Vivus

Dokładna nazwa firmy: Vivus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. ?wirki i Wigury 16C, Warszawa
kontakt@vivus.pl
Strona WWW: www.vivus.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 12 27
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. - Nd. 8:00 - 20:00
NIP: 525-253-13-20
REGON: 146101268
KRS: 0000418977

Firma VIVUS na polskim rynku po?yczkowym wyró?nia si? przede wszystkim tym, i? by?a to pierwsza firma, która zaoferowa?a bezp?atne po?yczki dla pierwszych klientów. Cho? w jej ?lady posz?y obecnie prawie wszystkie firmy, VIVUS pozostaje jedn? z najbardziej zaufanych instytucji po?yczkowych specjalizuj?cych si? w tzw. szybkich po?yczkach. Po dzi? dzie? VIVUS dzia?a i pr??nie rozwija si? g?ównie na terenie Europy ?rodkowej i Skandynawii.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 3000 z?otych przy pierwszej darmowej po?yczce oraz 7500 z?otych przy po?yczkach kolejnych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku okres sp?aty mo?e wynosi? maksymalnie 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez VIVUS: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak; na 7, 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W VIVUS?

Potencjalny klient VIVUS musi by? w stanie wzi?? po?yczk? ca?kowicie internetowo, a do tego b?d? mu potrzebne: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej.

Ponadto, VIVUS zak?ada do?? szerokie wide?ki wiekowe dla swoich obywateli – klient musi by? w wieku od 20 do 78 lat. Musi tak?e by? obywatelem polskim i posiada? sta?y adres zamieszkania w Polsce. Tak?e tutaj musi on uzyskiwa? regularne przychody, gdy? to w?a?nie na tej podstawie VIVUS b?dzie ocenia? zdolno?? klienta do sp?aty po?yczki.

Niestety, VIVUS mówi „nie” d?u?nikom – klient nie mo?e figurowa? w rejestrach d?u?ników. Nie mo?e równie? posiada? niesp?aconej jeszcze po?yczki w VIVUS.

PO?YCZKA W VIVUS KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Kwota po?yczki standardowo mo?e by? ustawiona na suwakach znajduj?cych si? na stronie g?ównej vivus.pl. Po wybraniu po??danych parametrów klient musi klikn?? przycisk „we? po?yczk?”, by by? przekierowanym do formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja i wniosek. Rejestracja dokonywana jest internetowo, po spe?nieniu powy?szego kroku lub te? telefonicznie pod numerem 221 221 227. Niezale?nie od sposobu, klient zostanie poproszony o dane osobowe i adresowe, a dodatkowo tak?e PESEL i numer dowodu osobistego.
Po zarejestrowaniu si?, nale?y wype?ni? wniosek po?yczkowy i wpisa? w nim, oprócz wcze?niejszych danych, tak?e informacje dotycz?ce zatrudnienia.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Vivus niestety wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego, maj?cego potwierdzi? dane osobowe i bankowe klienta. Przelew mo?na wykona? w sposób standardowy, wysy?aj?c 1 grosz na numer rachunku podany przez VIVUS, lub te?, chc?c przyspieszy? proces wnioskowania, skorzysta? z us?ugi Blue Cash, który oferuje ekspresowe transfery pieni??ne. W takim wypadku system ten pobierze 1 z?oty op?aty za transfer. Wa?ne jest tylko to, by ten przelew zrobi? ze swojego osobistego konta, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem.

4. Przyznanie po?yczki. Z?o?one wnioski analizowane s? automatycznie w ci?gu kilkunastu minut, je?li klient zrobi? to w godzinach pracy biura VIVUS, tj. w godzinach 8-22 w dni robocze oraz do godziny 20 w weekendy. VIVUS oczywi?cie informuje klientów o swojej decyzji, równie? tej negatywnej. Zrobi to przez SMS oraz wiadomo?? e-mail.

5. Wyp?ata pieni?dzy. VIVUS wysy?a przelew natychmiastowo po przyznaniu po?yczki. Pieni?dze dotr? na konto klienta ekspresowo, je?li posiada konto w bankach takich jak Alior Bank, Pekao S.A., Getin Bank, Millenium Bank i PKO BP. W pozosta?ych bankach zaksi?gowanie wyp?aty nast?pi w godzinach nast?pnej sesji bankowej, najpó?niej nast?pnego dnia pracy.

6. Kolejne po?yczki. Klient mo?e zalogowa? si? na swój profil na stronie vivus.pl i sprawdzi?, czy mo?liwe jest zaci?gni?cie kolejnej po?yczki. Je?li tak, mo?e wtedy skorzysta? z zak?adki „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI

Koszty po?yczki na?o?one s? jedynie na po?yczk? drug? i ka?d? kolejn?. Wtedy klient musi liczy? si? ze sp?at? odsetek w wysoko?ci 10% oraz zap?aceniem prowizji za udzielenie po?yczki. Zale?y ona od wysoko?ci po?yczki i okresu sp?aty.
Przyk?adowo, przy po?yczce w kwocie maksymalnej, czyli 7500 z?otych, i miesi?cznym terminem sp?aty, koszt po?yczki wyniesie 1350. Za po?yczk? w wysoko?ci 5000 z?otych z tym samym terminem sp?aty, klient odda o 900 z?otych wi?cej ni? po?yczy?.
Ewentualne koszty, które trzeba b?dzie ponie?? to prowizja za refinansowanie po?yczki, mieszcz?ca si? w zakresie od 10 (przy najni?szej kwocie) do prawie 1000 z?otych przy kwocie najwy?szej.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki powinna nast?pi? na konto bankowe wskazane przez VIVUS w indywidualnym profilu klienta. VIVUS posiada kilka rachunków bankowych, dlatego najlepiej wybra? ten, w którym samemu posiada si? konto.
Oczywi?cie, je?eli klient chce, mo?e po?yczk? wcze?niej ni? wskazuje na to umowa, w ka?dym dowolnym momencie. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i prowizja b?d? ni?sze.

Na szcz??cie, VIVUS wychodzi klientom naprzeciw i umo?liwia przed?u?enie okresu sp?aty o 7, 14 i 30 dni. W przypadku pierwszej po?yczki w VIVUS, termin sp?aty mo?na przed?u?a? dwa razy. Niestety, nie ka?dy po?yczkobiorca otrzyma tak? mo?liwo?? – VIVUS musi wcze?niej okre?li? zdolno?? kredytow? takiego klienta. Oczywi?cie, musi on tak?e wnie?? stosown? op?at? jeszcze przed przyznaniem przed?u?enia sp?aty.

W przypadku uchylania si? od sp?aty, VIVUS b?dzie nalicza? karne odsetki za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%. Bezskutecznie wysy?ane wezwania do zap?aty spowoduj?, ?e sprawa b?dzie przekazana do windykacji z pomoc? zewn?trznej firmy lub s?du i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów po?yczki.