk?adach:

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczka musi by? sp?acona najpó?niej w dniu, na który wskazuje umowa. Wszystkie szczegó?y klient znajdzie zarówno w umowie, jak i w swoim osobistym profilu na wandoo.pl.

Mo?na dokona? sp?aty zarówno wcze?niej (i warto to zrobi?, bo to oznacza ni?sze koszty oprocentowania i prowizji), jak i pó?niej. Wandoo oferuje swoim klientom mo?liwo?? przesuni?cia sp?aty o 14 lub 30 dni, po wcze?niejszym wniesieniu stosownej op?aty. Koszt przed?u?enia terminu sp?aty o 14 dni to dodatkowe 39 – 812,50 z?otych, za? przed?u?enie o 30 dni kosztuje 60 – 1250 z?otych.

W przypadku niemo?liwo?ci sp?acenia po?yczki w terminie warto przesun?? termin sp?aty, gdy? klienta niesp?acaj?cego spotkaj? powa?ne konsekwencje. Oprócz odsetek, Wandoo mo?e wkroczy? na drog? s?dow? lub przekaza? d?ug firmie windykacyjnej – je?li klient nie reaguje na monity i dalej nie sp?aca po?yczki. Takie post?powanie niestety przyniesie kolejne, bardzo wysokie koszty. Wandoo dokona tak?e odpowiedniego wpisu w BIK, przez co klient mo?e straci? wiarygodno?? kredytow?.