Monedo Now

Dokładna nazwa firmy: Kreditech Sp. z o o
Siedziba firmy: ul. Prosta 32, Warszawa
info@now.monedo.pl
Strona WWW: www.monedo.pl/now
Telefon kontaktowy: 12 881 12 09
Godziny pracy: pon. - pt.: 8:00 - 20:00
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Monedo Now to marka jednego z wielkich graczy globalnych na ?wiatowym rynku po?yczkowym. Marka ta, nale??ca do niemieckiej firmy Kreditech, dzi?ki zautomatyzowanym procesom weryfikacji klientów, mo?e pochwali? si? bardzo szybkim i efektywnym procesem po?yczkowym, Dzi?ki temu, z us?ug firmy skorzysta?o ju? 2,8 miliona klientów w krajach takich jak Meksyk, Rosja, Czechy i oczywi?cie Polska.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 10 000 z?otych z okresem sp?aty od 6 do 24 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Monedo Now: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Monedo Now nie wymaga gwarantów ani ?adnych innych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W MONEDO NOW?

Po?yczkobiorca, który chce zaci?gn?? po?yczk? w Monedo Now musi by? pe?noletnim obywatelem polskim, na sta?e mieszkaj?cym i pracuj?cym w Polsce. Na podstawie dochodów klienta (zatrudnienie, dzia?alno?? gospodarcza, renta/emerytura) zostanie okre?lona jego zdolno?? kredytowa i mo?liwo?? sp?aty zaci?gni?tych przez niego zobowi?za?.

Dobrze, je?li klient nie znajduje si? w ?adnym rejestrze informacji kredytowych i gospodarczych, cho? figurowanie w tych rejestrach nie skre?la ca?kowicie jego szans na uzyskanie po?yczki. Monedo Now mo?e oczywi?cie odmówi? po?yczki, ale nie musi – mo?e tak?e zaproponowa? mniejsz? kwot?. Po?yczka nie zostanie jednak przyznania w sytuacji, gdy klient posiada ju? jedn?, nie sp?acon? jeszcze po?yczk? w Monedo Now.

Poza tym, klient musi spe?ni? kilka wymogów technicznych, które umo?liwi? mu wzi?cie po?yczki przez Internet: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

PO?YCZKA W MONEDO NOW KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Kwot? po?yczki mo?na ustawi? suwakami na stronie monedo.pl/now. Ustawienie okresu sp?aty jest do?? nietypowe w porównaniu do innych firm po?yczkowych: w Monedo Now nie ustala si? ilo?ci rat, a miesi?czn? kwot?, która klient jest w stanie sp?aca?. Po wszystkim, wystarczy skorzysta? z przycisku „uzyskaj ofert?”.

2. Rejestracja i wniosek. Przy sk?adaniu wniosku o pierwsz? po?yczk? w Monedo Now, jest on po??czony z formularzem rejestracyjnym, który wygeneruje klientowi indywidualne konto w serwisie. We wniosku klient zostanie zapytany o dane dotycz?ce jego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i zatrudnienia. Klient b?dzie musia? poda? tak?e swój numer PESEL oraz numer i seri? dowodu osobistego.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. W Monedo Now mo?na skorzysta? z trzech ró?nych opcji dokonania weryfikacji danych. Mo?na wykona? tradycyjny przelew weryfikacyjny na konto wskazane przez Monedo Now, skorzysta? z platformy Sofort, lub te? u?y? aplikacji KontoConnect, która b?dzie wymaga?a zalogowania si? swoim has?em i loginem do bankowo?ci elektronicznej. Najwa?niejsz? rzecz? jest, aby nie u?ywa? do tego celu konta nale??cego do innej osoby, konta firmowego lub konta wspó?dzielonego z inn? osob?.

4. Decyzja i propozycja po?yczkowa. Zazwyczaj zajmuje to kilka minut w godzinach pracy biura. Wys?anie wniosku w nocy lub w dzie? ?wi?teczny opó?ni t? decyzj? – zostanie ona podj?ta nast?pnego dnia roboczego rano. Po tym czasie Monedo Now skontaktuje si? z klientem i przedstawi mu swoj? propozycj? po?yczkow? – kwota mo?e by? taka sama, o jak? wnioskowa? klient, ale mo?e si? te? ró?ni?. Zale?y to od zdolno?ci kredytowej klienta. Klient za? musi jeszcze raz potwierdzi? ch?? zaci?gni?cia po?yczki w zaproponowanej przez Monedo Now kwocie.

5. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? dopiero po elektronicznej akceptacji propozycji po?yczkowej przez klienta. To, w jakim czasie pieni?dze wp?yn? na konto klienta zale?y od tego, w jakim banku posiada on konto. Mo?e to by? kilka minut, w przypadku posiadania konta w tym samym banku co Monedo Now, ale w ?adnym wypadku przelew nie powinien przyj?? pó?niej ni? po 24h.

6. Kolejna po?yczka. Kolejne po?yczki mog? zosta? zaci?gni?te poprzez indywidualny profil klienta w serwisie, przez SMS lub te? poprzez aplikacj? dost?pn? dla urz?dze? z systemem Android i iOS.

KOSZTY PO?YCZKI W MONEDO NOW

Monedo Now niestety nie oferuje swoim klientom darmowych po?yczek. W zamian za to, oprocentowanie jest ni?sze ni? w wi?kszo?ci innych firm po?yczkowych i wynosi 6,3% w skali roku. Do oprocentowania nale?y doliczy? tak?e prowizj? za udzielenie po?yczki, która zale?y od ilo?ci rat oraz bazowej kwoty po?yczki. Licz?c powy?sze koszty, RRSO zawrze si? w granicach od 43 do 152%.

Przyk?adowe koszty dla po?yczki w kwocie 10 000 z?otych do sp?aty w 24 ratach wynios? 4161 z?otych przy jednej miesi?cznej racie 590 z?otych. Po?yczka mniejsza – 6000 z?otych przy takim samym okresie sp?aty, b?dzie kosztowa? 3504 z?ote z jedn? rat? wynosz?c? 350 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokonywa? zgodnie z harmonogramem sp?aty do??czonym do umowy, na konto bankowe podane w umowie i w osobistym profilu klienta. Mo?na to oczywi?cie zrobi? w dowolnym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

Niestety, nie ma mo?liwo?ci przed?u?enia sp?aty rat po?yczki w Monedo Now. Na ka?de opó?nienie, nawet jednodniowe, b?d? nak?adane odsetki – najlepiej wi?c p?aci? terminowo.

Niemo?liwo?? sp?aty spowodowan? powa?nymi okoliczno?ciami zawsze nale?y próbowa? za?atwi? polubownie, mimo i? nie ma gwarancji, ?e Monedo Now zgodzi si? ustali? terminarz sp?aty rat indywidualnie. Notorycznego d?u?nika mog? jednak spotka? przykre konsekwencje. Monedo Now, oprócz naliczenia odsetek i op?at za monity, mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du – co wi??e si? z jeszcze wi?kszymi kosztami. Klient zostanie tak?e wpisany do rejestru BIK.