Szybka gotówka

Dokładna nazwa firmy: Tribution Consult Ltd.
Siedziba firmy: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
info@szybkagotowka.pl
Strona WWW: szybkagotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 873 80 73
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 19:00, Sb. - Nd. 09:00 - 17:00
NIP: 525-255-42-32
REGON: 146670865
KRS: -

Szybka Gotówka, jako jedna z wielu polskich instytucji pozabankowych, swoje pole dzia?ania znajduje w udzielaniu tzw. chwilówek, czyli niskich kwot pieni?dzy z systemem sp?aty „na raz” po krótkim czasie. Cech? wyró?niaj?ca jest z pewno?ci? podej?cie do klienta i jako?? jego obs?ugi – klient mo?e uzyska? po?yczk? na wszystkie sposoby (Internet, SMS, telefon), a przy tym liczy? na sta?y i dogodny kontakt z biurem obs?ugi klienta, nawet przez Skype.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 6000 z?otych zarówno przy pierwszej po?yczce za darmo, jak i przy kolejnych po?yczkach. Pierwsza po?yczka mo?e by? wzi?ta na okres od 1 do 30 dni, za? ka?da kolejna – maksymalnie do 65 dni.

Rejestry sprawdzane przez Szybka Gotówka: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, poprzez refinansowanie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W SZYBKA GOTÓWKA?

Aby wzi?? po?yczk? w Szybka Gotówka nale?y by? pe?noletnim obywatelem polskim i konsumentem w rozumieniu prawa (tzn. nie mo?na zaci?gn?? po?yczki na dzia?alno?? gospodarcz? lub firm?). Po?yczkobiorca musi mieszka? (i by? zameldowanym) w Polsce, posiada? tutaj sta?e dochody w odpowiedniej wysoko?ci, oraz mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

Niestety, Szybka Gotówka nie ma w swojej ofercie po?yczek dla d?u?ników, wi?c je?li klient znajduje si? w bazach BIK, BIG, KRD i ERIF, nie zostanie mu udzielona po?yczka – tak samo, jak w przypadku, gdy ma ju? jedn?, aktywn? po?yczk? w Szybka Gotówka.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? przez Internet, a do tego b?d? mu potrzebne: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail, konto bankowe w polskim banku i osobisty profil za?o?ony w serwisie szybkagotowka.pl.

PO?YCZKA W SZYBKA GOTÓWKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Dokonuje si? tego w jednym, prostym kroku, za pomoc? suwaków dost?pnych na stronie szybkagotowka.pl. Mo?na przy okazji, jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki, zobaczy? jakie b?d? ca?kowite koszty. Po ustawieniu po??danych parametrów, wystarczy tylko klikn?? przycisk „we? swoj? po?yczk?”.

2. Rejestracja i wniosek. Przy zaci?ganiu pierwszej po?yczki, rejestracja i zak?adanie konta w serwisie odbywa si? przy jednym podej?ciu. Szybka Gotówka wymaga jedynie standardowych informacji potrzebnych w prawie wszystkich firmach po?yczkowych: imienia i nazwiska, numerów PESEL i dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz informacji o otrzymywanych dochodach.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. Szybka Gotówka wymaga niestety wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego. Mo?na to zrobi? w trybie zwyk?ym – czyli przelewem na konto wskazane przez Szybka Gotówka. Warto jednak skorzysta? z systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Media, który w b?yskawicznym tempie przeleje t? z?otówk? na wskazane konto, a to znacznie skróci czas weryfikacji. Nale?y przy tym pami?ta? o tym, by konto u?yte do weryfikacji nie nale?a?o do innej osoby, nie by?o z nikim wspó?dzielone i nie by?o firmowe. Procesu weryfikacji nie przejd? te? konta SKOK-ów.

4. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Podj?cie decyzji nie powinno zaj?? wi?cej ni? kilkana?cie minut, je?eli Szybka Gotówka nie b?dzie mia?a w?tpliwo?ci co do danych zawartych we wniosku i nie b?dzie musia?a kontaktowa? si? z klientem telefonicznie. Opó?ni? decyzj? mo?e tak?e z?o?enie wniosku poza godzinami pracy – wtedy trzeba b?dzie poczeka? do nast?pnego dnia roboczego. Szybka Gotówka zawsze informuje swoich klientów SMS-em i e-mailem o przyznaniu po?yczki.

5. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po wydaniu decyzji, po czym znajd? si? na koncie klienta najpó?niej nast?pnego dnia roboczego. Czas otrzymania przelewu zale?y od sesji bankowych pomi?dzy bankami.

6. Kolejna po?yczka. Aby wzi?? kolejn? po?yczk?, wystarczy zalogowa? si? na swoim koncie w szybkagotowka.pl i skorzysta? z opcji „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI W SZYBKA GOTÓWKA

Klient b?dzie musia? wnie?? dodatkowe op?aty (p?acone wraz z oddawan? po?yczk?) tylko przy drugiej i kolejnych po?yczkach. W takim wypadku b?dzie si? musia? liczy? z dodatkowymi 10% w skali roku od kwoty bazowej oraz prowizj? dla Szybka Gotówka.

Oczywi?cie, im wi?ksza kwota po?yczki i im d?u?szy okres sp?aty, tym prowizja b?dzie wi?ksza. Koszty s? zobrazowane poprzez nast?puj?ce przyk?ady: 1000 z? zaci?gni?te na 5 dni b?dzie kosztowa?o klienta 111,35 z?otych, ale ju? kwota 2000 z?otych ze sp?at? w ci?gu 15 dni wyniesie 348,30 z?otych. Maksymalna kwota po?yczki, 6000 z?otych ze sp?at? w najd?u?szym mo?liwym okresie wyniesie 1901,25 z?otych, czyli prawie 1/3 kwoty podstawowej po?yczki.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty w Szybka Gotówka musi by? dokonana maksymalnie w dniu wskazanym w umowie po?yczki, a klient otrzyma stosowne przypomnienie na kilka dni przed ostatecznym terminem sp?aty. Mo?na po?yczk? sp?aci? wcze?niej i, je?li tylko ma si? tak? mo?liwo??, jest to bardzo korzystne, gdy? wtedy zmniejsza to kwot? oprocentowania i prowizji.

W przypadku problemów ze sp?at? w terminie, mo?na skorzysta? z opcji refinansowania, czyli w praktyce zaci?gni?cia kolejnej po?yczki w innej firmie wspó?pracuj?cej z Szybka Gotówka. Nowa po?yczka pokryje koszty sp?aty poprzedniej. Niestety, nie jest to opcja darmowa i poci?gnie za sob? dodatkowe koszty.

Je?li klient nie chce lub nie mo?e skorzysta? z dofinansowania, a tak?e uparcie nie sp?aca po?yczki, Szybka Gotówka zacznie nalicza? odsetki karne i wysy?a? stosowne monity. Brak odpowiedzi ze strony klienta spowoduje zaostrzenie podejmowanych dzia?a? i mo?e skutkowa? oddaniem d?ugu do firmy windykacyjnej lub za?o?eniem klientowi sprawy w s?dzie oraz wszcz?ciem post?powania komorniczego. To na?o?y kolejne (i wysokie) koszty na klienta. Spowoduje to tak?e problemy z zaci?gni?ciem kolejnych po?yczek, równie? w innych instytucjach finansowych.