Tani Kredyt

Dokładna nazwa firmy: Alfa Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzka 50/54 lo.428, Warszawa
info@tanikredyt.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 22 380 23 73
Godziny pracy: -
NIP: 525-263-21-79
REGON: 362517837
KRS: 0000579136

Tani Kredyt to stosunkowo nowa marka na polskim rynku finansowym. Firma ta, nale??ca do Alfa Finance Sp. z o. o. z siedzib? w Warszawie ma bardzo korzystne warunki udzielanych po?yczek i pod tym wzgl?dem mo?e konkurowa? nawet z gigantami pozabankowych instytucji finansowych, szczególnie, ?e oferuje ona do?? wysokie kwoty po?yczki dla nowych klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 3100 z?otych dla nowych klientów w po?yczce za 0 z?otych; 6000 z?otych przy kolejnych po?yczkach. W ka?dym wypadku okres sp?aty wynosi maksymalnie 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Tani Kredyt: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W TANI KREDYT?

Tani Kredyt mo?e zaoferowa? po?yczk? ka?dej osobie, która jest obywatelem polskim w wieku od 20 do 75 lat i jest konsumentem w rozumieniu prawa (tzn. nie mo?na zaci?gn?? po?yczki na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?), a ponadto posiada wa?ny dowód osobisty Po?yczkobiorca musi mieszka? (i by? zameldowanym) w Polsce, posiada? tutaj sta?e dochody w odpowiedniej wysoko?ci, tak aby by? w stanie sp?aci? swoje zobowi?zania pieni??ne

Tani Kredyt niestety nie oferuje po?yczek dla d?u?ników, wi?c je?li klient znajduje si? w bazach które wskazuj?, ?e klient nie p?aci? terminowo swoich wcze?niejszych zobowi?za?, po?yczka nie zostanie mu udzielona. Nie mo?na wzi?? po?yczki równie? wtedy, gdy posiada si? jeszcze niesp?acon? po?yczk? w Tani Kredyt.

Aby wzi?? po?yczk? przez Internet, klient musi posiada?: telefon komórkowy, dost?p do internetu i do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail, konto bankowe w polskim banku i profil u?ytkownika na stronie tanikredyt.pl

PO?YCZKA W TANI KREDYT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. T? mo?liwo?? oferuje kalkulator po?yczkowy dost?pny na g?ównej stronie tanikredyt.pl. Klient jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki zobaczy wszystkie koszty zwi?zane z udzieleniem po?yczki. Je?eli zarówno ustawiona kwota, czas sp?aty, jak i koszty mu odpowiadaj? – musi jedynie klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”

2. Rejestracja i wniosek. Strona Tani Kredyt automatycznie przekierowuje klienta do strony z formularzem rejestracyjnym i wnioskiem (w przypadku zaci?gania po?yczki po raz pierwszy, obie te czynno?ci s? po??czone). Nale?y tam poda? dane takie jak: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, numery PESEL i dowodu osobistego, miejsce zatrudnienia, wysoko?? dochodów i miesi?cznych wydatków.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. Niestety, Tani Kredyt nie oferuje innych form weryfikacji ni? tradycyjny przelew na konto w wysoko?ci 1 grosza. Numer rachunku bankowego, na który nale?y przes?a? op?at? oraz tytu? przelewu zostan? wys?ane do klienta przez Tani Kredyt. Podstawow? zasad? jest to, by nie korzysta? przy tym z konta nale??cego do innej osoby, konta dzielonego z kim? innym lub konta firmowego.

5. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Analiza wniosku po?yczkowego w Tani Kredyt nie powinna zaj?? wi?cej ni? kilkana?cie minut po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej, gdy? dokonuje tego zautomatyzowany system, który sam przeszukuje bazy danych i ustala zdolno?? kredytow?. Z d?u?szym okresem oczekiwania na decyzj? nale?y liczy? si? w przypadku, gdy wniosek sk?adany jest w dni wolne od pracy lub poza standardowymi godzinami pracy Tani Kredyt.

6. Wyp?ata. Wyp?ata po?yczki w Tani Kredyt nast?puje natychmiast po wydaniu decyzji. Klienci który posiadaj? konta w bankach PKO, mBank, Millenium Bank, Alior, BZ WBK i Pekao mog? liczy? na przelew ju? po kilku minutach. Pozostali musz? pami?ta? o tym, ?e pieni?dze dotr? dopiero przy okazji nast?pnej sesji bankowej, maksymalnie nast?pnego dnia roboczego.

7. Kolejna po?yczka. Zaci?gni?cie kolejnej po?yczki odbywa si? za pomoc? osobistego konta klienta w tanikredyt.pl bez konieczno?ci przechodzenia weryfikacji kolejny raz.

KOSZTY PO?YCZKI W TANI KREDYT

W Tani Kredyt klient ponosi jakiekolwiek koszty tylko w przypadku drugiej i ka?dej kolejnej po?yczki – musi wtedy odda? tak?e odsetki od kwoty po?yczki w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizj?, której wysoko?? zale?y od kwoty bazowej po?yczki i okresu sp?aty.

Koszty po?yczki, przy za?o?eniu maksymalnego okresu sp?aty 30 dni, dla ka?dej kwoty wynosz? 25% warto?ci po?yczki. Najlepiej wida? to na nast?puj?cych przyk?adach: po?yczka w wysoko?ci 3500 z?otych b?dzie kosztowa?a dodatkowe 875 z?otych; 4000 z?otych b?dzie kosztowa? 1000 z?otych, kwota maksymalna 6000 z?otych analogicznie przyniesie koszty w wysoko?ci 1500 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Tani Kredyt, jak ka?da inna firma po?yczkowa wymaga sp?aty maksymalnie w dniu wskazanym w umowie po?yczki. Taka informacja pojawi si? tak?e na koncie klienta w tanikredyt.pl, a tak?e w formie przypomnienia SMS-em i e-mailem kilka dni przed ostatecznym terminem sp?aty. Mo?na po?yczk? sp?aci? wcze?niej, co jest bardzo korzystn? opcj?, gdy? wtedy zmniejsza si? kwota oprocentowania i prowizji.

W przypadku problemów ze sp?at? w terminie, mo?na skontaktowa? si? z Tani Kredyt pod numerem 22 380 23 74. Istnieje szansa, i? firma zgodzi si? na dogodne dla klienta ustalenie harmonogramu sp?aty. Niestety, w obecnej chwili Tani Kredyt nie posiada oferty przed?u?enia okresu sp?aty, wi?c ewentualne opó?nienie w sp?acie to dodatkowe koszty.

Tani Kredyt zacznie nalicza? odsetki ju? od pierwszego dnia po terminie sp?aty. Oczywi?cie, brak uregulowania zobowi?za? b?dzie przypominany za pomoc? monitów telefonicznych, listownych i mailowych dwa razy w ci?gu miesi?ca. Brak reakcji na te monity mo?e spowodowa? przekazanie d?ugu do firmy windykacyjnej lub za?o?enie sprawy w s?dzie, który prawdopodobnie wyda nakaz post?powania komorniczego. Klient zostanie ob?o?ony tak?e kosztami podst?powania, a nie s? to koszty niskie. Niesp?acona po?yczka to tak?e odpowiedni wpis w BIK.