Miloan

Dokładna nazwa firmy: MILOAN POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba firmy: ul. Domaniewska 39, Warszawa
kontakt@miloan.pl
Strona WWW: www.miloan.pl
Telefon kontaktowy: +48 533 100 533
Godziny pracy: 7:00 - 20:00
NIP: 5223060869
REGON: 364236137
KRS: 0000613477

Miloan jest jedn? z popularniejszych firm po?yczkowych na polskim rynku chwilówek. Ta firma z siedzib? w Warszawie uznanie klientów zdoby?a dzi?ki prostym i przejrzystym zasadom udzielania po?yczek, szybko?ci? dzia?ania oraz bardzo profesjonalnym podej?ciem do klienta. Dzi?ki platformie komunikacyjnej otwartej non-stop, klient Miloan mo?e szybko rozwia? swoje w?tpliwo?ci dotycz?ce po?yczki, a j? sam? zaci?gn?? w ci?gu kilkunastu minut.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo; 2000 z?otych przy drugiej po?yczce; 2500 przy trzeciej po?yczce oraz 3000 z?otych przy po?yczce czwartej oraz 4000 z?otych – przy pi?tej. Za ka?dym razem okres sp?aty mo?e wynosi? od 1 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Miloan: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Dowód osobisty.

Zabezpieczenie: ?adna po?yczka w Miloan nie wymaga zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak – na 7, 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W MILOAN?

Miloan udzieli po?yczki obywatelom polskim, którzy s? maj? nie mniej ni? 22 lata, ale nie wi?cej ni? 75. Potencjalni po?yczkobiorcy musz? by? zameldowani w Polsce oraz pracowa? na jej terenie i osi?ga? dochody pozwalaj?ce sp?aci? zaci?gni?te zobowi?zania. Miloan udziela po?yczek wy??cznie na cele konsumenckie – nie mo?na wi?c zaci?gn?? po?yczki na firm? lub w imieniu firmy.

Miloan skrupulatnie sprawdza rejestry BIK, BIG, KRD i ERIF. Je?eli w którym? z nich znajdzie wnioskodawc?, odmówi mu udzielenia po?yczki. Tak samo post?pi w momencie, w którym klient posiada ju? inn?, ale jeszcze nie sp?acon? po?yczk? w Miloan.

Dodatkowo, klient b?dzie potrzebowa?: konta bankowego, aktywnego numeru telefonu, adres e-mail i osobistego profilu w miloan.pl. Jest to nieodzowne, by móc przeprowadzi? ca?y proces po?yczkowy internetowo.

PO?YCZKA W MILOAN KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Klient samodzielnie mo?e ustawi? kwot? po?yczki i okres sp?aty korzystaj?c z prostego kalkulatora po?yczkowego, który na dodatek wyliczy ca?kowite koszty po?yczki. Po ustawieniu odpowiadaj?cych klientowi kwot, wystarczy klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”, który automatycznie przeniesie klienta na stron? z formularzem rejestracyjnym.

2. Rejestracja. Ten krok konieczny jest tylko wtedy, je?li jest to pierwsza po?yczka i ma s?u?y? za?o?eniu konta w serwisie miloan.pl. Po rejestracji, klient otrzyma SMS-em kod, który b?dzie stanowi? jednorazowe has?o do nowo utworzonego konta (potem oczywi?cie trzeba je zmieni?).

3. Wniosek. Mo?na go z?o?y? po zalogowaniu si? do swojego konta, korzystaj?c z zak?adki „wniosek”. Oprócz podstawowych danych osobowych, wymagane b?dzie podanie tak?e informacji dotycz?cych zatrudnienia lub innego ?ród?a regularnych dochodów (np. dzia?alno?ci gospodarczej, emerytury lub renty).

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Weryfikacja odbywa si? poprzez przelanie 1 grosza na rachunek bankowy Miloan. Pozwoli to sprawdzi?, czy dane wpisane we wniosku zgadzaj? si? z rzeczywistymi danymi klienta. Dlatego bardzo wa?ne jest, by korzysta? tylko ze swojego konta, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem (w innych przypadkach Miloan odrzuci weryfikacj?). Na szcz??cie, klient nie musi d?ugo czeka? na zaksi?gowanie op?aty weryfikacyjnej – Miloan oferuje skorzystanie z systemu ekspresowych p?atno?ci Blue Cash.

5. Przyznanie po?yczki. Dzi?ki wszechobecnym ju? automatycznym systemom weryfikacji, Miloan przeka?e swoj? decyzj? klientowi w ci?gu maksymalnie kilkunastu minut od momentu z?o?enia wniosku. Zrobi to za pomoc? SMS lub e-mail.

6. Wyp?ata. Po wydaniu decyzji pozytywnej, Miloan od razu przesy?a pieni?dze, jednak nie do ko?ca od firmy zale?y, w jakim czasie znajd? si? one na koncie klienta. Przelewy przychodz?ce ksi?gowane s? wed?ug harmonogramu sesji bankowych (które mo?na sprawdzi? na stronie swojego banku). Nie powinno to jednak by? wi?cej ni? 24 godziny.

7. Kolejna po?yczka. Klient mo?e zaci?gn?? kolejn? bezpo?rednio ze swojego profilu w Miloan w ci?gu kilku minut, bez potrzeby wykonywania przelewu weryfikacyjnego kolejny raz. Mo?e to jednak nast?pi? dopiero po sp?acie poprzedniej po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI W MILOAN

Pierwsza po?yczka w Miloan nie jest p?atna, za? ka?da kolejna ob?o?ona jest odsetkami (10% w skali roku) oraz prowizj?. O ile odsetki s? sta?e, o tyle prowizja b?dzie zale?e? od tego, ile si? po?ycza i na jak d?ugo. Klient mo?e jednak zaznajomi? si? ze wszystkimi poniesionymi kosztami jeszcze przed z?o?eniem wniosku – ca?kowit? kwot? do sp?aty poka?e mu kalkulator po?yczkowy.

Poni?ej znajduj? si? przyk?adowe koszty po?yczki:

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczk? nale?y sp?aci? nie pó?niej ni? w dniu wyznaczonym w umowie. Mo?na to zrobi? wcze?niej, je?li tylko posiada si? odpowiednie ?rodki – jest to bardzo korzystne, gdy? w takim wypadku Miloan nie naliczy klientowi cz??ci odsetek i prowizji.

Je?li klient ma problemy ze sp?at? w terminie, mo?e zwróci? si? do Miloan o przed?u?enie okresu sp?aty. Mo?liwe jest przesuni?cie sp?aty o 7 dni (45-160 z?otych), 14 dni (54-200 z?otych) oraz 30 dni (do 280 z?otych). Stosown? op?at? nale?y jednak ui?ci? wcze?niej.
Warto to zrobi?, gdy? Miloan ju? od pierwszego dnia po terminie sp?aty zacznie nalicza? odsetki za zw?ok? (14% w skali roku) i przypomina? klientowi o d?ugach za pomoc? monitów. Je?eli to nie przyniesie skutku, sprawa mo?e trafi? do firmy windykacyjnej lub s?du, a to poci?gnie za sob? dodatkowe koszty. Niesp?acaj?cy klient zostanie równie? wpisany do odpowiednich rejestrów kredytowych.