Ratkomat

Dokładna nazwa firmy: Salelifter Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Raciborska 35 A, Rybnik
kontakt@ratkomat.pl
Strona WWW: www.ratkomat.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
Godziny pracy: -
NIP: 6423183413
REGON: 243306386
KRS: 0000472712

Ratkomat to produkt finansowy stworzony przez znan? ju? w kr?gach rynku finansowego firm? Aasa Polska, która z sukcesami rozwija si? w naszym kraju od kilku lat. Jak zapewnia sama firma, cechuje j? nie tylko najwy?szy profesjonalizm i niezawodne rozwi?zania technologiczne, ale tak?e wysokie standardy moralne. Dzi?ki temu klient mo?e liczy? na przejrzysto?? i jasno?? zasad, brak ma?ego druku w umowie oraz dogodne warunki finansowe.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 10000 z?otych przy maksymalnym okresie sp?aty w 24 miesi?cznych ratach

Rejestry sprawdzane przez Ratkomat: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty. Mo?e by? potrzebny wyci?g z konta bankowego lub za?wiadczenie o zatrudnieniu.

Zabezpieczenie: Nie, nie ma potrzeby ustanawiania ?adnych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W RATKOMAT?

Aby otrzyma? po?yczk? w Ratkomat, nale?y spe?ni? podstawowe kryteria dotycz?ce wieku, obywatelstwa i zamieszkania. Klient firmy musi by? obywatelem polskim, na stale zamieszkuj?cym w kraju, w wieku mieszcz?cym si? w przedziale 20-80 lat. Najwa?niejsze jednak dla firmy Ratkomat jest zdolno?? kredytowa jej klientów. W zwi?zku z tym, musz? oni koniecznie posiada? stabilne ?ród?o regularnych dochodów pochodz?cych m.in. z racji zatrudnienia, otrzymywania emerytury lub renty, lub te? z innego ?ród?a, które stanowi?oby dochody na odpowiednim poziomie.

Ratkomat nie udzieli po?yczki osobom, które nie posiadaj? wiarygodno?ci kredytowej, tj figuruj? w której? z baz: BIK, BIG, KRD i ERIF. Po?yczka nie zostanie tak?e udzielona osobom, które posiadaj? ju? jedn? po?yczk? w tej firmie i nie sp?aci?y jeszcze przynajmniej po?owy rat.

Klient musi tak?e posiada? odpowiednie instrumenty techniczne: dost?p do internetu, telefon komórkowy, ewentualnie konto w banku.

PO?YCZKA W RATKOMAT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Dzieje si? to za pomoc? prostego kalkulatora na stronie ratkomat.pl, który poka?e klientowi tak?e wysoko?? miesi?cznej raty oraz wszystkie koszty, jakie b?dzie musia? on ponie?? w zwi?zku z po?yczk?. Aby przej?? do wniosku, wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.

2. Rejestracja i wniosek. Obie te czynno?ci przebiegaj? jednocze?nie, za? rejestracja jest konieczna tylko w przypadku pierwszej po?yczki. W formularzu klient zostanie poproszony o podanie nast?puj?cych danych: wszystkich informacji osobowych, adresu zamieszkania i zameldowania, informacji o zatrudnieniu, uzyskiwanych dochodach i ponoszonych miesi?cznie wydatkach.

3. Przyznanie po?yczki. Przyznanie po?yczki w Ratkomat nast?puje jeszcze tego samego dnia, o ile wniosek zosta? z?o?ony w dniu roboczym. Niestety, zazwyczaj zajmuje to troch? d?u?ej ni? standardowe kilkana?cie minut w przypadku chwilówek, gdy? wnioski weryfikowane s? wnikliwie. Klient zostanie oczywi?cie poinformowany o decyzji, a w niektórych przypadkach mo?e si? z nim skontaktowa? pracownik firmy i poprosi? o dodatkowe informacje dotycz?ce chocia?by zatrudnienia.

4. Podpisanie umowy. Po pozytywnej decyzji, na konto mailowe klienta wysy?ana jest umowa po?yczki z któr? ten musi si? zapozna?. Po tym, Ratkomat przy?le kuriera z umow? do podpisania i zweryfikowania prawdziwo?ci danych osobowych podanych przez klienta we wniosku.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Ratkomat gwarantuje, ?e pieni?dze zostan? przelane w ci?gu 24 godzin od momentu dostarczenia do siedziby firmy dokumentów podpisanych przez klienta. Kwota po?yczki dotrze na konto klienta maksymalnie nast?pnego dnia od wys?ania, a jest to uzale?nione od godzin sesji bankowych w poszczególnych bankach. Je?li takie jest ?yczenie klienta, Ratkomat mo?e wyp?aci? pieni?dze za pomoc? czeku GIRO, który dostarczany jest przez kuriera po podpisaniu umowy i mo?e by? zrealizowany w placówce Poczty Polskiej.

6. Kolejna po?yczka. Mo?e by? ona zaci?gni?ta w sposób analogiczny, ale mo?e to nast?pi? nie wcze?niej ni? po sp?aceniu po?owy nale?nych rat po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI W RATKOMAT

Ka?da po?yczka w Ratkomat obci??ona jest nast?puj?cymi kosztami:

Przyk?adowe, ca?kowite koszty po?yczki wygl?daj? nast?puj?co:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokonywa? zgodnie z harmonogramem do??czonym do umowy – jest on dostarczony do klienta jeszcze przed jej podpisaniem w wersji papierowej, za? poszczególne raty powinny by? wp?acane na specjalnie wygenerowany dla klienta rachunek bankowy.

Oczywi?cie, klient mo?e sp?aci? po?yczk? wcze?niej ni? jest to wskazane w umowie, mo?e to zrobi? tylko cz??ciowo lub w ca?o?ci i nie ponosi przez to dodatkowych kosztów. Mo?liwa jest tak?e zmiana harmonogramu sp?aty rat lub wyd?u?enia okresu sp?aty. Za takie rozwi?zanie nie jest pobierana dodatkowa op?ata, ale koszty kredytu i tak si? zwi?ksz?, gdy? wyd?u?y si? okres po?yczkowania. W obu przypadkach, przed podj?ciem jakichkolwiek kroków, nale?y skontaktowa? si? z Biurem Obs?ugi Klienta.

Niesp?acanie rat i notoryczne unikanie takiej sp?aty to dodatkowe koszty i mo?liwe przykre post?powanie s?dowe. Ratkomat ma prawo naliczy? odsetki (14% w skali roku) i skierowa? spraw? do s?du, który prawdopodobnie nada nakaz egzekucji komorniczej i obci??y klienta kosztami post?powania. Klient zostanie te? umieszczony w odpowiedniej bazie d?u?ników.