Po?yczka Kredyt OK

Zgodnie z zapowiedzi? opisujemy kolejn? ofert? po?yczki pozabankowej. Tym razem nie jest to typowa chwilówka poniewa? mo?na uzyska? po?yczk? na 30 dni, ale otrzyma? mog? j? tak?e osoby z zad?u?eniem komorniczym. Firma która udziela omawianej po?yczki to Kredyt OK.

Poni?ej przedstawimy najwa?niejsze informacje na temat po?yczki oferowanej przez Kredyt OK. Ciekawostk? jest to ?e owa firma oferuje swoje po?yczki równie? dla osób z zad?u?eniami komorniczymi oraz nie sprawdza ?adnych baz.

MINIMALNE DOCHODY WNIOSKODAWCY:

DODATKOWE INFORMACJE:

Jak wida? firma Kredyt OK ma sporo wi?ksze wymagania ni? typowe firmy udzielaj?ce chwilówek. S? jednak tak?e zalety takie jak: mo?liwo?? uzyskania po?yczki przez osob? posiadaj?c? zaj?cia komornicze, minimalny wiek po?yczkobiorcy to 20 lat (z regu?y jest to 21 lat), brak weryfikacji jakichkolwiek baz d?u?ników. Jak wi?c wida? po?yczka ma swoje wady i zalety, ale jest bardzo dobr? ofert? dla osób zad?u?onych, posiadaj?cych zad?u?enie komornicze, a wi?c takich którzy w innych firmach nie maj? najmniejszych szans na otrzymanie po?yczki.

Do wad nale?y tak?e to i? po?yczki nie mog? otrzyma? mieszka?cy województw (brak przedstawiciela):