Via SMS

Dokładna nazwa firmy: VIA SMS PL Sp. z o.o.
Siedziba firmy: al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
info@viasms.pl
Strona WWW: www.viasms.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 88 88
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. 08:00 - 18:00, Nd. 08:00 - 16:00
NIP: 899-27-04-87
REGON: 021370663
KRS: 0000367773

Klientów VIA SMS z pewno?ci? ucieszy fakt, i? firma ta mo?e poszczyci? si? certyfikatem RZETELNA FIRMA, jak i nagrodami w kategoriach „przyjazna po?yczka”. To oznacza, ?e klienci VIA SMS mog? liczy? na jasne zasady, przyst?pne koszty oraz niezawodny system weryfikacyjny.

W Polsce, VIA SMS dzia?a od 2011 roku, a wcze?niej swoje placówki otworzy?a tak?e w sze?ciu innych europejskich krajach.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo; 2000 z?otych 7 dni po sp?acie pierwszej po?yczki; 2500 z?otych po 7 dniach od sp?aty drugiej po?yczki; 3000 z?otych przy trzeciej po?yczce; 4000 z?otych przy pi?tej po?yczce. W ka?dym wypadku, okres sp?aty mie?ci si? w zakresie od 1 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez VIA SMS: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty, ewentualnie wyci?g z konta bankowego za ostatnie 3 miesi?ce.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania ?adnego typu zabezpieczenia w VIA SMS.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak – na 7, 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W VIA SMS?

VIA SMS mo?e udzieli? po?yczki osobom które spe?ni? pewne warunki. Podstawowym warunkiem jest wiek, który nie mo?e wychodzi? poza zakres 20-72 lat. Dodatkowo, konieczne jest polskie obywatelstwo (potwierdzone dowodem osobistym), adres zameldowania na terenie Polski oraz regularne dochody w odpowiedniej wysoko?ci – w?a?nie na tej podstawie ustalana b?dzie zdolno?? klienta do sp?aty po?yczki. Trzeba przy tym pami?ta?, ?e po?yczka jest udzielana wy??cznie na cele konsumenckie, nie za? na wydatki firmowe.

Niestety, VIA SMS nie udziela po?yczki klientom, którzy s? zad?u?eni. Klienci, których dane mo?na znale?? w wymienionych wcze?niej rejestrach, nie dostan? po?yczki w VIA SMS.

Aby klient móg? skorzysta? z internetowych po?yczek VIA SMS, powinien posiada? numer telefonu, adres e-mail oraz konto bankowe. Konieczne b?dzie tak?e za?o?enie indywidualnego profilu w serwisie.

PO?YCZKA W VIA SMS KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Klient mo?e to zrobi? za pomoc? suwaków dost?pnych viasms.pl, a przy okazji sprawdzi? i porówna? koszty po?yczki w ró?nych kwotach i z ró?nym okresem sp?aty. Po ustawieniu dogodnych cech po?yczki, nale?y u?y? przycisku „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja. Formularz rejestracyjny jest konieczny dla nowych klientów VIA SMS. Wymaga on podania nast?puj?cych danych: osobowych i adresowych, numer dowodu osobistego i PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Rejestracja zostanie zako?czona wygenerowaniem nowego konta klienta oraz wys?aniem kodu SMS, który nale?y poda? w wyznaczonym miejscu we wniosku.

3. Wniosek. Wniosek o po?yczk?, oprócz podanych w rejestracji danych b?dzie wymaga? tak?e informacji dotycz?cych zatrudnienia, a tak?e wysoko?ci miesi?cznych dochodów i wydatków. W razie konieczno?ci, po sprawdzeniu wniosku, VIA SMS mo?e skontaktowa? si? z klientem i poprosi? o odpowiedni dokument potwierdzaj?cy te dochody (najcz??ciej wyci?gu bankowego z histori? z ostatnich trzech miesi?cy).

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. VIA SMS wymaga wykonania tradycyjnego przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza. Mo?e to wyd?u?y? czas oczekiwania na decyzj?, gdy? firma nie akceptuje przelewów wychodz?cych z systemów ekspresowych p?atno?ci typu Blue Media. Na szcz??cie, VIA SMS posiada konta w kilku bankach, wi?c najlepiej wybiera? ten, w którym samemu ma si? konto. Najwa?niejsze jednak jest to, by korzysta? tylko ze swojego konta, nie wspó?dzielonego z nikim, nawet z ma??onkiem. Takie konta zostan? odrzucone.

5. Przyznanie po?yczki. VIA SMS weryfikuje wnioski zazwyczaj w ci?gu 15 minut, pod warunkiem, ?e klient wys?a? swój wniosek w dniu roboczym i w godzinach pracy biura. Inny termin z?o?enia wniosku opó?ni decyzj?, najpewniej do nast?pnego dnia pracy. Klient oczywi?cie zostanie poinformowany o tym, ?e VIA SMS mo?e udzieli? mu po?yczki – przez SMS lub mailowo.

6. Wyp?ata. Natychmiast po swojej decyzji, VIA SMS zleci przelew po?yczki. Na najszybsze otrzymanie pieni?dzy mog? liczy? klienci banków Millennium, MultiBank, mBank, BRE, BZ WBK, PKO, Alior i Pekao, gdy? s? to tak?e banki, w których konta posiada VIA SMS. Pozostali po?yczkobiorcy b?d? musieli poczeka? w najgorszym wypadku do nast?pnego dnia roboczego.

7. Kolejna po?yczka. Ka?da kolejna po?yczka mo?e by? wzi?ta bezpo?rednio z konta klienta, a samo wnioskowanie nie powinno zaj?? wi?cej ni? kilka minut. Dost?pna jest tak?e opcja zaci?gni?cia po?yczki SMS-em. Klient mo?e skorzysta? z jednej i drugiej opcji nie wcze?niej ni? 7 dni po sp?acie pierwszej po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI W VIA SMS

Klient b?dzie musia? ponie?? koszty tylko drugiej i ka?dej kolejnej po?yczki, gdy? po?yczka pierwsza, w ramach promocji dla nowych klientów, zwolniona jest z kosztów. Przy nast?pnych po?yczkach VIA SMS nak?ada standardowe dla wi?kszo?ci firm po?yczkowych op?aty: oprocentowanie (10% rocznie) oraz prowizj?. Ca?kowity koszt po?yczki w najgorszym przypadku nie przekroczy 25% kwoty bazowej.

Klient, decyduj?c si? na po?yczk? w wysoko?ci 2000 z?otych z okresem sp?aty 30 dni, poniesie koszty w wysoko?ci 483 z?otych. Po?yczki wy?sze – 3000 i 4000 z?otych wygeneruj? koszty w wysoko?ci odpowiednio 716 i 943 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Wszystkie szczegó?y dotycz?ce sp?aty po?yczki znajduj? si? w umowie oraz na profilu klienta – s? to: ostateczna data sp?aty, konto, na które nale?y przela? pieni?dze oraz tytu? przelewu. Znajduj? si? tam tak?e informacje dotycz?ce ewentualnego przed?u?enia sp?aty. Je?eli klient do?wiadcza problemów finansowych, które uniemo?liwiaj? mu oddanie pieni?dzy, mo?e on przed?u?y? sp?at? o 7, 14 lub 30 dni, wcze?niej wnosz?c odpowiedni? op?at?.

Klient nie musi sztywno trzyma? si? terminu sp?aty i sp?aci? po?yczk? wcze?niej. Jest to o tyle korzystne, ?e w takim wypadku klientowi nale?y si? zwrot cz??ci kosztów wynikaj?cych z prowizji i oprocentowania.

Niep?ac?cemu klientowi, VIA SMS zacznie nalicza? odsetki ju? pierwszego dnia po terminie sp?aty w wysoko?ci 14%. Je?li klient nie b?dzie reagowa? na ponaglenia, VIA SMS skieruje spraw? do firmy windykacyjnej lub do post?powania s?dowego i komorniczego. To poci?gnie za sob? kolejne, bardzo wysokie koszty, a tak?e obni?y wiarygodno?? kredytow? klienta.