Kredyt ZEN

Dokładna nazwa firmy: Zen Media International OÜ
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 28, Warszawa
info@kredytzen.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: (372) 6113900
Godziny pracy: -
NIP: -
REGON: -
KRS: -

Kredyt ZEN to kolejna marka esto?ska, która ?wietnie radzi sobie na polskim (i nie tylko) rynku po?yczkowym. Marka ta, w?asno?? firmy ZEN MEDIA OÜ, po?yczy?a ju? 7,5 miliona z?otych w 14 tysi?cach po?yczek. Mo?e to wynika? z faktu, i? wi?kszo?? wniosków w Kredyt ZEN rozpatrywana jest pozytywnie – wed?ug firmy jest to a? 90%. Po?yczki udzielane przez Kredyt ZEN s? w naprawd? niskich kwotach, przez co wi?cej klientów mo?e sobie na nie pozwoli?.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 500 z?otych w przypadku pierwszej po?yczki za darmo; 4000 z?otych w przypadku ka?dej kolejnej po?yczki. W ka?dym przypadku okres sp?aty wynosi 15 lub 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Kredyt ZEN: Biura Informacji Kredytowej

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania ?adnych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W KREDYT ZEN?

Klienci po?yczaj?cy w Kredyt ZEN musz? mie?ci? si? w przedziale wiekowym 20-65 lat, by? obywatelami polskimi lub rezydentami i mieszka? na terenie Polski. Kredyt ZEN udziela wy??cznie po?yczek konsumenckich, dlatego klienci nie mog? wzi?? po?yczki na firm? lub dzia?alno?? gospodarcz?.

Co prawda, Kredyt ZEN weryfikuje bazy Biur Informacji Kredytowej, jednak znalezienie si? klienta w takiej bazie nie przekre?la jego szans na uzyskanie po?yczki. Musi on jednak wykaza?, i? posiada zdolno?? kredytow? i dochody pozwalaj?ce mu na sp?at? zaci?gni?tej po?yczki. Niestety, w przypadku je?li klient posiada ju? jedn?, aktywn? po?yczk? w Kredyt ZEN, kolejna po?yczka nie zostanie mu udzielona.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? przez Internet, powinien wi?c posiada? odpowiednie instrumenty. S? to: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail, a tak?e osobisty profil na stronie kredytzen.pl.

PO?YCZKA W KREDYT ZEN KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Pierwszy krok to szybkie i bardzo ?atwe ustawienie kwoty po?yczki i okresu sp?aty za pomoc? suwaków kalkulatora po?yczkowego na stronie kredytzen.pl. Dzi?ki temu, klient jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki b?dzie ?wiadomy wszystkich kosztów, które b?dzie musia? ponie??. Je?eli wszystkie warunki mu odpowiadaj?, powinien on klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.

2. Rejestracja i wniosek. Pierwsza po?yczka wymaga wype?nienia formularza rejestracyjnego, który wygeneruje indywidualne konto klienta w kredytzen.pl. Na szcz??cie, rejestracja po??czona jest z wnioskiem i nie zajmuje wi?cej ni? kilka minut. W obydwu formularzach nale?y zawrze? nast?puj?ce dane: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, dane spisane z dowodu osobistego, informacje o zatrudnieniu, a tak?e numer telefonu i adres e-mail.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Weryfikacja w Kredyt ZEN odbywa si? do?? niestandardowo i przebiega telefonicznie za pomoc? rozmowy z pracownikiem firmy. Trzeba jednak mie? pewno??, ?e wszystkie informacje, które poda klient i tak b?d? weryfikowane, szczególnie informacje dotycz?ce zatrudnienia oraz dane bankowe (czy konto bankowe nale?y do klienta i WY??CZNIE do niego). Kredyt ZEN sprawdzi równie?, czy numer telefonu u?yty do zaci?gni?cia po?yczki jest zarejestrowany na nazwisko klienta.

4. Przyznanie po?yczki. Po weryfikacji wpisanych we wniosku danych, klient b?dzie musia? odczeka? zazwyczaj oko?o kilkunastu minut. O swojej decyzji, pozytywnej lub negatywnej, Kredyt ZEN poinformuje klienta SMS-em oraz e-mailem.

5. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? na konto klienta w tempie ekspresowym, tu? po przyznaniu po?yczki. Ich zaksi?gowanie na koncie klienta zale?y jednak od harmonogramu sesji bankowych, ale w najgorszym wypadku nie zajmie to wi?cej ni? 24 godziny.

6. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka wyst?puje w procedurze uproszczonej, z pomini?ciem rejestracji oraz weryfikacji telefonicznej, co znacznie skróci czas oczekiwania na decyzj? i wyp?at? pieni?dzy. Wystarczy skorzysta? ze swojego konta w kredytzen.pl i zak?adki „z?ó? wniosek”, oczywi?cie dopiero po sp?acie poprzedniej po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI W KREDYT ZEN

Jako, ?e pierwsza po?yczka w Kredyt ZEN jest darmowa, klient musi ponie?? dodatkowe koszty tylko w przypadku drugiej i kolejnych po?yczek. Na te koszty sk?adaj? si? odsetki od kwoty bazowej po?yczki (sta?e 10% w skali roku) oraz prowizji zale?nej od kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Ca?kowite koszty wahaj? si? od kilkunastu do ponad 25 procent bazowej kwoty.

Przyk?adowe koszty po?yczki wygl?daj? nast?puj?co:

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczk? nale?y sp?aci? nie pó?niej ni? w dniu wyznaczonym w umowie. Informacje dotycz?ce sp?aty (termin, numer konta bankowego, tytu? przelewu) mo?na znale?? na swoim indywidualnym profilu klienta w kredytzen.pl. Dla pewno?ci, Kredyt ZEN przypomni klientowi o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty.

Rzecz jasna, po?yczk? mo?na sp?aci? wcze?niej ni? by?o to planowane i cieszy? si? z ni?szych odsetek i kosztów prowizji za niewykorzystany okres po?yczkowania. Nale?y jednak uwa?a?, bo Kredyt ZEN nie przewiduje przesuni?cia sp?aty nawet o jeden dzie?. Ka?de opó?nienie b?dzie karane odsetkami (14% w skali roku).

Poza odsetkami, Kredyt ZEN ma prawo podj?? tak?e inne dzia?ania, je?li klient nie reaguje na ponaglenia – b?dzie to zazwyczaj wszcz?cie post?powania s?dowego (w konsekwencji tak?e komorniczego) lub przekazanie d?ugu firmie windykacyjnej. Klient musi si? z liczy? tak?e z tym, ?e zostanie wpisany do BIK, a to utrudni mu zaci?gni?cie po?yczki w przysz?o?ci.