Rapida Money

Dokładna nazwa firmy: Rapida sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Elektoralna 13 lok 121, Warszawa
czesc@rapidamoney.pl
Strona WWW: www.rapidamoney.pl
Telefon kontaktowy: 128813123
Godziny pracy: -
NIP: 5252684957
REGON: 365892926
KRS: 0000647952

Za?o?ona w 2005 roku firma Rapida Money rozpocz??a swoj? dzia?alno?? na rynku brytyjskim. W ci?gu 12 lat swojego dzia?ania przenios?a swoje oddzia?y równie? do europejskich krajów kontynentalnych, w tym tak?e do Polski.

Wysokie kwoty udzielanych po?yczek, bardzo d?ugi jak na instytucje pozabankowe okres sp?aty oraz mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki przez osoby zad?u?one przysporzy?y Rapida Money wielu klientów – jest ich a? 230 tysi?cy i zaci?gn?li oni po?yczki w kwocie przekraczaj?cej 5 miliardów z?otych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 25 000 z?otych przy sp?acie w 12, 24, 36 lub 46 ratach.

Rejestry sprawdzane przez Rapida Money: BIK, KRD, BIG i ERIF, bez odmowy po?yczki

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty. Mog? by? potrzebne: wyci?g z konta bankowego, skan dowodu osobistego.

Zabezpieczenie: Gwarant.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W RAPIDA MONEY?

Rapida Money umo?liwia wzi?cie po?yczki pe?noletnim obywatelom polskim lub rezydentom, nie starszym jednak ni? 75 lat. Potencjalny po?yczkobiorca musi tak?e posiada? adres zameldowania w Polsce, tutaj otrzymywa? regularne dochody, na podstawie których b?dzie ustalona jego zdolno?? do sp?acenia miesi?cznej raty. Musi tak?e mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (czyli w konsekwencji do zawierania umów).

Rapida Money nie skre?la d?u?ników. Za wiarygodno?? kredytow? klienta odpowiada w tym wypadku gwarant, który spe?ni? okre?lone warunki: jest obywatelem polskim, w wieku od 18 do 75 lat oraz w?a?cicielem nieruchomo?ci na terenie Polski, z czyst? histori? kredytow?.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? na odleg?o??, a do tego b?d? mu potrzebne: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

PO?YCZKA W RAPIDA MONEY KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Standardowo, mo?na to ustali? na stronie g?ównej rapidamoney.pl a nast?pnie klikn?? przycisk „wniosek w 2 minuty”.

2. Wype?nienie formularza zg?oszeniowego. Zg?oszenie klienta nast?puje poprzez wype?nienie wniosku, w którym nale?y poda? swoje dane osobowe i telefoniczne, adres zamieszkania, numery PESEL i dowodu osobistego, a tak?e dane gwaranta. Nale?y tam równie? poda? numer karty kredytowej lub p?atniczej klienta – za pomoc? tej karty Rapida Money pobierze op?at? weryfikacyjn? w wysoko?ci 1 z?otego. Dodatkowo, we wniosku nale?y wyrazi? zgod? na podpisanie umowy po?yczkowej za pomoc? pe?nomocnika ustanowionego tylko do tej jednej czynno?ci.

3. Wype?nienie wniosku przez gwaranta. Rapida Money wysy?a indywidualnie wygenerowany dla gwaranta wniosek, który ten musi wype?ni? online.

4. Wype?nienie deklaracji dochodowej i jej weryfikacja telefoniczna. Zarówno po?yczkobiorca, jak i gwarant musz? wype?ni? deklaracj? o dochodach i wydatkach, a tak?e po?wiadczy? prawdziwo?? wpisanych tam danych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Rapida Money.

5. Ostateczna akceptacja po?yczki przez gwaranta.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Aby maksymalnie zabezpieczy? prawa gwaranta, Rapida Money wysy?a ca?? kwot? po?yczki na jego konto. Pieni?dze wyp?acone zostan? w ci?gu 24 godzin, jednak zale?y to od tego, jak szybko klient i gwarant uporaj? si? z formalno?ciami np. nie b?dzie przeszkód w telefonicznym skontaktowaniu si? z nimi. Po zleceniu przelewu, pieni?dze znajd? si? na koncie gwaranta nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

KOSZTY PO?YCZKI W RAPIDA MONEY

Rapida Money, podobnie jak inne firmy po?yczkowe, obarcza klienta standardowymi op?atami za oprocentowanie (sta?e w wysoko?ci 10% w skali roku) oraz prowizj? zale?n? od wysoko?ci po?yczki oraz okresu kredytowania.
Koszty po?yczki mo?na lepiej ujrze? na reprezentatywnych przyk?adach:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki w Rapida Money nale?y dokona? wed?ug do??czonego do umowy harmonogramu sp?at, który zostanie dostarczony tak?e do gwaranta. Sp?ata mo?e odby? si? wcze?niej, ni? to zak?adane – wtedy klient mo?e liczy? na zwrot kosztów prowizji i oprocentowania, ale nie pó?niej – niestety Rapida Money nie przewiduje przesuni?cia okresu sp?aty rat.

Klient, który nie b?dzie sp?aca? po?yczki, musi liczy? si? z tym, ?e Rapida Money w pierwszej kolejno?ci b?dzie próbowa?a odzyska? pieni?dze od gwaranta. W przypadku, gdy ten nie b?dzie w stanie finansowo przej?? na siebie sp?aty, Rapida Money podejmie kroki prawne – skieruje spraw? do firmy windykacyjnej lub do s?du i komornika. W obu przypadkach, klient zostanie obci??ony kosztami post?powania, ??cznie z odsetkami karnymi w wysoko?ci 14% w skali roku. Nale?y równie? liczy? si? z odpowiednim wpisem w BIK, który mo?e w przysz?o?ci przysporzy? sporych problemów z zaci?gni?ciem jakiejkolwiek po?yczki.