Po?yczka Plus

Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. St. Wyszy?stkiego 2B, Bia?ystok
info@pozyczkaplus.pl
Strona WWW: www.pozyczkaplus.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 52
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00, Sb. - Nd. 09:00 - 17:00
NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Po?yczka Plus to jedna z nielicznych marek po?yczkowych, które zosta?y nagrodzone tytu?em „Firma Po?yczkowa Roku” w konkursie organizowanym przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Dzi?ki przejrzystej ofercie oraz jasnym zasadom udzielania po?yczek, Po?yczka Plus nale??ca do grupy Aventus Capital mog?a cieszy? si? tym tytu?em w 2016 roku. Rzeszy klientów z pewno?ci? przysparza jej tak?e przynale?no?? do Zwi?zku Firm Po?yczkowych, jak te? programu Rzetelna Firma i akcji charytatywnej Szlachetna Paczka.

Nic dziwnego, ?e dzia?alno?? Aventus Capital szybko rozszerza si? na du?y obszar – w obecnej chwili dzia?a na terenie wielu krajów europejskich – oprócz Polski s? to Czechy, Litwa, ?otwa i Ukraina.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2000 z?otych przy pierwszej po?yczce za 10 z?otych oraz drugiej pe?nop?atnej po?yczce. 2200 z?otych przy trzeciej po?yczce; 2600 z?otych przy czwartej po?yczce; 3200 z?otych przy pi?tej po?yczce; 3800 z?otych przy po?yczce szóstej; 5000 z?otych przy po?yczce siódmej. W przypadku pierwszej i drugiej po?yczki, okres sp?aty wynosi 15 lub 30 dni, w przypadku kolejnych – 15, 30 lub 45 dni.

Rejestry sprawdzane przez Po?yczka Plus: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Po?yczka Plus nie wymaga ?adnego typu zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, na taki sam kres, na który zosta?a zaci?gni?ta po?yczka.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W PO?YCZKA PLUS?

W Po?yczka Plus, po?yczk? mo?e otrzyma? obywatel polski znajduj?cy si? w przedziale wiekowym od 21 do 73 lat, który posiada polski dowód osobisty i numer PESEL. Klient musi tak?e mieszka? w Polsce, otrzymywa? tutaj regularne dochody, na podstawie których b?dzie ustalana jego zdolno?? kredytowa. Nie mo?e on mie? ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych (w takim przypadku nie mo?e zawiera? umów).

Po?yczka Plus niestety nie ma w swojej ofercie po?yczek dla d?u?ników, dlatego je?li w procesie weryfikacji wniosku nazwisko klienta zostanie znalezione w którym? z rejestrów d?u?ników lub rejestrów kredytowych i gospodarczych, z du?ym prawdopodobie?stwem po?yczka zostanie mu odmówiona.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? przez Internet, do czego potrzebne b?d? mu: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku. Klient musi tak?e za?o?y? konto w serwisie pozyczkaplus.pl

PO?YCZKA W PO?YCZKA PLUS KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Na stronie g?ównej pozyczkaplus.pl znajduje si? kalkulator po?yczkowy, który umo?liwi klientowi szybkie i ?atwe ustawienie po??danej kwoty po?yczki oraz terminu sp?aty. Poka?e tak?e koszty po?yczki oraz maksymaln? dost?pn? do po?yczenia kwot?. Po ustawieniu tych parametrów, klient musi jedynie klikn?? „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja. Formularz rejestracyjny wype?niaj? tylko klienci, którzy bior? po?yczk? po raz pierwszy. W formularzu klient musi poda? tylko podstawowe dane: imi? i nazwisko, numery PESEL i dowodu osobistego oraz adres e-mail i numer telefonu.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. Weryfikacja to?samo?ci klienta nast?puje jeszcze przez wype?nieniem wniosku. Mo?na to zrobi? w dwojaki sposób: zwyk?ym przelewem w wysoko?ci 1 z?otego na konto Po?yczka Plus lub dzi?ki systemowi natychmiastowej weryfikacji klienta (potrzebne b?dzie podanie loginu i has?a do konta bankowego) bez ponoszenia dodatkowych op?at. Wa?ne jest, aby u?ywa? TYLKO swojego osobistego konta, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem.

4. Wniosek. Aby z?o?y? wniosek w Po?yczka Plus, klient musi zalogowa? si? do swojego nowo utworzonego profilu klienta i skorzysta? z zak?adki „z?ó? wniosek”. Nale?y tam poda? dodatkowe dane adresowe oraz informacje o zatrudnieniu.

5. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Po wys?aniu wnioski, Po?yczka Plus poinformuje klienta w ci?gu 15 minut o swojej, negatywnej lub pozytywnej, decyzji poprzez SMS-a lub e-mail. Z?o?enie wniosku poza godzinami pracy biura lub w dni ?wi?teczne, spowoduje, ?e decyzja zostanie od?o?ona do nast?pnego dnia roboczego.

6. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po wydaniu decyzji. Po?yczka znajdzie si? na koncie klienta w ci?gu kilku minut, je?eli posiada on konto w którym? z nast?puj?cych banków: PKO, Millenium, BZ WBK, Alior i Pekao. W pozosta?ych przypadkach pieni?dze dotr? nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

7. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka mo?e by? zaci?gni?ta przez osobisty profil klienta w zak?adce „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI W PO?YCZKA PLUS

W przypadku pierwszej po?yczki klient ponosi koszty w wysoko?ci 10 z?otych, bez ?adnych dodatkowych op?at, o ile sp?aci t? po?yczk? w terminie. Do ka?dej kolejne po?yczki doliczane s? odsetki sta?e w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizja (21,9%-28,6%) w zale?no?ci od wysoko?ci po?yczki i terminu sp?aty.

Klient musi si? tak?e liczy? z kosztami opcjonalnymi za przed?u?enie okresu sp?aty, oraz z odsetkami za zw?ok?.

Przyk?adowe koszty po?yczki wygl?daj? nast?puj?co: 1495,64 z?otych za po?yczk? w wysoko?ci 5000 z?otych na 45 dni, 1196,32 z?otych za po?yczk? w wysoko?ci 4000 z?otych na 45 dni oraz 896,99 z?otych za po?yczk? 3000 z?otych zaci?gni?t? na 30 dni.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty w Po?yczka Plus nale?y dokona? najpó?niej w dniu wyszczególnionym w umowie i w indywidualnym profilu klienta w pozyczkaplus.pl. Mo?liwa jest oczywi?cie wcze?niejsza sp?ata – w takim wypadku klientowi nale?y si? zwrot cz??ci kosztów prowizji i oprocentowania.

W przypadku problemów ze sp?at? po?yczki, warto skorzysta? z refinansowania po?yczki i przed?u?y? okres sp?aty o tyle dni, na ile pierwotnie wzi?ta by?a po?yczka. Oczywi?cie, nale?y wcze?niej wnie?? za to stosown? op?at? – jej kwot? mo?na znale?? w swoim profilu.

Klienta, który nie skorzysta z refinansowania i b?dzie uchla? si? od sp?aty po?yczki, Po?yczka Plus obci??y odsetkami karnymi w wysoko?ci 14% i op?atami za monity. Mo?e równie? skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du, który naka?e post?powanie komornicze i na?o?y na klienta dodatkowe koszty post?powania administracyjnego. Ucierpi tak?e reputacja po?yczkobiorcy, gdy? zostanie on wpisany do bazy BIK.