NetCredit

Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o
Siedziba firmy: ul. ?ytnia 15 lok. 21B, Warszawa
info@netcredit.pl
Strona WWW: www.netcredit.pl
Telefon kontaktowy: 22 100 60 10
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 21:00, Sb. 08:00 - 20:00
NIP: 527-26-70-266
REGON: 145874815
KRS: 0000401570

Skupiaj?ca swoj? dzia?alno?? g?ównie na terenie Europy ?rodkowo-Wschodniej firma NetCredit powsta?a na ?otwie, by w ci?gu kilku lat rozprzestrzeni? si? na do?? odleg?e obszary (m.in. tak?e do Gruzji) i zdoby? a? 2 miliony klientów. W Polsce NetCredit zaistnia? w 2011 roku i dzi?ki ?atwo?ci zaci?gni?cia po?yczki, przejrzystym zasadom i przynale?no?ci do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych, zdobywa coraz wi?cej wiernych klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 3000 z?otych przy pierwszej po?yczce oraz 5000 z?otych przy kolejnych po?yczkach. W obu przypadkach okres sp?aty mo?e wynosi? od 14 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Efino: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: NetCredit nie wymaga gwarantów ani ?adnych innych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, dwukrotnie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W NETCREDIT?

Po?yczki w NetCredit obwarowane s? szeregiem wymogów, cho? mimo wszystko s? do?? elastyczne. Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? „na odleg?o??”, wi?c b?d? mu potrzebne: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

Przede wszystkim, po?yczkobiorca musi by? obywatelem polskim w wieku mieszcz?cym si? w zakresie 20-70 lat. Musi tak?e posiada? polski adres zameldowania i otrzymywa? dochody w Polsce – np. z umowy o prac?, renty, emerytury lub zasi?ku macierzy?skiego. Dochody te mog? pochodzi? z zagranicznego ?ród?a, ale musz? by? przelewane na polskie konto bankowe.

Dodatkowo, klient nie mo?e figurowa? w ?adnym rejestrze d?u?ników, gdy? to wyklucza mo?liwo?? uzyskania po?yczki, tak samo jak ju? istniej?ca po?yczka w NetCredit.

PO?YCZKA W NETCREDIT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Nast?puje to standardowo, na stronie g?ównej netcredit.pl, za pomoc? kalkulatora po?yczek. Mo?na na nim zobaczy? tak?e koszt kredytu. Po ustaleniu preferowanych parametrów, klient musi jedynie klikn?? „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja i wniosek. Je?eli jest to pierwsza po?yczka klienta w NetCrecit, musi on za?o?y? konto w serwisie. Rejestracja nowych klientów po??czona jest z wnioskiem, w którym nale?y wype?ni? pola zawieraj?ce informacje o danych osobistych, numerach PESEL i dowodu osobistego, zatrudnieniu, miesi?cznych dochodach i wydatkach.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. NetCredit wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego, który po pozytywnej weryfikacji jest zwracany na konto klienta. Aby mie? pewno??, ?e ca?a procedura przebiegnie szybko, mo?na skorzysta? z systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Media, dzi?ki czemu przelew weryfikacyjny zostanie zaksi?gowany na koncie NetCredit natychmiastowo.

4. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Jak tylko przelew weryfikacyjny zostanie zaksi?gowany na koncie NetCredit, zautomatyzowany system dokona oceny wniosku po?yczkowego. Zazwyczaj zajmuje to kilkana?cie minut w godzinach pracy biura. Wys?anie wniosku w nocy lub w dzie? ?wi?teczny opó?ni decyzj? – zostanie ona podj?ta nast?pnego dnia roboczego rano. W tym czasie, klient mo?e spodziewa? si? SMS-a oraz e-maila informacyjnego.

6. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po wydaniu decyzji. To, w jakim czasie pieni?dze wp?yn? na konto klienta zale?y od tego, w jakim banku posiada on konto. Mo?e to by? kilka minut, je?li jest to ten sam bank, w którym konto ma NetCredit. W pozosta?ych przypadkach pieni?dze zostan? zaksi?gowane przy nast?pnej sesji bankowej, najpó?niej nast?pnego dnia.

7. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka odbywa si? przez osobisty profil klienta, bez konieczno?ci ponownego przechodzenia przez rejestracj? i weryfikacj? to?samo?ci. Mo?na to robi? internetowo, za pomoc? opcji „z?ó? wniosek” na swoim profilu, przez telefon pod numerem +48 22 100 60 10 lub wysy?aj?c SMS-a pod numer 799599475 o tre?ci NETCREDIT, kwota po?yczki

KOSZTY PO?YCZKI W NETCREDIT

Koszty kolejnych po?yczek w NetCredit to odsetki sta?e w wysoko?ci 10% w skali roku, prowizja za udzielenie po?yczki (w zale?no?ci od wysoko?ci po?yczki i terminu sp?aty) oraz ewentualne koszty przed?u?enia okresu sp?aty, które w zale?no?ci od kwoty po?yczki mo?e wynosi? maksymalnie oko?o 1500 z?otych (pierwsze przed?u?enie).

Przyk?adowy koszt po?yczki w wysoko?ci 4000 z?otych z okresem sp?aty 30 dni i bez przed?u?ania wynosi 732,87 z?ote, za? maksymalna kwota po?yczki w wysoko?ci 5000 z?otych wynios?aby 916 z?otych.

RRSO dla kolejnych po?yczek wynosi 674,4%. W przypadku pierwszej po?yczki RRSO to 0%, gdy? w zwi?zku z promocj? dla nowych klientów, pierwsza po?yczka jest darmowa.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokonywa? zgodnie z harmonogramem sp?aty do??czonym do umowy, na konto bankowe podane w umowie i w osobistym profilu klienta. Mo?na to oczywi?cie zrobi? w dowolnym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

W przypadku problemów ze sp?at?, mo?na po zap?aceniu odpowiedniej op?aty dwukrotnie przed?u?y? okres sp?aty o kolejne 30 dni. Je?li przed?u?enie okresu sp?aty b?dzie niewystarczaj?ce, a sam klient b?dzie si? boryka? z powa?nymi problemami finansowymi, NetCredit zach?ca do osobistego kontaktu pod numerem 22 257 86 18 i dogodnego dla klienta rozwi?zania sytuacji.

Niemo?liwo?? sp?aty zawsze nale?y próbowa? polubownie, gdy? uchylaj?cego si? d?u?nika mog? spotka? przykre konsekwencje. NetCredit, oprócz naliczenia odsetek i op?at za monity, mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du – co wi??e si? z jeszcze wi?kszymi kosztami. Ucierpi tak?e reputacja po?yczkobiorcy, gdy? zostanie on wpisany do bazy BIK.