?atwy kredyt

Dokładna nazwa firmy: PolCredit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Pokorna 2 lok. 1044, Warszawa
info@latwykredyt.pl
Strona WWW: www.latwykredyt.pl
Telefon kontaktowy: 22 228 21 03
Godziny pracy: Pn. - Pt. 07:00 - 22:00, Sb. - Nd. 09:00 - 20:00
NIP: 521-363-52-39
REGON: 146251000
KRS: -

?atwy Kredyt to jedna z wielu marek po?yczkowych dost?pnych na polskim rynku, które oferuj? klientom ca?kowicie internetowe, szybkie po?yczki-chwilówki w niewysokich kwotach. Spe?nia on przy tym najwy?sze standardy obs?ugi klienta – krótki czas oczekiwania na pieni?dze, a tak?e ?atwe i przejrzyste zasady. Ta w?a?nie marka nale?y ca?kowicie do polskiej firmy, PolCredit Sp. z o. o.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo; 3000 z?otych przy ka?dej kolejnej po?yczce. W ka?dym wypadku okres sp?aty wynosi od 15 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez ?atwy Kredyt: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie. ?atwy Kredyt nie wymaga ?adnego typu zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W ?ATWY KREDYT?

?atwy Kredyt udziela po?yczek klientom, którzy s? w wieku od 20 do 70 lat, s? przy tym obywatelami polskimi i mieszkaj? w Polsce. Nale?y jednak pami?ta?, i? po?yczk? mo?e zaci?gn?? tylko taka osoba, która posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i zaci?ga po?yczk? wy??cznie na cele konsumenckie.

?atwy Kredyt przyk?ada du?? wag? do zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej swoich klientów. Z tego powodu, po?yczkobiorca musi otrzymywa? regularne i odpowiednio wysokie dochody, a tak?e nie mo?e figurowa? w bazach danych BIK, BIG i KRD. Po?yczka nie zostanie udzielona tak?e osobie, która nie sp?aci?a jeszcze wcze?niejszej po?yczki w ?atwy Kredyt.

Dodatkowo, klient musi posiada? dost?p do internetu, telefon komórkowy i konto bankowe w jednym z polskich banków (je?eli chce otrzyma? pieni?dze przelewem). Niezb?dnym jest tak?e za?o?enie profilu w serwisie latwykredyt.pl

PO?YCZKA W ?ATWY KREDYT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Ten krok u?atwia przejrzysty i intuicyjny kalkulator po?yczkowy znajduj?cy si? na g?ównej stronie latwykredyt.pl. Po ustawieniu po??danej przez klienta kwoty i okresu sp?aty, a tak?e sprawdzeniu ko?cowych kosztów po?yczki, klient wciskaj?c przycisk „z?ó? wniosek” przekierowywany jest do wniosku.

2. Rejestracja i wniosek. Nowi klienci razem z wnioskiem musz? wype?ni? formularz rejestracyjny, który prowadzi do za?o?enia profilu. Na szcz??cie, ten krok nie zajmuje du?o czasu – wymaga podania jedynie podstawowych danych osobowych, adresowych i bankowych. Trzeba tak?e liczy? si? z tym, i? konieczne b?dzie podanie informacji o zatrudnieniu oraz numeru i serii dowodu osobistego, a tak?e numeru PESEL.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Ten krok dotyczy tylko osób, które chc? otrzyma? po?yczk? zwyk?ym przelewem. W takim wypadku konieczne jest przelanie 1 grosza na jedno z kont bankowych ?atwy Kredyt. Klienci banków PKO BP, Pekao, mBank, BZ WBK, BG? BNP Paribas, Millenium, Alior, Bank Pocztowy i Getin Bank mog? mie? pewno??, i? op?ata weryfikacyjna zostanie zaksi?gowana ekspresowo, przez co ogólny czas ubiegania si? o po?yczk? nie przekroczy kilkunastu minut. Nie mo?na przy tym zapomnie?, bo do tego celu by?o u?yte wy??cznie swoje konto, bez wspó?w?a?cicieli.

4. Przyznanie po?yczki. Negatywna lub pozytywna decyzja o przyznaniu po?yczki zostanie podana do wiadomo?ci klienta nie pó?niej ni? po kilkunastu minutach od z?o?enia wniosku, je?li tylko jest to dzie? roboczy, a wniosek zosta? z?o?ony w godzinach pracy biura (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 – 22:00 i w weekendy od 9:00 do 20:00). Oczywi?cie, ?atwy Kredyt wy?le stosown? wiadomo?? e-mail i SMS.

5. Wyp?ata pieni?dzy. ?atwy Kredyt wysy?a pieni?dze tu? po wydaniu pozytywnej decyzji. Klienci, którzy posiadaj? konta w wymienionych wcze?niej bankach, mog? liczy? na ekspresowe zaksi?gowanie pieni?dzy. Klienci pozosta?ych banków b?d? musieli poczeka? d?u?ej, ale nie pó?niej jednak ni? do nast?pnego dnia roboczego.

W przypadku wyp?aty pieni?dzy za pomoc? czeku GIRO, klient dostanie SMS-em specjalny kod, który nast?pnie trzeba b?dzie poda? w urz?dzie pocztowym i dodatkowo potwierdzi? swoje dane dowodem osobistym.

6. Kolejna po?yczka. Ka?d? kolejn? po?yczk? klient mo?e zaci?gn?? za pomoc? swojego konta w latwykredyt.pl lub te? telefonicznie pod numerem 22 228 21 03, ale dopiero po sp?acie poprzedniej.

KOSZTY PO?YCZKI W ?ATWY KREDYT

Pierwsza po?yczka, o ile zostanie sp?acona w wyznaczonym terminie, jest darmowa, za? ka?da kolejna ob?o?ona jest jedynie prowizj? za jej udzielenie. Koszty po?yczki w ?atwy Kredyt wahaj? si? w granicach 20-29% kwoty bazowej.

W zwi?zku z powy?szym, klient b?dzie musia? liczy? si? z nast?puj?cymi kosztami:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki w ?atwy Kredyt dokonuje si? najpó?niej w dniu wskazanym w umowie i na osobistym profilu klienta. Dodatkowo, ?atwy Kredyt poinformuje klienta o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty.

Wcze?niejsza sp?ata kredytu jest mo?liwa w ka?dym momencie wybranym przez klienta i przyniesie ze sob? obni?enie kosztów po?yczki. Natomiast sp?ata pó?niejsza jest mo?liwa wy??cznie po zap?aceniu odpowiedniej kwoty za t? us?ug?, jeszcze przez terminem sp?aty.

Warto z takiej us?ugi skorzysta?, gdy? niesp?acenie po?yczki to kolejne koszty (w wysoko?ci 14% w skali roku) oraz konsekwencje prawne. Klient, który nie chce sp?aci? po?yczki i nie reaguje na wysy?ane ponaglenia musi liczy? si? z tym, ?e jego spraw? zajmie si? zewn?trzna firma windykacyjna, a nawet s?d i komornik. Dodatkowo, mo?e mie? tak?e problemy z zaci?gni?ciem ka?dej kolejnej po?yczki, gdy? zostanie wpisany do odpowiedniego rejestru d?u?ników.