Po?yczka Krecik – oszustwo?

Ostatnio nie raz trafia?em na reklamy po?yczki Krecik (http://www.kret.strefa.pl), nie szcz?dz? tak?e marketingu szeptanego na forach na przyk?ad na tym forum: www.soskredyt.pl , a wi?c przeanalizujmy ofert? po?yczki Krecik, aczkolwiek nie ma zbyt wiele do analizowania bo nikt zdrowo my?l?cy nie powinien korzysta? z tej oferty.Zacznijmy od adresu strony firmy która oferuje po?yczki Krecik, nie jest to domena firmowa jak? ka?da szanuj?ca si? firma z ca?? pewno?ci? kupi, a oferta strefa.pl gdzie ka?dy tak na prawd? mo?e sobie za?o?y? stron? internetow?, dlatego te? pe?ny adres www firmy oferuj?cej po?yczki brzmi: kret.strefa.pl, a ca?? us?ug? zapewnia interia.pl. No dobrze, to jeszcze nie grzech aby firma prowadz?ca tak? dzia?alno?? nie mia?a swojej domeny, co najwy?ej mo?e to by? bardzo podejrzane poniewa? ceny domen to na prawd? par? z?otych i ka?d? firm? na jej wykupienie sta?. Idziemy zatem dalej.

Firma twierdzi ?e ka?dy otrzyma po?yczk?, bez wyj?tku, oczywi?cie trzeba wykona? przelew weryfikacyjny. Zaznaczam ?e je?li ten przelew wynosi wi?cej ni? 1 z?. to ju? powinna nam si? zapali? czerwona lampka, a z regu?y przelew taki wynosi 1 grosz. Ok, wi?c szukamy komu i w jakiej wysoko?ci mamy wp?aci? pieni?dze aby otrzyma? po?yczk?. Zazwyczaj (co ja pisz?, nie zazwyczaj, ale zawsze firma podaje pe?ne dane do takiego przelewu), tymczasem tu dowiadujemy si? aby wp?aci? pieni?dze dla firmy: Mega-Commers  plus podany jest nr konta, brak jakichkolwiek innych danych ! Ma?o tego szukaj?c tej firmy w CEDIG system nam wypluwa informacj? ?e ……. nie istnieje.  A wi?c komu wp?acamy pieni?dze ?

Dobrze, przejd?my do danych kontaktowych na stronie Po?yczki Krecik, co tam znajdziemy, a no nic. Zak?adka kontakt skieruje nas do informacji na jakie konto nale?y wp?aci? op?at?, plus adres mail i informacj? ?e konsultant udziela odpowiedzi na zapytania a? 2 razy w tygodniu ! Brak numeru telefonu, brak fizycznego adresu siedziby firmy, brak NIP i REGON (firmy maj? obowi?zek podawa? te dane), wp?ata op?aty weryfikacyjnej na nr rachunku tak na prawd? nie wiadomo do kogo nale??cego.

Za?wieci?a si? Wam czerwona lampka ? je?li tak to dobrze.