Pierwsza na rynku darmowa po?yczka ratalna od Providenta

Dotychczas najwi?ksz? bol?czk? na rynku pozabankowych po?yczek ratalnych by?o to, ?e darmowa po?yczka na raty pozostawa?a jedynie w sferze marze?. O ile wprowadzenie darmowych chwilówek i rozprzestrzenienie si? ich na prawie ka?d? mark? po?yczkow? przyczyni?o si? do rozrostu bran?y, o tyle na po?yczk? rataln? przysz?o nam czeka? bardzo d?ugo. Do teraz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm, czyli Provident, wprowadzi?a w?a?nie po?yczk? rataln? za 0 z?otych. I bynajmniej nie jest to chwyt marketingowy.

Czy po?yczka ratalna za darmo jest w ogóle mo?liwa?

Mog?oby si? wydawa?, ?e tak atrakcyjna oferta musi zawiera? jaki? haczyk. W ko?cu po?yczki ratalne rz?dz? si? swoimi prawami, a zwi?zane z nimi wy?sze ni? w chwilówkach koszty obs?ugi wynikaj? przede wszystkim z d?ugiego okresu finansowania, a co za tym idzie – równie? d?ugiego oczekiwania na to, by firma po?yczkowa odzyska?a swoje pieni?dze. Mro?enie kapita?u na d?ugi okres jest wi?c nieop?acalna. W przypadku chwilówki firma po?yczkowa mo?e liczy? na to, ?e klient bardzo szybko do nich powróci, w przypadku po?yczki ratalnej – nie. Takie podej?cie jest wi?c racjonalne, a szafowanie darmowymi po?yczkami ratalnymi mo?e pozbawi? firm? znacznej cz??ci zarobków, na które, b?d? co b?d?, nastawiona jest g?ówna dzia?alno?? instytucji pozabankowych.

T? sytuacj? postanowi? zmieni? Provident, który w darmowych po?yczkach ratalnych upatruje swojej szansy i zaj?cia niewype?nionej dotychczas niszy rynkowej.

Jak wygl?da po?yczka za 0 z?otych w Provident?

Na pocz?tku warto zaznaczy?, ?e darmowa po?yczka na raty nie jest obwarowana ?adnymi warunkami wst?pnymi. Po?yczkobiorca, który chce skorzysta? z oferty nie musi, wi?c spe?nia? ?adnych innych wymaga?, oprócz tych, standardowo stawianych przez firm? Provident. Jedynym haczykiem mo?e by? to, ?e oferta dost?pna jest wy??cznie dla nowych klientów, dlatego nazywa si? po?yczk? na start 4×0. Dlaczego taka nazwa? Wynika ona z warunków po?yczki:

• po?yczymy od 500 do 1500 z?otych;
• zobowi?zanie oddamy w 4 miesi?cznych ratach, a ?adna z nich nie b?dzie ob?o?ona ?adnymi dodatkowymi kosztami (st?d te? 4×0);
• oddaj?c w terminie, oddamy tylko tyle, ile po?yczyli?my;
• po?yczk? mo?emy zaci?gn?? tak jak dotychczas – przez Internet lub z obs?ug? domow?.

Nale?y jednak pami?ta?, ?e Provident to po?yczkodawca odpowiedzialny i nie po?ycza osobom, u których po?yczka mog?aby pogorszy? sytuacj? finansow? lub nawet wp?dzi? w spiral? zad?u?enia. Aby wi?c skorzysta? z po?yczki na start 4×0, nale?y spe?nia? konkretne warunki:

• by? pe?noletnim obywatelem polskim;
• posiada? zdolno?? i wiarygodno?? kredytow?;
• posiada? polski dowód osobisty;
• na sta?e mieszka? w Polsce.

Darmowa po?yczka ratalna w inny sposób

Dobr? wiadomo?ci? dla klientów, którzy potrzebuj? wi?kszych kwot, jest to, ?e Provident nie rezygnuje ani ze swoich standardowych po?yczek ratalnych, ani z dotychczasowej promocji 30 dni za darmo. Wed?ug tej oferty, zaci?gaj?c standardow? po?yczk? rataln? i oddaj?c j? nie pó?niej ni? po miesi?cu, mo?emy liczy? na ca?kowite umorzenie kosztów po?yczki. Jest wi?c ona dogodna dla tych, którzy chcieliby zaci?gn?? darmow? chwilówk?, ale nie pasuj? im do?? niskie kwoty takich po?yczek (maksymalnie 6000 z?otych w Szybka Gotówka). W ten sposób, je?li po?ycz? 15 tysi?cy z?otych w Provident, mog? odda? pieni?dze po 30 dniach i cieszy? si? z umorzenia kosztów, a je?eli nie b?d? w stanie tego dokona?, to nic si? nie stanie – mog? dalej sp?aca? raty wed?ug harmonogramu zawartego w umowie i nie ponosi? ?adnych konsekwencji nieterminowej sp?aty po?yczki.

Czy darmowa po?yczka ratalna od Provident zawojuje rynek?

Cho? oficjalnie jest to akcja promocyjna, to Provident nie wyznaczy? jeszcze jej ko?ca. Wed?ug zapewnie? firmy b?dzie ona aktualna a? do odwo?ania. Je?eli spotka si? z pozytywnym odzewem firmy (a mo?emy si? spodziewa?, ?e tak w?a?nie b?dzie), firma za? pozyska przez to nowe grono wiernych i solidnych klientów – mo?na mniema?, ?e b?dzie ona d?ugotrwa?a.

Po?yczka w tej ofercie nie jest du?ym ryzykiem dla firmy, gdy? nie jest to wielki kapita?, szczególnie dla tak du?ego gracza, jakim jest Provident. Spe?nia za to oczekiwania klientów i w pe?ni zadowala tych, którzy potrzebuj? niewygórowanej po?yczki, ale ich zdolno?? kredytowa mo?e nie pozwoli? im dokona? sp?aty w tak krótkim okresie, jaki mo?e zaproponowa? standardowa chwilówka, przez co zmuszeni s? ponosi? dodatkowe koszty. Dobre przyj?cie takiej po?yczki b?dzie zapewne pocz?tkiem tego, ?e na sta?e wejdzie ona do kanonu po?yczkowego.