Incredit

Dokładna nazwa firmy: Net Credit Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jana Paw?a II 27, Warszawa
info@incredit.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 22 101 04 00
Godziny pracy: -
NIP: 525-26-48-795
REGON: 363793657
KRS: 604092

InCredit jest mark? nale??c? do innej, znanej firmy po?yczkowej NetCredit, powsta?ej na ?otwie. Oprócz Polski, firma ta dzia?a na terenie sze?ciu innych krajów, takich jak Rosja czy Hiszpania.

Na polskim rynku po?yczkowym, InCredit wyró?nia si? przede wszystkim wysok? kwot? po?yczki dost?pnej dla nowych klientów, a tak?e wieloma certyfikatami i przynale?no?ci? do instytucji finansowych, m.in. do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 7000 z?otych przy pierwszej po?yczce z darmow? pierwsz? rat? oraz 10 000 z?otych przy kolejnych po?yczkach. W obu przypadkach okres sp?aty mo?e wynosi? od 3 do 12 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez InCredit: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: InCredit nie wymaga gwarantów ani ?adnych innych zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W INCREDIT?

InCredit umo?liwia wzi?cie po?yczki obywatelom polskim w przedziale wiekowym od 21 do 70 lat, którzy posiadaj? polski dowód osobisty i numer PESEL. Potencjalny po?yczkobiorca musi tak?e posiada? adres zameldowania w Polsce, tutaj otrzymywa? regularne dochody, na podstawie których b?dzie ustalana zdolno?? kredytowa klienta, oraz mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (czyli w konsekwencji do zawierania umów).

InCredit niestety nie ma w swojej ofercie po?yczek dla d?u?ników, dlatego wszelkie zaleg?o?ci w sp?acaniu obecnych lub wcze?niejszych po?yczek skutkowa? b?d? odmow? przyznania po?yczki. Po?yczka nie zostanie udzielona równie? klientowi, która ma ju? jedn?, aktywn? po?yczk? w InCredit.

Klient musi by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? przez Internet, a do tego b?d? mu potrzebne: telefon komórkowy, dost?p do internetu i dost?p do bankowo?ci elektronicznej, adres e-mail oraz konto bankowe w polskim banku.

PO?YCZKA W INCREDIT KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Na stronie g?ównej incredit.pl, za pomoc? kalkulatora po?yczek, mo?na ustali? po??dan? przez klienta kwot? kredytu oraz liczb? rat. Jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki, klient b?dzie ?wiadomy wszystkich kosztów, które musi ponie?? – poka?e mu to kalkulator po?yczkowy. Po ustaleniu preferowanych parametrów, klient musi jedynie klikn?? „z?ó? wniosek o…”.

2. Rejestracja. Je?eli jest to pierwsza po?yczka klienta w InCredit, musi on za?o?y? konto w serwisie. Na tym etapie klient ustanawia tak?e has?o do swojego indywidualnego profilu w serwisie.

3. Wniosek. Po zalogowaniu si? do swojego konta nowo ustanowionym has?em, nale?y wype?ni? wniosek o po?yczk? i wpisa? w nim dane osobowe, adresowe, dotycz?ce zatrudnienia, a tak?e numery PESEL i dowodu osobistego.

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. Niestety, w InCredit niezb?dnym jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego. Na szcz??cie, aby skróci? czas oczekiwania na decyzj?, InCredit przekierowuje klienta na stron? ekspresowych p?atno?ci Blue Media, dzi?ki czemu op?ata weryfikacyjna zostanie b?yskawicznie zaksi?gowana na koncie InCredit. Taki przelew powinien by? wykonany ze swojego indywidualnego konta, na które docelowo ma zosta? przelana po?yczka.

5. Decyzja o przyznaniu po?yczki. Tu? po zako?czeniu procesu weryfikacji, InCredit, za pomoc? automatycznego systemu dokona oceny wniosku po?yczkowego. Zazwyczaj zajmuje to kilkana?cie minut, o ile odbywa si? to w godzinach pracy biura. Wys?anie wniosku poza tymi godzinami opó?ni decyzj? do nast?pnego dnia roboczego. Po tym czasie, InCredit poinformuje swojego klienta poprzez SMS oraz e-mail.

6. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po wydaniu decyzji, po czym znajd? si? na koncie klienta w maksymalnie 24 godziny. Czas otrzymania przelewu zale?y od sesji bankowych pomi?dzy bankami.

7. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka mo?e by? zaci?gni?ta przez osobisty profil klienta, za pomoc? opcji „z?ó? wniosek” przez telefon pod numerem +48 22 101 04 00 lub za pomoc? SMS-a.

KOSZTY PO?YCZKI W INCREDIT

Dzi?ki promocji dla nowych klientów, InCredit gwarantuje nowemu po?yczkobiorcy pierwsz? rat? pozbawion? dodatkowych op?at. W pozosta?ych przypadkach, ka?da miesi?czna rata obci??ona jest oprocentowaniem sta?ym wynosz?cym 10% w skali roku oraz prowizj? mog?c? si?gn?? nawet 55% kwoty podstawowej po?yczki.

Lepszemu zobrazowaniu kosztów po?yczki niech pos?u?? nast?puj?ce przyk?ady:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki w InCredit nale?y dokona? wed?ug do??czonego do umowy harmonogramu sp?at. Informacje o sp?acie znajd? si? tak?e w osobistym profilu klienta. Mo?na oczywi?cie sp?aci? po?yczk? wcze?niej, w dowolnym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

Niestety, InCredit nie przewiduje mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty, nawet jednokrotnie. Z tego powodu nale?y dok?adnie sprawdza? daty sp?aty poszczególnych rat, gdy? ka?de opó?nienie b?dzie karane odsetkami w wysoko?ci 14% w skali roku.

Niemo?liwo?? sp?aty zawsze nale?y próbowa? rozwi?za? polubownie, koniecznie informuj?c o tym InCredit, gdy? uchylaj?cego si? d?u?nika mog? spotka? przykre konsekwencje. InCredit, oprócz naliczenia odsetek i op?at za monity, mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du – co wi??e si? z jeszcze wi?kszymi kosztami. Ucierpi tak?e reputacja po?yczkobiorcy, gdy? zostanie on wpisany do bazy BIK.