Kuki

Dokładna nazwa firmy: Ducatos Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18B, Warszawa
info@kuki.pl
Strona WWW: www.kuki.pl
Telefon kontaktowy: 22 349 94 10
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb.-Ndz. 9:00-17:00
NIP: 7010645707
REGON: 366164896
KRS: 0000655385

Firma Ducatos, w?a?ciciel marki Kuki, jest jedn? z lepiej op?acalnych dla klienta firm po?yczkowych na rynku. Wyró?nia j? nie tylko dost?pno?? wysokich kwot po?yczek dla nowych i sta?ych klientów, prostota i intuicyjno?? poruszania si? w dedykowanym serwisie internetowym, ale te? ogromna szybko?? dzia?ania. Klient Kuki mo?e korzysta? z dogodno?ci tanich jak: niezawodne zaplecze techniczne, mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty oraz ekspresowe otrzymanie pieni?dzy dzi?ki posiadanym przez Kuki wielu rachunkom bankowym w ró?nych bankach.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 3000 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo oraz 8000 z?otych przy ka?dej kolejnej po?yczce. W obu przypadkach okres sp?aty mo?e wynosi? od 1 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Kuki: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej

Potrzebne dokumenty: Dowód osobisty wydany przez polskie w?adze.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania ?adnego typu zabezpieczenia w Kuki.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak – na 7, 14 lub 30 dni. W przypadku pierwszej po?yczki dwukrotnie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W KUKI?

Kuki udziela swoich po?yczek obywatelom polskim, którzy s? w wieku od 20 do 75 lat. Po?yczkobiorcy powinni posiada? sta?y adres zamieszkania w Polsce oraz dochody (pochodz?ce z zatrudnienia, dzia?alno?ci gospodarczej, renty lub emerytury), które umo?liwi? im sp?at? zaci?gni?tego zobowi?zania. Dodatkowo, nale?y by? tak?e konsumentem (czyli osob? fizyczn?, nie wyst?puj?c? w imieniu firmy czy dzia?alno?ci gospodarczej) oraz posiada? zdolno?? do czynno?ci prawnych, w tym do zawierania umów.

Zgodnie z zasadami Kuki, po?yczka nie b?dzie udzielana osobom, które figuruj? w bazach danych BIK i BIG, ani takim, które jeszcze nie sp?aci?y jeszcze poprzedniej po?yczki w Kuki.

Kilka dodatkowych wymogów dotyczy internetowego sposobu zaci?gania po?yczki. Klientowi b?d? potrzebne: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail oraz za?o?one konto klienta w serwisie kuki.pl

PO?YCZKA W KUKI KROK PO KROKU

Kuki mo?e poszczyci? si? prostym i szybkim procesem po?yczkowym.

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Klient mo?e zrobi? to za pomoc? specjalnego kalkulatora dost?pnego na stronie kuki.pl. Proste suwaki (dost?pne zarówno w wersji dla pierwszej po?yczki, jak i kolejnej) poka?? tak?e klientowi, jakie koszty zwi?zane z po?yczk? b?dzie trzeba ponie??. Aby przej?? dalej, nale?y klikn?? „we? po?yczk?” i poczeka? na przekierowanie do formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja i wniosek. Klient musi wype?ni? formularz rejestracyjny, niezb?dny do za?o?enia konta, tylko w wypadku, je?li o po?yczk? ubiega si? po raz pierwszy. W takim przypadku, formularz ten jest po??czony z prostym wnioskiem, który b?dzie wymaga? uzupe?nienia podstawowych danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, informacji o uzyskiwanych dochodach i miesi?cznie ponoszonych wydatkach, a tak?e numerów PESEL i dowodu osobistego.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Niezb?dnym w procesie weryfikacji jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza na jeden z rachunków bankowych Kuki. W zak?adce „kontakt” na stronie kuki.pl znajduj? si? nazwy wszystkich banków w których Kuki posiada rachunek – op?at? nale?y przela? na przela? na ten, w którym samemu posiada si? konto. Przyspieszy to procedur? przyznawania po?yczki. Najwa?niejsz? rzecz? jest to, ?eby nie wykorzysta? do tego celu konta nale??cego do innej osoby lub te? konta wspó?dzielonego z kim? innym. Akceptowane b?d? tylko przelewy z konta OSOBISTEGO.

4. Przyznanie po?yczki. Decyzje w Kuki nie zajmuj? wi?cej ni? kilkana?cie minut, dzi?ki zautomatyzowanym systemom analizuj?cym wniosek. Oczywi?cie, najlepiej je?li wniosek zostanie z?o?ony w godzinach pracy firmy. Je?li nie, decyzja po?yczkowa zostanie wydana jak najszybciej si? da, czyli nast?pnego dnia roboczego rano. Klient zostanie poinformowany o przyznaniu po?yczki przez wiadomo?? SMS i e-mail.

5. Wyp?ata. Po wydaniu decyzji pozytywnej, Kuki od razu przesy?a pieni?dze na konto klienta. Dzi?ki szerokiemu wyborowi banków, w których Kuki posiada swoje rachunki bankowe, wi?kszo?? klientów mo?e liczy? na ?rodki w ci?gu kilku minut. Z tej mo?liwo?ci skorzystaj? klienci nast?puj?cych banków: PKO BP, Pekao, mBank, BRE, MultiBank, BZ WBK, Kredyt Bank, ING Bank ?l?ski, Millenium, Alior, Bank BPH i Getin Bank. Klienci posiadaj?cy rachunki w innych bankach b?d? musieli poczeka? na nast?pn? sesj? bankow?, najpó?niej do nast?pnego dnia.

6. Kolejna po?yczka. Klient mo?e zaci?gn?? kolejn? po?yczk? po sp?acie poprzedniej, w szybki i ?atwy sposób za pomoc? swojego konta w kuki.pl

KOSZTY PO?YCZKI W KUKI

W Kuki, jako ?e pierwsza po?yczka jest darmowa, koszty po?yczki ponosz? jedynie klienci po?yczaj?cy po raz wtóry. Na ca?kowity koszt sk?ada si? prowizja za udzielenie po?yczki oraz odsetki od kapita?u w wysoko?ci 10% w skali roku.

Dla przyk?adu, klient zaci?gaj?cy kolejn? po?yczk? w wysoko?ci 3000 z?otych na 30 dni, musi odda? ??cznie 3570z?otych. W przypadku wi?kszych po?yczek na taki sam okres sp?aty, b?dzie to odpowiednio: 4000 z?otych –4760 z?otych do oddania; 6000 z?otych – 7140 z?otych do oddania; 8000 z?otych – 9519,90 z?otych do oddania.

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczk? nale?y sp?aci? maksymalnie w dniu wyznaczonym w umowie lub te? wcze?niej, kiedy tylko klient gotowy jest takiej sp?aty dokona?. W takim przypadku Kuki odliczy od ca?kowitego kosztu cz??? prowizji oraz odsetek. Sp?at? dokonuje si? na jedno z kont bankowych Kuki – najlepiej wybra? takie, w którym samemu posiada si? konto.
W przypadku problemów ze sp?at?, klient mo?e skorzysta? z przed?u?enia okresu sp?aty o 7, 14 lub 30 dni. Nowy klient mo?e liczy? nawet na dwukrotne przed?u?enie, za? klient powracaj?cy – tylko na jedno. Rzecz jasna, przed?u?enie okresu sp?aty b?dzie musia?o by? dodatkowo op?acone. W zale?no?ci od kwoty po?yczki b?dzie to 9,7% do 15,7%

W przypadku niesp?aconej po?yczki, Kuki z pewno?ci? naliczy odsetki za zw?ok? (14% w skali roku), a tak?e b?dzie upomina? si? o sp?at? wysy?aj?c monity. Bezskuteczne dzia?ania Kuki po pewnym czasie mog? znale?? swoje rozwi?zanie w s?dzie lub w zewn?trznej firmie windykacyjnej. Niesp?acaj?cy klient prawdopodobnie b?dzie mia? te? problemy z zaci?gni?ciem innych po?yczek, gdy? zostanie on wpisany do bazy BIK.