Polo?yczka

Dokładna nazwa firmy: SOLVEN Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Wojska Polskiego 62, Szczecin
biuro@solven.pl
Strona WWW: www.polozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 222 302 302
Godziny pracy: Pon. - Pt.: 8.00 - 18.00
NIP: 8522619866
REGON: 364187350
KRS: 0000610849

POLO?yczka to marka nale??ca do polskiej firmy SOLVEN Finance z siedzib? w Szczecinie. Wart? zaakcentowania rzecz? jest fakt, i? firma ta posiada wy??cznie polski kapita?. Na polskim rynku zyskuje klientów dzi?ki bezawaryjnie funkcjonuj?cemu systemowi po?yczkowemu, przejrzysto?ci zasad oraz ?atwemu dost?powi klienta do wszystkich mog?cych go interesowa? informacji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2500 z?otych przy pierwszej po?yczce, przy czym po?yczka na kwot? 500 z? jest za darmo; 8000 z?otych przy kolejnych po?yczkach. W obu przypadkach po?yczka mo?e by? wzi?ta na okres 15 lub 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez POLO?yczka: KRD, KBIG, Platforma Wymiany Informacji Po?yczkowej.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: POLO?yczka nie wymaga gwarantów ani ?adnych innych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak – o 7, 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W POLO?YCZKA?

Po?yczkobiorca wnioskuj?cy o po?yczk? w POLO?yczka musi by? pe?noletnim obywatelem polskim, na sta?e mieszkaj?cym w Polsce. Musi on tak?e mie? zdolno?? kredytow? – to w?a?nie na podstawie dochodów klienta (zatrudnienie, dzia?alno?? gospodarcza, renta/emerytura) oraz jego miesi?cznych wydatków zostanie okre?lona mo?liwo?? sp?aty zaci?gni?tych przez niego zobowi?za?.

Ponadto, klient nie mo?ne znajdowa? si? w ?adnym rejestrze d?u?ników i innych rejestrach, które mog? wskazywa? na brak wiarygodno?ci kredytowej. W takich wypadkach POLO?yczka najcz??ciej odmawia klientowi po?yczki. Odmówi jej równie? wtedy, gdy klient w momencie wnioskowania ma ju? jedn?, niesp?acon? po?yczk? w POLO?yczka.

Jako, ?e po?yczka udzielana jest w ca?o?ci przez Internet, klient musi posiada?: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

PO?YCZKA W POLO?YCZKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Po??dan? kwot? po?yczki i kres sp?aty ustawia si? na stronie g?ównej polozyczka.pl Kalkulator po?yczkowy poka?e równie? klientowi, jakie koszty b?dzie musia? on ponie?? w zwi?zku z po?yczk?. Nast?pnie, aby zosta? przekierowanym do wniosku, nale?y klikn?? przycisk „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja, wniosek i weryfikacja to?samo?ci. Pierwsza po?yczka w POLO?yczka wymaga wype?nienia formularza rejestracyjnego i za?o?enia konta w serwisie. W procesie rejestracji, klient otrzyma SMS-em specjalny kod, który nast?pnie b?dzie musia? wpisa? w odpowiednim miejscu we wniosku. Oprócz tego, nale?y tam równie? uzupe?ni? standardowe informacje niezb?dne do przeprowadzenia weryfikacji kredytowej klienta: imi? i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania i miejsce pracy, jak te? numery PESEL i dowodu osobistego.

W odró?nieniu od innych firm po?yczkowych, weryfikacja danych klienta i jego konta bankowego, nie jest osobnym krokiem, a odbywa si? w trakcie sk?adania wniosku. POLO?yczka sama przekierowuje klienta do aplikacji, która za pomoc? loginu i has?a do konta bankowego klienta pobiera niezb?dne dane osobowe i numer rachunku. Z tego powodu, nie nale?y u?ywa? do tego celu konta innej osoby, konta wspó?dzielonego z kim? innym, ani konta firmowego.

3. Decyzja i propozycja po?yczkowa. Ten krok nie powinien zaj?? wi?cej ni? kilkana?cie minut, o ile wniosek zosta? z?o?ony w godzinach pracy firmy. W przeciwnym wypadku, klient musi czeka? do godzin porannych nast?pnego dnia roboczego. Po podj?ciu decyzji, POLO?yczka poinformuje klienta o przyznaniu mu (b?d? odmówieniu) po?yczki poprzez SMS lub e-mail.

4. Wyp?ata. Przelew od POLO?yczka wykonywany jest tu? po wydaniu decyzji pozytywnej. Dzi?ki temu, ?e wszystkie transfery wychodz?ce realizowane s? za pomoc? us?ugi ekspresowych przelewów, klient powinien otrzyma? pieni?dze w ci?gu kilku minut. Z takiej us?ugi korzystaj? wszystkie najwi?ksze i najpopularniejsze banki w Polsce – nie jest ona dost?pna jedynie w ma?ych, niszowych bankach, ale nawet w takim wypadku pieni?dze powinny znale?? si? na koncie klienta najpó?niej nast?pnego dnia roboczego.

5. Kolejna po?yczka. Kolejne po?yczki, z pomini?ciem procesu rejestracji i weryfikacji danych, mo?na wzi?? za pomoc? indywidualnego profilu w serwisie polozyczka.pl

KOSZTY PO?YCZKI W POLO?YCZKA

Dodatkowymi kosztami obarczone s? jedynie druga i kolejne po?yczki. W takim wypadku, klient oddaj?c pieni?dze musi ui?ci? tak?e op?at? zwi?zan? z oprocentowaniem sta?ym w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizji nale?nej za udzielenie po?yczki. Prowizja ta b?dzie si? ró?ni?, w zale?no?ci od tego ile i na jak d?ugo si? po?ycza.

Poni?sze przyk?ady reprezentuj? ca?kowite koszty po?yczki w ró?nych kwotach:

– po?yczaj?c 5000 z?otych na 30 dni, nale?y odda? dodatkowo 1414,60 z?otych
– kwota 3000 z takim samym okresem sp?aty wygeneruje koszty 848,76 z?otych

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokonywa? maksymalnie w dniu wskazanym w umowie, za? POLO?yczka przypomni o sp?acie kilka dni przed ostatecznym terminem. Mo?na to oczywi?cie zrobi? w ka?dym dowolnym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

POLO?yczka przewiduje tak?e mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty na 7 (okres sp?aty 8-30 dni), oraz 14 lub 30 dni (okres sp?aty 1-7 dni), pod warunkiem, ?e klient z?o?y odpowiedni wniosek przez ko?cem okresu sp?aty (mo?e to zrobi? przez swój profil w serwisie). Oczywi?cie, trzeba b?dzie tak?e wnie?? dodatkow? op?at? za przed?u?enie – w zale?no?ci od kwoty po?yczki i okresu przed?u?enia koszt ten wyniesie od 7.97 z?otych do 577 z?otych.

Klient, który nie przed?u?y okresu sp?aty ani nie sp?aci po?yczki, b?dzie musia? si? liczy? z tym, ?e POLOpo?yczka natychmiastowo zacznie nalicza? karne odsetki w wysoko?ci 14% w skali roku. Reakcj? skrajn?, w przypadku braku reakcji klienta na monity, b?dzie natomiast skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej lub s?du – co wi??e si? z jeszcze wi?kszymi kosztami oraz wpisaniem d?u?nika do odpowiedniego rejestru.