Hapi Po?yczki

Dokładna nazwa firmy: IPF Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 136, Warszawa
bok@hapipozyczki.pl
Strona WWW: www.hapipozyczki.pl
Telefon kontaktowy: 22 395 85 85
Godziny pracy: Pon.-Pt.: 08:00 - 20:00, Sob.: od 9:00 do 17:00
NIP: 701-01-91-956
REGON: 141948913
KRS: 0000333174

Hapi po?yczki to siostrzana firma nale??ca do tej samej firmy, co bardziej rozpoznawalna marka Provident – czyli IPF Polska. Hapi Po?yczki nie zostaje jednak w tyle za Providentem, gdy? zosta?a ona szeroko doceniona mi?dzy innymi w rankingach Comperia, Bankier i Loando. Podobnie jak Provident, Hapi Po?yczki swoje pole dzia?ania znajduje w po?yczkach ratalnych w wysokich kwotach.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 15 000 z?otych przy okresie sp?aty od 3 do 36 miesi?cy. Hapi Po?yczki ma jednak ostatnie s?owo, je?li chodzi o wysoko?? po?yczki.

Rejestry sprawdzane przez Hapi Po?yczki: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty. W niektórych sytuacjach mo?e by? konieczne przedstawienie za?wiadczenia o zarobkach.

Zabezpieczenie: Nie, ?adne zabezpieczenia nie s? konieczne.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, nawet czterokrotnie przy d?ugim okresie kredytowania.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W HAPI PO?YCZKI?

Hapi Po?yczki jest jedn? z firm, w których kryterium wieku znajduje si? na najni?szym mo?liwym poziomie 18 lat. Potencjalny po?yczkobiorca musi przy tym mie? pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (czyli m.in. do zawierania umów), musi by? zameldowany w Polsce i posiada? tutaj sta?e, udokumentowane ?ród?o dochodów.

Powodem odmówienia po?yczki mo?e by? znalezienie klienta w jednym z rejestrów: BIK, BIG, KRD lub ERIF. Nie zawsze jednak spowoduje to odmow?. Po?yczka jednak nie zostanie udzielona, je?li klient ma ju? zaci?gni?t? po?yczk? w Hapi Po?yczki.

Klient musi by? przygotowany na to, by przeprowadzi? ca?y proces po?yczkowy przez Internet. Do tego b?d? potrzebne: aktywny numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto bankowe i za?o?ony profil klienta na hapipozyczki.pl

PO?YCZKA W HAPI PO?YCZKI KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty i terminu sp?aty. Po??dan? kwot? po?yczki, klient mo?e ustawi? na kalkulatorze po?yczkowym dost?pnym na g?ównej stronie hapipozyczki.pl, który poka?e tak?e wysoko?? jednej miesi?cznej raty oraz ca?kowity koszt po?yczki. Nale?y jednak pami?ta?, ?e Hapi Po?yczki mo?e obni?y? wnioskowan? kwot?, je?eli uzna, ?e klient nie ma wystarczaj?cej zdolno?ci kredytowej. Po ustaleniu preferowanych parametrów, klient musi jedynie klikn?? przycisk „chc? po?yczk?”.

2. Rejestracja i wniosek. Ze strony g?ównej z kalkulatorem po?yczkowym, klient zostanie automatycznie przeniesiony do wniosku online (który jednocze?nie jest cz??ci? procedury za?o?enia konta w serwisie). We wniosku nale?y poda? informacje dotycz?ce danych osobowych, numerów PESEL i dowodu osobistego, zatrudnienia oraz miesi?cznych dochodów i wydatków.

3. Decyzja o przyznaniu po?yczki i jej kwocie. Hapi Po?yczki zweryfikuje wniosek pod k?tem danych i wiarygodno?ci kredytowej, a tak?e ustali na jak? kwot? klient mo?e sobie pozwoli? (kwota ta mo?e by? ni?sza ni? wnioskowana!). Decyzja oraz kwota po?yczki zostanie przedstawiona klientowi jeszcze tego samego dnia roboczego, a w niektórych przypadkach Hapi Po?yczki mo?e skontaktowa? si? z klientem i poprosi? o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych klienta. Je?eli klient zaakceptuje zaproponowany plan po?yczki, mo?e on przyst?pi? do weryfikacji swoich danych osobistych i bankowych. Odbywa si? to za pomoc? tradycyjnego przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego na konto, które wska?e Hapi Po?yczki. Niestety, nie ma mo?liwo?ci skorzystania z ekspresowej aplikacji pobieraj?cej dane klienta.

5. Wyp?ata. Pieni?dze przelewane s? tu? po zaksi?gowaniu op?aty weryfikacyjnej na koncie Hapi Po?yczki. To, w jakim czasie pieni?dze wp?yn? na konto klienta zale?y od tego, w jakim banku posiada on konto. Mo?e to by? kilka minut, je?li jest to ten sam bank, w którym konto ma Hapi Po?yczki. W pozosta?ych przypadkach pieni?dze zostan? zaksi?gowane przy nast?pnej sesji bankowej, nie pó?niej jednak ni? po 24 godzinach.

6. Kolejna po?yczka. Kolejne po?yczki odbywaj? si? b?yskawicznie, za pomoc? indywidualnego konta klienta na hapipozyczki.pl, bez potrzeby dokonywania weryfikacji po raz kolejny (o ile nie zmieni? si? numer konta bankowego).

KOSZT PO?YCZKI W HAPI PO?YCZKI

RRSO (czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania) w Hapi Po?yczki mie?ci si? w granicach od 19,46% do 23,39% – im ni?sza po?yczka i mniejsza liczba rat, tym mniejsze RRSO. W sk?ad tego wchodz? zarówno odsetki kapita?owe w wysoko?ci 10% w skali roku, jak i prowizja za udzielenie po?yczki.

Dla przyk?adu: klient, który po?yczka maksymaln? kwot? 15 000 z?otych do sp?aty w 36 ratach, b?dzie musia? odda? dodatkowe 5400 z?otych.

Dla pozosta?ych kwot koszty b?d? przedstawia?y si? nast?puj?co: 10 000 z?otych do sp?aty w 24 ratach – 2400 z?otych, 5000 z?otych w 12 ratach – 600 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki odbywa si? wed?ug harmonogramu sp?aty do??czonego do umowy i dost?pnego do wgl?du na osobistym koncie klienta w hapipozyczki.pl, na konto bankowe wskazane przez firm?. Po?yczk? mo?na oczywi?cie odda? – w cz??ci lub w ca?o?ci – w dowolnym momencie przed ostatecznym terminem sp?aty i otrzyma? zwrot cz??ci kosztów za niewykorzystany okres kredytowania.

W przypadku problemów ze sp?at?, mo?na wzi?? tak zwane „wakacje od sp?at”, czyli przesuni?cie terminu sp?aty jednej miesi?cznej raty. Ta opcja dost?pna jest jednak tylko dla klientów, którzy sp?acaj? po?yczk? w co najmniej 7 ratach i sp?acili ju? przynajmniej 3 raty. Im d?u?szy jest okres kredytowania, tym wi?cej razy mo?na skorzysta? z „wakacji od sp?aty” – dla co najmniej 7 rat b?dzie to jeden raz; dla 12-17 rat – dwa razy; dla 18- 23 rat – trzy razy; dla 24 i wi?cej rat – mo?na od?o?y? sp?at? nawet 4 razy.

Skorzystanie z takich „wakacji” jest bardzo korzystne, gdy? niesp?acaj?cy klient mo?e ponie?? przykre konsekwencje. Hapi Po?yczki, oprócz naliczenia odsetek i op?at za monity, mo?e skierowa? spraw? do firmy windykacyjnej lub s?du – i z pewno?ci? to zrobi – przez co klient b?dzie musia? ponie?? dodatkowe koszty post?powania administracyjnego. Klient zostanie tak?e wpisany do rejestrów d?u?ników, a w konsekwencji b?dzie mia? problemy z zaci?gni?ciem jakiejkolwiek po?yczki.