Lendon

Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
info@lendon.pl
Strona WWW: https://www.lendon.pl/
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. - Nd. 09:00 - 18:00
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

LenOn, marka nale??ca do Creamfinance Sp. z o. o., na mi?dzynarodowym rynku po?yczkowym dzia?a od stosunkowo niedawna, bo od 2013 roku. W tym krótkim czasie zd??y?a si? rozwin?? i rozszerzy? swoj? dzia?alno?? na 8 europejskich pa?stw – oprócz Polski s? to mi?dzy innymi Czechy, Hiszpania i Dania. Szybki rozwój firmy bazuje na przejrzysto?ci zasad, ?atwej dost?pno?ci dla wielu ró?nych klientów i przyst?pnym warunkom po?yczek. Dzi?ki temu, a tak?e dzi?ki uproszczonemu procesowi wnioskowania, LendOn jest dzisiaj jednym z liderów rynku po?yczek pozabankowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE:

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2500 z?otych przy pierwszej po?yczce bez op?at oraz do 5000 z?otych przy kolejnych po?yczkach, cho? dost?pna kwota zwi?kszana jest stopniowo i indywidualnie. LendOn powiadamia swoich klientów o mo?liwej do po?yczenia kwocie. W ka?dym wypadku termin sp?aty po?yczki wynosi od 5 do 45 dni.

Rejestry sprawdzane przez LendOn: Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr D?u?ników, ERIF. Figurowanie w której? z powy?szych baz danych NIE przekre?la szans na po?yczk?. LendOn ma w swojej ofercie tak?e po?yczki dla d?u?ników.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty. W procesie weryfikacji LendOn mo?e poprosi? o inne dokumenty.

Zabezpieczenie: LendOn nie wymaga zabezpiecze? ani gwarantów.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, o 10, 20 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W LENDON?

Aby wzi?? po?yczk? w LendOn, klient nie mo?e mie? mniej ni? 21 lat i nie wi?cej ni? 70 lat. Tak jak w przypadku innych instytucji, nale?y by? obywatelem polskim, na sta?e mieszka? w naszym kraju i móc udokumentowa? to polskim dowodem osobistym.

LendOn udziela po?yczek dla d?u?ników, dlatego wymogiem nie jest wiarygodno?? kredytowa, ale b?dzie sprawdzana zdolno?? do sp?aty po?yczki – klient musi wi?c posiada? sta?e zatrudnienie na terenie Polski.

Jako ?e LendOn udziela po?yczek w ca?o?ci przez Internet, wymagane jest posiadanie aktywnego numeru telefonu, konta w polskim banku z dost?pem do bankowo?ci internetowej, adres e-mail i za?o?ony profil klienta w serwisie LendOn.

PO?YCZKA W LENDON KROK PO KROKU

LendOn udziela po?yczek nie tylko przez Internet, ale tak?e przez telefon lub SMS. Aczkolwiek, klient, który korzysta ich us?ug po raz pierwszy, musi zrobi? to internetowo, za pomoc? kilku prostych czynno?ci. Oto one:

1. Ustalenie kwoty po?yczki i terminu sp?aty. Interesuj?c? klienta kwot? po?yczki i okres sp?aty mo?na ustawi? na prostym kalkulatorze po?yczkowym na stronie lendon.pl, gdzie przy zaci?ganiu kolejnych po?yczek, klient mo?e zobaczy? realne koszty po?yczki.

2. Rejestracja. Strona internetowa LendOn automatycznie przekieruje klienta do formularza rejestracyjnego, s?u??cego do za?o?enia konta w serwisie. LendOn poprosi o podanie danych osobowych, adresowych, informacji o zatrudnieniu oraz numeru PESEL i numeru dowodu osobistego.

3. Weryfikacja to?samo?ci i konta bankowego. Proces weryfikacji opiera si? na potwierdzeniu danych bankowych klienta za pomoc? wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza lub skorzystania z aplikacji Instantor, która wymaga tylko zalogowania si? swoim loginem i has?em do konta bankowego. Instantor pobierze tylko dane osobowe i numer konta, nie b?dzie za? konieczne wykonywanie przelewu, co znacznie skróci czas aplikacji. UWAGA! Nie mo?na wykorzysta? do tego konta innej osoby, konta firmowego ani konta wspó?dzielonego.

4. Wype?nienie wniosku. Po weryfikacji to?samo?ci, nale?y skorzysta? z zak?adki „z?ó? wniosek” dost?pnej na osobistym profilu klienta w LendOn.

5. Decyzja. Dzi?ki nowoczesnemu systemowi weryfikacji, LendOn rozpatruje wniosek w ci?gu maksymalnie kilkunastu minut w ci?gu dnia roboczego. Wnioskowa? mo?na o ka?dej porze, ale je?eli wniosek zostanie z?o?ony w dzie? ?wi?teczny, LendOn rozpatrzy wniosek dopiero w kolejny dzie? pracy firmy. Je?li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, LendOn wy?le do klienta SMS-a oraz e-maila.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Pieni?dze w LendOn wyp?acane s? natychmiast po wydaniu pozytywnej decyzji. Je?li klient posiada konto w banku PKO BP, BZ WBK, Millenium, mBank i Allior, to przelew zostanie zaksi?gowany na jego koncie w ci?gu kilku minut. W pozosta?ych przypadkach b?dzie to najpewniej godzina nast?pnej sesji bankowej, maksymalnie kolejnego dnia roboczego.

KOSZTY PO?YCZKI W LENDON

Pierwsza po?yczka w LendOn – jak zosta?o to wcze?niej wspomniane – jest darmowa, o ile klient sp?aci j? w terminie.

Kolejne po?yczki s? standardowo obci??one odsetkami sta?ymi w wysoko?ci 10% oraz prowizj?, która jest zmienna w zale?no?ci od kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Przyk?adowe koszty wygl?daj? nast?puj?co:

Przy po?yczce 5000 z?otych na okres sp?aty 45 dni, klient musi odda? dodatkowo 1486 z?otych, za? po?yczka mniejsza (3000 z?otych) zaci?gni?ta na miesi?c wygeneruje koszty w wysoko?ci 847 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

LendOn przypomina o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty SMS-em i emailem, za? wszystkie informacje o sp?acie znajduj? si? na prywatnym profilu klienta w LendOn. Znajduj? si? tam tak?e numery kont bankowych, na które nale?y przela? pieni?dze – najlepiej wybra? ten bank, w którym samemu ma si? konto. Oczywi?cie, sp?ata jest mo?liwa w ka?dym wcze?niejszym terminie, a w takim wypadku zmniejsza si? tak?e wysoko?? prowizji i odsetek.

Klienci, którzy nie maj? mo?liwo?ci sp?aty po?yczki w terminie, mog? ubiega? si? o refinansowanie po?yczki za pomoc? innego po?yczkodawcy wspó?pracuj?cego z LendOn. Po uiszczeniu odpowiedniej op?aty (wysoko?? mo?na sprawdzi? w swoim profilu), mo?na przed?u?y? okres sp?aty o 10, 20 lub 30 dni. W szczególnych przypadkach, takich jak np. choroba, LendOn daje mo?liwo?? roz?o?enia p?atno?ci na raty.

Nie warto jednak spó?nia? si? ze sp?at? – ju? po 3 dniach od ostatecznego terminu sp?aty, LendOn zacznie wysy?a? monity i nalicza? odsetki karne (14%). Je?li to nie przyniesie ?adnego skutku, to firmie przys?uguje prawo przekazania d?ugu do firmy windykacyjnej lub do s?du, który wyda nakaz komorniczy. To niestety wygeneruje dodatkowe koszty, które b?dzie musia? ponie?? klient.