Inbank

Dokładna nazwa firmy: AS Inbank Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce
Siedziba firmy: Ul. Fabryczna 5A, 00-446
kontakt@inbankpolska.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 801 805 805
Godziny pracy: -
NIP: 1070036848
REGON: 365371021
KRS: 0000635086

Inbank to nowa firma po?yczkowa z ofert? dla polskich klientów. Mimo, i? ze swoj? dzia?alno?ci? wystartowa?a w Polsce dopiero w 2017 roku, zdoby?a ju? wielu wiernych klientów. Nic dziwnego – Inbank w?a?ciwie dominuje rynek po?yczek finansowych w swoim ojczystym kraju, Estonii. Do dzisiaj firma ta wypracowa?a a? 25% udzia?u w sprzeda?y po?yczek ratalnych i 20% rynku po?yczek gotówkowych. Inbank to tak?e ?wietna opcja dla osób potrzebuj?cych zaci?gn?? kredyt na samochód.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 50 tysi?cy z?otych, równie? w ofercie po?yczki na samochód. W obu przypadkach okres sp?aty wynosi od 4 do 72 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Inbank: Biura Informacji Kredytowej

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty, za?wiadczenie o dochodach, kopia dowodu zakupu samochodu (w przypadku kredytu samochodowego).

Zabezpieczenie: Inbank nie udziela po?yczek z ustanowieniem zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W INBANK?

Klienci Inbank, aby zaci?gn?? po?yczk? w tej firmie, musz? by? w wieku co najmniej 22 lat; nie ma jednak zdefiniowanej górnej granicy wieku. Nale?y te? posiada? polskie obywatelstwo (i udokumentowa? to dowodem osobistym) oraz na sta?e mieszka? w Polsce. Kolejnym podstawowym kryterium przyznania po?yczki s? dochody – klient musi otrzymywa? je regularnie i w kwocie nie mniejszej ni? 600 z?otych netto miesi?cznie. Dodatkowo, klient nie mo?e figurowa? w ?adnej bazie danych Biur Informacji Kredytowej – w przeciwnym wypadku Inbank nie udzieli mu po?yczki.

Po?yczka równie? posiada kilka wymaga? ze strony technicznej, aby klient móg? sprawnie przej?? przez proces zaci?gania po?yczki. B?d? mu do tego potrzebne: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail, jak te? konto klienta za?o?one w inbankpolska.pl

PO?YCZKA W INBANK KROK PO KROKU

Procedura wzi?cia po?yczki w Inbank, zarówno w przypadku po?yczki zwyk?ej jak i po?yczki samochodowej, wygl?da w?a?ciwie tak samo – z pomini?ciem przedostatniego kroku.

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Kalkulator po?yczkowy, na którym klient mo?e ustawi? parametry po?yczki, znajduje si? na stronie inbankpolska.pl w zak?adce kredyty. Jest to standardowy kalkulator, który ukazuje tak?e klientowi koszty ca?kowite po?yczki. Je?eli te warunki odpowiadaj? klientowi, mo?e on nacisn?? przycisk „z?ó? wniosek”, który automatycznie przeniesie klienta na stron? z formularzem rejestracyjnym.

2. Rejestracja. Je?eli jest to pierwsza po?yczka klienta w Inbank, musi on za?o?y? konto w serwisie. Przy rejestracji nale?y poda? najwa?niejsze dane, niezb?dne do utworzenia osobistego konta. Po wype?nionym formularzu, Inbank wy?le do klienta specjalny kod SMS, który nale?y u?y? do podpisania umowy o dost?p do bankowo?ci elektronicznej.

3. Wniosek. Aby z?o?y? wniosek, klient musi zalogowa? si? do nowo powsta?ego konta i tam, korzystaj?c z odpowiedniej zak?adki wype?ni? wniosek. B?d? mu do tego potrzebne dane takie jak: imi? i nazwisko, adres zamieszkania, informacje o zarobkach, numery dowodu osobistego i PESEL.

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Aby poprawnie zweryfikowa? swoje dane i numer rachunku bankowego nale?y wykona? przelew weryfikacyjny ze swojego INDYWIDUALNEGO rachunku w wysoko?ci 1 z?otego na konto bankowe podane przez Inbank.

5. Przyznanie po?yczki i podpisanie umowy. Inbank weryfikuje wnioski po?yczkowe jeszcze tego samego dnia, je?li jest to dzie? pracy biura. Wnioski z?o?one poza tymi godzinami opó?ni? ten proces do nast?pnego dnia roboczego. Dodatkowym opó?nieniem mo?e by? tak?e konieczno?? przes?ania dodatkowych dokumentów (np. po?wiadczaj?cych dochody). O swojej decyzji Inbank zawsze informuje swojego klienta SMS-em oraz e-mailem, ale nawet w przypadku decyzji pozytywnej, przyznana kwota po?yczki mo?e by? ni?sza ni? wnioskowana. Je?eli klientowi odpowiada taka kwota, musi on podpisa? elektroniczn? umow? po?yczki za pomoc? kodu SMS wys?anego przez Inbank.

6. Wyp?ata. Wyp?ata po?yczki nast?puje natychmiastowo po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy. Pieni?dze znajd? si? na koncie klienta najwcze?niej w kilka minut (je?eli posiada on konto w banku BZ WBK), a najpó?niej nast?pnego dnia roboczego.

7. Dostarczenie dokumentów potwierdzaj?cych zakup samochodu. Ten krok dotyczy tylko klientów, którzy zaci?gaj? po?yczk? na kupno samochodu. Stosowny dokument (umowa kupna-sprzeda?y, faktura) nale?y dostarczy? w ci?gu 30 dni po uzyskaniu po?yczki.

8. Kolejna po?yczka. O kolejn? po?yczk? mo?na wnioskowa? za pomoc? swojego konta w inbankpolska.pl, ale dopiero po sp?aceniu poprzedniej po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI W INBANK

Ka?da po?yczka w Inbank ob?o?ona jest pewnymi op?atami: sta?ymi i opcjonalnymi. Do kosztów sta?ych zalicza si? oprocentowanie (8,85% w przypadku po?yczki zwyk?ej i 6,99% w przypadku po?yczki samochodowej) i prowizja w wysoko?ci 1,5% od bazowej kwoty po?yczki, doliczana miesi?cznie do ka?dej raty.

Koszty opcjonalne dotycz? dodatkowych czynno?ci wykonywanych przez Inbank, takich jak: wydanie aneksu do umowy (ka?dorazowo 50 z?otych), sporz?dzenie opinii i kopii dokumentów (50 z?otych za ka?dy dokument) oraz zmiana harmonogramu sp?aty rat (0 z?otych za pierwsz? zmian? i 50 z?otych za ka?d? kolejn?).

Koszty przyk?adowe wygl?daj? nast?puj?co: 5000 z?otych w 12 ratach kosztuje 257,80 z?otych; 10 tysi?cy z?otych w 24 ratach – 992,72 z?ote; 20 tysi?cy w 36 ratach – 2968,72 z?otych; 50 tysi?cy w 72 ratach – 15 200,32 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki nast?puje wed?ug harmonogramu rat do??czonego do umowy, na konto wskazane w tej?e umowie oraz w osobistym profilu klienta w inbankpolska.pl. Ka?d? rat? mo?na sp?aci? wcze?niej, w dogodnym terminie, ale sp?ata pó?niejsza (przesuni?cie terminu raty) b?dzie wi?za? si? z dodatkowymi kosztami, które nale?y ui?ci? jeszcze przed terminem sp?aty.

W przeciwnym wypadku, Inbank zacznie nalicza? karne odsetki za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 13,77% w skali roku. D?u?nik, który nie reaguje na monity i nie sp?aca po?yczki, musi liczy? si? z tym, ?e Inbank b?dzie dochodzi? swojej nale?no?ci w sposób zdecydowany – poprzez przekazanie d?ugu do firmy windykacyjnej lub rozpocz?cie post?powania s?dowego, a w nast?pnej kolejno?ci komorniczego (to dodatkowe, wysokie op?aty). Taki klient zostanie równie? wpisany do bazy BIK.