Ró?ne marki po?yczkowe, ten sam po?yczkodawca?

Mnogo?? marek po?yczkowych mo?e przyprawi? o zawrót g?owy, zw?aszcza je?li przyjdzie do wyboru tej jednej konkretnej. Spraw? bardzo sprawnie mo?e za?atwi? porównywarka po?yczkowa, która doskonale porówna dost?pno?? kwot, okresów sp?aty i, przede wszystkim, kosztów po?yczki. Uwzgl?dni równie? te darmowe i je?li danemu po?yczkobiorcy zale?y na tym, by kilkukrotnie skorzysta? z chwilówek bez kosztów, powinien on mie? na wzgl?dzie jeszcze jedn? kwesti? – czyli to, kto jest rzeczywistym po?yczkodawc?. Standardem jest bowiem to, ?e jedna firma po?yczkowa posiada wiele marek, z czego cz?sto po?yczkobiorcy nie zdaj? sobie sprawy.

Jedna marka po?yczkowa nie wystarczy?

Powodem, dla którego jedna firma po?yczkowa decyduje si? na uruchomienie wielu marek, jest zwykle ch?? urozmaicenia oferty, bez niepotrzebnego komplikowania warunków po?yczkowych w ramach jednej marki. Po?yczki online musz? by? szybkie, proste i przejrzyste, tak aby ka?dy po?yczkobiorca, nawet zupe?ny laik, poradzi? sobie z samodzielnym zaci?gni?ciem po?yczki przez Internet. Klienci ceni? sobie proste warunki i je?li znajd? ofert?, która wymaga przekopania wielu stron internetowych i dokumentów, zrezygnuj? i poszukaj? innej po?yczki.

Drug? kwesti?, prawdopodobnie jeszcze wa?niejsz?, jest zdobycie jak najlepszej pozycji na rynku i jak najwi?kszej liczby klientów. Liczba marek, na pierwszy rzut oka niepowi?zanych ze sob?, u?atwi dotarcie do bardzo ró?nych grup po?yczkodawców, którzy mog? mie? ró?ne potrzeby i ró?n? sytuacj? finansow?. W ten sposób jedna firma po?yczkowa mo?e dotrze? do bardzo du?ej liczby osób i jest szansa, ?e z ich oferty skorzysta kto?, kto wcze?niej omin??by ich szerokim ?ukiem.

Jacy s? wi?c najbardziej licz?cy si? gracze na rynku i z jakich marek mo?na w ich przypadku skorzysta??

Grupa Ferratum

Ferrarum Bank najcz??ciej pojawia si? w rankingach lub innych zestawieniach pod swoj? w?a?ciw? nazw?, jednak posiada wi?cej marek, których nazwy nawet nie kojarz? si? z rzeczywistym po?yczkodawc?. Przyjrzyjmy si? ich ofertom:

Aventus Group

Marka Aventus Group jest jednym z liderów bran?y po?yczkowej i posiada kilka ciesz?cych si? spor? popularno?ci? marek. S? to:

4Finance

Grupa 4Finance powsta?a w 2008 roku na ?otwie, a w Polsce swoj? dzia?alno?? rozpocz??a w 2012 roku. Obecnie jest w?a?cicielem jednych z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce marek:

Creamfinance

Creamfinance nale?y do mi?dzynarodowej grup finansowej, której g?ównym polem dzia?alno?ci jest w?a?nie ?wiadczenie us?ug finansowych. W Polsce dzia?a pod nast?puj?cymi markami:

Jakie to ma znaczenie dla po?yczkobiorcy?

Wydawa? by si? mog?o, ?e ?adne. Jednak ucierpi? na tym przede wszystkim dwie grupy po?yczkobiorców. Pierwsza z nich sk?ada si? z osób, które nie chc? za po?yczki p?aci? i bardzo ch?tnie korzystaj? z darmowych chwilówek dla nowych klientów. Druga grupa to osoby, które (cz?sto nies?usznie) zaci?gaj? wiele ró?nych zobowi?za? finansowych w momencie, w którym nie sp?acili jeszcze poprzedniego.

Promocja dotycz?ca bezp?atnej chwilówki dla nowych klientów wbrew pozorom nie obowi?zuje w obr?bie jednej marki, a w obr?bie jednej firmy. W praktyce oznacza to, ?e skorzystawszy z darmowej po?yczki pod szyldem jednej marki, nie ma si? prawa skorzysta? z drugiej w innej marce nale??cej do tego samego po?yczkodawcy. Obrazowy przyk?ad: je?li wykorzystali?my ju? darmow? po?yczk? w Ekspres Kasa, nie liczmy na to w przypadku KasaTAK. Co wi?cej, posiadaj?c aktywn? po?yczk? w pierwszej marce, nie mo?na zaci?gn?? kolejnej ani w KasaTAK, ani w Ofin, ani w Ferratum Bank.

Dobrze to wiedzie?, je?eli nale?y si? do jednej z tych dwóch grup po?yczkobiorców. Uniknie si? wtedy niepotrzebnego sk?adania wniosków i rozczarowania, kiedy spotka si? z negatywn? decyzj?.

Zobacz tak?e

> Firmy po?yczkowe – któr? wybra??
> Jak wybra? po?yczk?
> Po?yczki dla osób bez dochodu
> Po?yczki dla osób zad?u?onych
> Porady naszych ekspertów
> Forum – pytania i porady u?ytkowników