Motopo?yczka

Dokładna nazwa firmy: MBR FINANCE S A
Siedziba firmy: Plac Solny 16, Wroc?aw
kontakt@motopozyczka.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 71 337 50 58
Godziny pracy: -
NIP: 8982204256
REGON: 22190609
KRS: 535456

Motopo?yczka, polska marka finansowa pochodz?ca z Wroc?awia, jest ratunkiem dla osób, które chcia?yby po?yczy? kwoty wi?ksze ni? te oferowane przez standardowe firmy udzielaj?ce tzw. chwilówek, ale z ró?nych wzgl?dów nie mog?ce po?yczy? pieni?dzy w instytucjach bankowych. Takim osobom Motopo?yczka oferuje nawet kilkana?cie tysi?cy z?otych w zamian za ustanowienie zabezpieczenia po?yczki na samochodzie. Po?yczkodawc? w przypadku Motopo?yczka jest firma mbr Finance S.A.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 50 000, pod warunkiem, ?e ta kwota nie przekracza 80% warto?ci rynkowej samochodu. Okres sp?aty mo?e wynosi? od 6 do 60 miesi?cy, bez wzgl?du na to, jaka kwota zosta?a po?yczona.

Rejestry sprawdzane przez Motopo?yczka: Biura Informacji Kredytowej

Potrzebne dokumenty: Dowód osobisty, drugi dokument to?samo?ci ze zdj?ciem, dowód rejestracyjny samochodu, polisa OC, polisa AC w przypadku kwoty wi?kszej ni? 10 tysi?cy z?otych, dokument po?wiadczaj?cy dochody.

Zabezpieczenie: Samochód; gwarant, je?eli klient po?ycza wi?cej ni? 10 tysi?cy z?otych i nie ma polisy AC.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W MOTOPO?YCZKA?

Po?yczk? pod zastaw samochodu w Motopo?yczka mo?e zaci?gn?? osoba pe?noletnia, która mieszka na terenie Polski i otrzymuje tutaj regularne dochody w wysoko?ci pozwalaj?cej mu na sp?at? zaci?gni?tego zobowi?zania. Klient mo?e zaci?gn?? po?yczk? jako osoba fizyczna, ale tak?e jako reprezentant firmy.

Cho? Motopo?yczka weryfikuje baz? danych Biur Informacji Kredytowej, nie odmówi klientowi po?yczki, je?li ten w niej figuruje – zabezpieczenie stanowi samochód oraz ewentualny gwarant (Motopo?yczka oferuje skorzystanie z us?ug firmy por?czaj?cej za dodatkow? op?at?), je?li po?yczka opiewa na kwoty przekraczaj?ce 10 tysi?cy z?otych. Dla jeszcze lepszego zabezpieczenia sp?aty po?yczki we wspomnianej wysoko?ci, Motopo?yczka wymaga tak?e zgody wspó?ma??onka (je?li takowy istnieje).

Oczywi?cie, po?yczkobiorca musi posiada? samochód. Jedynym wymogiem dotycz?cym pojazdu jest to, by jego wiek nie przekracza? 20 lat.

Poza wy?ej wymienionymi, po?yczkobiorca musi posiada? numer telefonu, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku, co jest niezb?dne do przej?cia ca?ej procedury po?yczkowej.

PO?YCZKA W MOTOPO?YCZKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. S?u?y temu specjalny kalkulator po?yczkowy dost?pny na stronie motopozyczka.pl, który poka?e tak?e wysoko?? miesi?cznej raty. Oprócz ustawienia po??danych parametrów, nale?y w nim poda? tak?e swoje imi? i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Mo?na tak?e skorzysta? z zapytania mailowego pod adres kontakt@motopozyczka.pl, lub zadzwoni? pod numer telefonu +48 71 337 50 58.

2. Formularz kontaktowy. Po klikni?ciu przycisku „wy?lij” na kalkulatorze po?yczkowym, klient zostanie przeniesiony do formularza kontaktowego, w którym nale?y poda? wszystkie potrzebne do udzielenia po?yczki dane osobowe, adresowe, dotycz?ce zatrudnienia i wysoko?ci zachodów, jak te? wszystkie wymagane parametry techniczne zastawianego samochodu.

3. Ustalenie konkretnej oferty z Motopo?yczka. Po dok?adnym zweryfikowaniu wype?nionego przez klienta formularza, co najcz??ciej nast?puje w ci?gu 24 godzin, Motopo?yczka skontaktuje si? z nim i przedstawi mu konkretn? wysoko?? po?yczki, która mo?e ró?ni? si? od tej wnioskowanej.

4. Spotkanie z przedstawicielem firmy. Je?li klient zaakceptuje ofert? przedstawion? mu przez Motopo?yczka, wtedy firma wy?le do niego przedstawiciela, który pomo?e dope?ni? wszystkich formalno?ci, podpisze umow?, a tak?e dostarczy mu niezb?dne dokumenty, by mo?na by?o ustanowi? zabezpieczenie na samochodzie w wydziale komunikacji.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Po tym, jak przedstawiciel Motopo?yczka dostarczy do siedziby firmy wszystkie podpisane przez klienta dokumenty, pieni?dze powinny zosta? wys?ane na konto klienta w przeci?gu doby. Od wys?ania do zaksi?gowania tych pieni?dzy mo?e min?? kolejna doba, ale mo?e to tak?e nast?pi? wcze?niej, gdy? zale?y to przede wszystkim od godzin sesji bankowych.

6. Kolejna po?yczka. Klient mo?e oczywi?cie zaci?gn?? kolejn? po?yczk?, ale nie wcze?niej jednak ni? po sp?acie poprzedniej.

KOSZTY PO?YCZKI W MOTOPO?YCZKA

Podobnie jak w wi?kszo?ci innych firm po?yczkowych, Motopo?yczka nak?ada na klienta standardowe op?aty za udzielenie po?yczki. S? to odsetki sta?e, wynosz?ce 10% w skali roku, a tak?e prowizja, której wysoko?? zawiera si? w przedziale 4,58% – 1,67% doliczana miesi?cznie do ka?dej raty.

Przyk?adowo, po?yczka w wysoko?ci 20 000 z?otych zaci?gni?ta na 36 miesi?cy b?dzie kosztowa? klienta dodatkowe 23 232,40 z?otych, za? po?yczka maksymalna ze sp?at? w 60 ratach, to dodatkowe koszty 63 740,80 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y koniecznie dokonywa? wed?ug harmonogramu do??czonego do umowy po?yczki. Jest to bardzo wa?ne, gdy? Motopo?yczka nie przewiduje mo?liwo?ci przed?u?enia terminu sp?aty lub od?o?enia p?atno?ci nawet jednej raty, a ka?de spó?nienie b?dzie karane odsetkami. Mo?na jednak sp?aci? po?yczk? wcze?niej – w ca?o?ci lub w cz??ci.

W przypadku niesp?aconej po?yczki, Motopo?yczka z pewno?ci? naliczy odsetki za zw?ok? (14% w skali roku), a tak?e b?dzie upomina? si? o sp?at? wysy?aj?c monity. Oczywi?cie Motopo?yczka mo?e podj?? kroki prawne, w tym tak?e te zmierzaj?ce do post?powania s?dowego, ale najpierw b?dzie próbowa?a odzyska? d?ug od gwaranta (je?li jest ustanowiony) i, rzecz jasna, dokona zaj?cia samochodu. Klient musi liczy? si? tak?e z tym, ?e ucierpi jego historia kredytowa – Motopo?yczka z pewno?ci? dokona odpowiedniego wpisu do BIK.