Moneyman

Dokładna nazwa firmy: ID Finance Poland sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Hrubieszowska 6A, Warszawa
kontakt@moneyman.pl
Strona WWW: www.moneyman.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 02 21
Godziny pracy: Pn. - Nd. 09:00 - 19:00
NIP: 527-275-12-37
REGON: 363055557
KRS: 0000587232

MoneyMan, która od niedawna mianowana jest tytu?em „Odpowiedzialny Po?yczkodawca” nadawanym przez Loan Magazine dzia?a na polskim rynku od 2016 roku. Zanim jednak marka MoneyMan trafi?a do Polski, zd??y?a zdoby? zaufanie klientów w siedmiu europejskich krajach. Firma FinTech, w?a?ciciel MoneyMan, zdoby? zaufanie klientów dzi?ki przejrzystym zasadom udzielania po?yczek oraz bogatej ofercie, któr? ?atwo dostosowa? do w?asnych potrzeb.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka w przypadku po?yczek START I SUPER START (mo?na roz?o?y? j? tak?e na raty); Ratalna dla po?yczek MEGA, TURBO i SUPERTURBO.

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych za darmo i 2000 z?otych po?yczki oprocentowanej dla nowych klientów z maksymalnym okresem sp?aty wynosz?cym 5-61 dni, za? dla sta?ych klientów jest to 7000 z?otych ze sp?at? w maksymalnie 8 ratach.

Rejestry sprawdzane przez MoneyMan: Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr D?u?ników, ERIF. Figurowanie w jednym z tych rejestrów nie powoduje jednak automatycznej odmowy udzielenia po?yczki.

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty wydany przez polskie w?adze.

Zabezpieczenie: MoneyMan nie wymaga ?adnych dodatkowych gwarancji.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie, cho? w przypadku problemów ze sp?at? zalecane jest ugodowe za?atwienie sprawy.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W MONEYMAN?

MoneyMan jest jedn? z firm, która nie ma rygorystycznych zasad przyznawania po?yczek, w tym równie? tych dotycz?cych wieku. W tej firmie, jedynym wymogiem wieku jest uko?czenie 18 lat. Potencjalny po?yczkobiorca nie mo?e przy tym mie? ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych (czyli m.in. do zawierania umów), musi mie? polskie obywatelstwo i mieszka? na terenie kraju.

Poza tym musi jeszcze mie? mo?liwo?? dokonania ca?ego procesu po?yczkowego przez Internet. Do tego b?d? potrzebne: aktywny numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto bankowe i za?o?ony profil klienta na moneyman.pl

Po?yczki nie b?d? udzielane klientom, którzy jeszcze nie sp?acili poprzedniej po?yczki w MoneyMan – mo?na j? zaci?gn?? dopiero po sp?aceniu poprzedniej.

PO?YCZKA W MONEYMAN KROK PO KROKU

Cho? MoneyMan ma w swojej ofercie pi?? ró?nych typów po?yczek, zaci?gni?cie ka?dej z nich wygl?da tak samo – po?yczki START, SUPERT START, MEGA, TURBO I SUPERTURBO s? tylko nazwami s?u??cymi do okre?lenia maksymalnej, dost?pnej dla klienta kwoty. Ca?y proces po?yczkowy zawiera si? w kilku krokach:

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Na g?ównej stronie moneyman.pl, na kalkulatorze po?yczkowym, mo?na ustawi? po??dan? kwot? po?yczki i termin sp?aty. Kalkulator poka?e maksymalnie dost?pn? kwot?, koszt po?yczki i rodzaj sp?aty: czy jednorazow? czy rataln?. Po tym wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek o po?yczk?”.

2. Rejestracja. Ten krok dotyczy tylko nowych klientów, którzy musz? za?o?y? profil w moneyman.pl. W formularzu rejestracyjnym nale?y poda? numer telefonu oraz adres email.

3. Wniosek. Po odpowiedniej rejestracji, klient zostanie przekierowany do wniosku, w którym b?dzie musia? uzupe?ni? dane dotycz?ce zatrudnienia, adresu, informacji osobowych, a tak?e kod weryfikacyjny, który do klienta zostanie wys?any SMS-em.

4. Weryfikacja danych bankowych. Klient potwierdza swoje dane bankowe przelewaj?c 1 grosz na konto MoneyMan lub loguj?c si? swoim loginem i has?em bankowym do bezpiecznej aplikacji Instantor, która pobierze numer konta i dane osobowe klienta. Trzeba pami?ta?, by konto nale?a?o tylko do klienta i nie by?o firmowe.

5. Decyzja. Standardowo decyzje podejmowane s? w ci?gu kilkunastu minut w tym samym dniu roboczym lub dnia kolejnego, je?eli wniosek z?o?ony by? w nocy lub podczas dnia ?wi?tecznego. Je?eli decyzja MoneyMan b?dzie pozytywna, klient dostanie stosownego SMS-a i e-maila.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Cho? pieni?dze wyp?acane s? natychmiastowo, to dotr? one do klienta w ró?nym czasie. Je?li ma on konto w takim samym banku, co MoneyMan – b?dzie to kilka minut. Je?li za? konto znajduje si? w innym banku – b?dzie to najprawdopodobniej nast?pny dzie? roboczy.

7. Kolejna po?yczka. Wystarczy skorzysta? ze swojego profilu na moneyman.pl. Serwis poinformuje klienta o maksymalnej kwocie, któr? mo?e po?yczy?.

KOSZTY PO?YCZKI W MONEYMAN

Oprócz darmowej po?yczki dla nowych klientów w wysoko?ci 1500 z?otych, MoneyMan nak?ada na swoich klientów odsetki w wysoko?ci 10% oraz prowizj?, która mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od kwoty po?yczki i okresu sp?aty.

Dla po?yczki w wysoko?ci 2000 z?otych, sp?aconej w ci?gu 30 dni, koszty wynios? 550 z?otych. Sp?ata tej po?yczki w dwóch ratach b?dzie kosztowa?a dodatkowo 59 z?otych.

Przy maksymalnej kwocie po?yczki i maksymalnym okresie sp?aty (7000 przy 8 ratach) koszty b?d? wynosi? 3021 z?otych, za? jedna rata zawrze si? w granicach 1252 z?otych).

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokona? wed?ug harmonogramu dostarczonego razem z umow? po?yczki, cho? dla pewno?ci dok?adne daty znajduj? si? tak?e w indywidualnym profilu klienta, razem z numerem konta, na który nale?y przela? pieni?dze. Oczywi?cie, klient zawsze mo?e skorzysta? z mo?liwo?ci wcze?niejszej sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

Warto sp?aca? raty w terminie, gdy? w przeciwnym wypadku MoneyMan ma prawo naliczy? 14% karnych odsetek za zw?ok? oraz op?aty za monity. Je?eli istniej? pewne okoliczno?ci, które uniemo?liwiaj? sp?at?, lepiej spraw? za?atwi? polubownie i poinformowa? o tym fakcie dzia? windykacji MoneyMan mailowo na windykacja@moneyman.pl lub telefonicznie +48 32 420 27 64. By? mo?e firma zgodzi si? na indywidualne u?o?enie harmonogramu sp?at.

MoneyMan zg?asza notorycznych d?u?ników do rejestrów BIK i BIG, a je?li nie mo?e wyegzekwowa? sp?aty, oddaje spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du, który wydaje nakaz post?powania komorniczego.