Super Grosz

Dokładna nazwa firmy: SuperGrosz Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Inflancka 11/27, Warszawa
kontakt@supergrosz.pl
Strona WWW: www.supergrosz.pl
Telefon kontaktowy: 22 102 15 00
Godziny pracy: Pon.- Pt. 8-20 Sob. 9-17
NIP: 5252607460
REGON: 360301004
KRS: 0000551150

Super Grosz to polska marka, na krajowym rynku po?yczkowym wyró?niaj?ca si? bardzo wysokimi kwotami, które mo?na zaci?gn?? po raz pierwszy, d?ugim okresem sp?aty dost?pnym równie? dla nowych klientów, a tak?e atrakcyjnymi promocjami. Dzi?ki temu, ta polska firma z siedzib? w Warszawie pr??nie rozwija si? nad Wis?? od 2015 roku.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna; mo?liwa chwilówka w przypadku pierwszej po?yczki

Maksymalna kwota po?yczki: 10 000 z?otych przy pierwszej po?yczce (je?li zostanie sp?acona w ci?gu 30 dni, jest za darmo); 15 000 z?otych przy kolejnych po?yczkach. W obu przypadkach okres sp?aty wynosi od 2 do 48 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Super Grosz: BIK, BIG

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie, Super Grosz nie wymaga ?adnego typu zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W SUPER GROSZ?

Aby zaci?gn?? po?yczk? w Super Grosz, nale?y by? obywatelem polskim w wieku od 18 do 80 lat i legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym z numerem PESEL. Po?yczkobiorca musi tak?e posiada? adres zameldowania w Polsce, tutaj otrzymywa? regularne dochody, na podstawie których b?dzie zostanie zweryfikowana jego zdolno?? do sp?aty po?yczki oraz musi mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (czyli w konsekwencji do zawierania umów).

Super Grosz niestety nie udziela po?yczek d?u?nikom, wi?c je?li klient figuruje w rejestrze BIK lub BIG, po?yczka nie zostanie mu udzielona. Po?yczka nie zostanie udzielona równie? w przypadku, w którym klient ma ju? jedn?, niesp?acon? jeszcze po?yczk? w Super Grosz.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? przez Internet, a do tego b?d? mu potrzebne: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz za?o?ony profil na stronie supergrosz.pl. Konto bankowe jest mile widziane, jednak nie jest wymagane.

PO?YCZKA W SUPER GROSZ KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Klient ustala liczb? rat i kwot? po?yczki na prostym kalkulatorze dost?pnym na stronie supergrosz.pl. Kalkulator ten poka?e tak?e ca?kowite koszty po?yczki, które trzeba b?dzie ponie??.

2. Rejestracja i wniosek. Klikni?cie przycisku „we? po?yczk?” przeniesie klienta do formularza rejestracyjnego po??czonego z wnioskiem, który b?dzie musia? wype?ni?, je?eli jest to jego pierwsza po?yczka w Super Grosz. Wymagane jest podanie: danych osobowych, adresowych, dotycz?cych zatrudnienia, numeru PESEL i dowodu osobistego.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. W Super Grosz weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych odbywa si? na trzy sposoby, do wyboru przez klienta. Mo?e wykona? tradycyjny przelew w wysoko?ci 1 z?otego na konto Super Grosz lub skorzysta? z zewn?trznej aplikacji do której nale?y zalogowa? si? swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Je?eli klient nie posiada konta bankowego, mo?e skorzysta? z opcji Giro – w takim wypadku Super Grosz wysy?a mu kod weryfikacyjny SMS-em wraz z pozytywn? decyzj?, po czym klient u?ywa do go odebrania po?yczki na poczcie i potwierdza swoj? to?samo?? dowodem osobistym.

4. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Super Grosz wydaje decyzj? o przyznaniu po?yczki jeszcze tego samego dnia, w którym zosta? z?o?ony wniosek, o ile jest to dzie? pracy biura. Decyzj? mo?e opó?ni? z?o?enie wniosku poza godzinami pracy biura lub w dzie? wolny od pracy. O swojej decyzji, Super Grosz informuje klienta SMS-em oraz e-mailem.

6. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po wydaniu decyzji, ale to w jakim czasie klient je odbierze zale?y od sposobu, w jaki je wyp?aca. Je?eli pieni?dze maj? zosta? przes?ane na konto klienta – czas ich zaksi?gowania zale?y od godzin sesji bankowych, ale nie powinien on przekroczy? 24 godzin. Je?eli klient wybra? opcj? Giro, czyli wyp?acenia po?yczki na poczcie – pieni?dze s? do jego dyspozycji od razu po otrzymaniu SMS-em kodu weryfikacyjnego.

7. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka mo?e by? zaci?gni?ta przez osobisty profil klienta w serwisie supergrosz.pl

KOSZTY PO?YCZKI W SUPER GROSZ

Super Grosz nak?ada na swoich klientów odsetki od kwoty bazowej po?yczki w wysoko?ci 10% w skali roku, prowizj? przygotowawcz? w wysoko?ci 25% od kapita?u oraz prowizj? administracyjn? wynosz?c? 30% w skali roku, doliczan? do ka?dej miesi?cznej raty.

Przyk?adowo, po?yczka w wysoko?ci 5000 z?otych na okres 12 miesi?cy b?dzie kosztowa? klienta 3024,96 z?ote, za? po?yczka maksymalna w wysoko?ci 15 000 z?otych zaci?gni?ta na okres 48 miesi?cy wygeneruje koszty oscyluj?ce w granicach 18 tysi?cy z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki w Super Grosz powinna odbywa? si? wed?ug do??czonego do umowy harmonogramu sp?at. Znajduje si? on tak?e w oficjalnym profilu klienta w zak?adce „moja po?yczka”. Oczywi?cie, cz??? po?yczki lub jej ca?o?? mo?na sp?aci? w ka?dym momencie, co obni?y koszty op?aty prowizyjnej. Nie mo?na jednak sp?aci? jej pó?niej ni? to zak?adane w umowie – ka?de opó?nienie b?dzie karane odsetkami.

Klient, który notorycznie nie sp?aca po?yczki i nie reaguje na wysy?ane SMS-owo, telefonicznie i listownie monity, musi liczy? si? z przykrymi konsekwencjami. Super Grosz oprócz naliczenia odsetek w wysoko?ci 14% i op?at za monity, mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du – co wi??e si? z jeszcze wi?kszymi kosztami. Klient zostanie te? wpisany do bazy BIK, a to mo?e uniemo?liwi? mu wzi?cie innej po?yczki.