Po?yczkomat

Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
kontakt@pozyczkomat.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 22 112 0 112
Godziny pracy: -
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Po?yczkodawc? w przypadku marki finansowej Po?yczkomat jest mi?dzynarodowa firma Friendly Finance, która swoje produkty posiada w wielu europejskich krajach. Co ciekawe, nazwy wi?kszo?ci zagranicznych marek s? mniej lub bardziej dos?ownym nawi?zaniem do nazwy polskiej. Wida? przez to i? Friendly Finance chce na ca?ym ?wiecie tworzy? spójn?, rozpoznawaln? i rzeteln? mark?. Przyczyniaj? si? do tego tak?e wysokie kwoty po?yczek, przejrzyste zasady ich udzielania oraz szybki i bezproblemowy proces po?yczkowy.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo; 2500 z?otych za drugim razem, 3000 z?otych za trzecim razem, 3500 z?otych za czwartym i pi?tym razem, 5000 z?otych za szóstym razem, 7500 z?otych za siódmym razem. W ka?dym wypadku okres sp?aty mie?ci si? w zakresie od 7 do 35 dni.

Rejestry sprawdzane przez Po?yczkomat: BIK i BIG

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie, nie s? potrzebne ?adne zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W PO?YCZKOMAT?

Po?yczkobiorcy, którzy chc? uzyska? po?yczk? w Po?yczkomat, powinni by? pe?noletni i by? polskimi obywatelami. Dodatkowo niezb?dne jest nie tylko zamieszkiwanie na terenie naszego kraju, ale te? posiadanie tutaj zameldowania. Standardem w firmach po?yczkowych jest tak?e to, i? s? one udzielane wy??cznie na cele konsumenckie i tak te? jest w przypadku tej firmy. Oczywi?cie, klient Po?yczkomat musi tak?e posiada? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, inaczej nie b?dzie on w stanie zawrze? umowy, nawet przez Internet.

Kolejnymi warunkami, które musi spe?ni? klient Po?yczkomat jest wiarygodno?? kredytowa (czyli niezaleganie z p?atno?ciami i czysta historia kredytowa) oraz zdolno?? klienta do sp?aty zaci?gni?tych zobowi?za?, potwierdzona dochodami w odpowiedniej wysoko?ci. T? zdolno?? wyklucza tak?e zaci?gni?ta i jeszcze niesp?acona po?yczka w tej firmie.

Jako, ?e po?yczka udzielana jest internetowo, oczywistym jest, i? klient musi posiada? dost?p do Internetu, konto w banku z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej oraz telefon komórkowy i adres e-mail. Po?yczkomat wymaga tak?e za?o?enia profilu na ich stronie internetowej.

PO?YCZKA W ALE GOTÓWKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Standardowo, Po?yczkomat udost?pnia odpowiednie kalkulatory po?yczkowe, wyliczaj?ce tak?e koszty po?yczki na swojej stronie internetowej pozyczkomat.pl. Pierwszym krokiem b?dzie wi?c ustawienie odpowiednich parametrów i klikni?cie przycisku „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja i wniosek. Aby zaci?gn?? po?yczk?, nowy klient zobowi?zany jest za?o?y? osobisty profil w serwisie. Dla u?atwienia i skrócenia czasu zaci?gania po?yczki, konto zak?ada si? jednocze?nie ze z?o?eniem wniosku. Po?yczkomat zapyta w nim klienta o podstawowe dane, takie jak: imi? i nazwisko, adres, zatrudnienie, wysoko?? dochodów i wydatków, numer telefonu, dane bankowe, itp. Aby doko?czy? sk?adanie wniosku, nale?y zaakceptowa? przes?an? przez Po?yczkomat umow?.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Jedynym sposobem potwierdzenia swojej to?samo?ci i numeru konta bankowego jest wykonanie przelewu na konto bankowe firmy. Aby skróci? czas oczekiwania na zaksi?gowanie wp?aty (Po?yczkomat nie akceptuje wp?at z serwisów ekspresowych, takich jak Blue Media), nale?y przela? pieni?dze do banku, w którym samemu ma si? konto (Pekao, PKO, mBank, Alior i Millennium). Op?ata weryfkacyjna musi by? wykonana z osobistego, indywidualnego konta.

4. Przyznanie po?yczki. Nie powinno to zaj?? wi?cej ni? 15 minut, po czym klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez e-mail i SMS. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e pomimo i? wnioski mo?na sk?ada? o ka?dej porze, to s? one analizowane jedynie w godzinach pracy firmy (od poniedzia?ku do pi?tku 7:00-21:00, w sobot? 9:00-18:00 oraz w niedziel? 11:00-15:00).

5. Wyp?ata pieni?dzy. Pieni?dze wysy?ane s? w?a?ciwie automatycznie, ale mog? dotrze? do klientów w ró?nym czasie. Klienci wymienionych powy?ej banków mog? liczy? na ekspresow? p?atno??, za? pozostali musz? czeka? na kolejn? sesj? bankow?, nie pó?niej jednak ni? do nast?pnego dnia.

6. Kolejna po?yczka. Dost?pna jest dopiero po sp?aceniu poprzedniej i mo?e by? zaci?gni?ta z u?yciem profilu klienta w pozyczkomat.pl

KOSZTY PO?YCZKI W PO?YCZKOMAT

Po?yczkomat nie nak?ada na swoich klientów oprocentowania bez wzgl?du na kwot? i okres po?yczkowania. Klienci musz? op?aci? jedynie prowizj? i to tylko w przypadku drugiej i kolejnych po?yczek. Prowizja w ?adnym wypadku nie przekracza jednak 20%.

Przyk?adowo, po?yczaj?c 2000 z?otych na miesi?c, nale?y odda? dodatkowe 381,93 z?ote a na 35 dni – 390,15 z?otych. Kwoty wi?ksze zaci?gni?te na maksymalny okres sp?aty wygeneruj? nast?puj?ce koszty:

SP?ATA PO?YCZKI

Ostateczna data sp?aty, numer konta bankowego, na które trzeba wp?aca? pieni?dze oraz ca?kowite koszty po?yczki s? dost?pne do wgl?du w umowie oraz na profilu klienta. Klient ma oczywi?cie prawo sp?aci? po?yczk? w ka?dym dowolnym momencie przed terminem sp?aty, nie musz?c nawet informowa? o tym. W takim przypadku mo?na tak?e wnioskowa? o obni?enie prowizji. W przypadku problemów ze sp?at?, mo?na skorzysta? z opcji przed?u?enia okresu sp?aty, ale to oczywi?cie poci?gnie za sob? dodatkowe koszty.

Nie sp?acaj?c po?yczki i nieustannie uchylaj?c si? od sp?aty, klient nara?a si? na dodatkowe koszty i konsekwencje prawne, gdy? sprawa mo?e zosta? skierowana do windykacji poprzez zewn?trzn? firm? lub post?powanie s?dowe i komornicze. Poza tym, klient b?dzie musia? tak?e ponie?? koszty karnych odsetek i post?powania egzekucyjnego (te s? bardzo wysokie). Ponadto, musi liczy? si? z tym, ?e zostanie on wpisany od odpowiedniego rejestru d?u?ników.