Halopo?yczka

Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
kontakt@halopozyczka.pl
Strona WWW: www.halopozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 22 205 06 61
Godziny pracy: pon. - pt. 08:00 – 20:00, sob. 08:00 - 15:00
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Marka HaloPo?yczka nale?y do polskiej firmy finansowej Primus Finance Sp. z o. o.. Firma ta specjalizuje si? w udzielaniu tzw. chwilówek, czyli po?yczek w do?? niskich kwotach z jednym terminem sp?aty. Jakkolwiek, HaloPo?yczka czerpie z popularno?ci tego typu po?yczek i zdobywa coraz wi?ksz? liczb? klientów, przez co mo?e oferowa? im atrakcyjne promocje, a tak?e bezp?atne po?yczki dla nowych klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2000 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo; 2500 z?otych przy drugiej po?yczce; 3000 z?otych – przy trzeciej, 4000 z?otych – przy czwartej; 5000 z?otych – przy pi?tek. Przy ka?dej po?yczce okres sp?aty mo?e wynosi? 7, 14, 21 lub 30 dni. Maksymalna kwota po?yczki zawsze zale?y jednak od HaloPo?yczka.

Rejestry sprawdzane przez HaloPo?yczka: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: HaloPo?yczka nie wymaga ?adnego rodzaju zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, poprzez refinansowanie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W HALOPO?YCZKA?

HaloPo?yczka kieruje swoj? ofert? po?yczkow? w stron? obywateli polskich, którzy znajduj? si? przedziale wiekowym 18-75 lat. Ponadto, osoby chc?ce skorzysta? z us?ug HaloPozyczka musz? by? zameldowane w Polsce i tutaj pracowa?, b?d? te? otrzymywa? inne, regularne ?ród?o dochodów (np. emerytur?). Wa?na jest tak?e wysoko?? dochodów i miesi?cznych wydatków klienta, gdy? to w?a?nie na tej podstawie HaloPo?yczka wyliczy zdolno?? kredytow?.

Niestety, jakiekolwiek zaleg?o?ci w sp?atach b?d? skutkowa?y odmow? po?yczenia pieni?dzy. HaloPo?yczka skrupulatnie sprawdza wszystkie rejestry i na tej podstawie ma prawo nie udzieli? po?yczki. Tak samo stanie si? w przypadku, gdy klient jeszcze nie sp?aci? swojej poprzedniej po?yczki zaci?gni?tej w HaloPo?yczka.

Potrzebnych jest jeszcze kilka rzeczy, które pozwol? klientowi wzi?? po?yczk? bez wychodzenia z domu. S? to: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail, a tak?e osobisty profil na stronie halopozyczka.pl

PO?YCZKA W HALOPO?YCZKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Klient ma mo?liwo?? skorzysta? z internetowego kalkulatora po?yczkowego na stronie halopozyczka.pl. Dzi?ki temu kalkulatorowi nie tylko ustali wysoko?? po?yczki oraz termin sp?aty, ale te? dowie si?, ile pieni?dzy b?dzie musia? odda?. Je?eli wszystkie ustawione parametry odpowiadaj? klientowi, musi on jedynie klikn?? przycisk „bior? po?yczk?”.

2. Rejestracja i wniosek. Zaci?gaj?c po?yczk? po raz pierwszy, klient musi przej?? procedur? rejestracji, która prowadzi do za?o?enia indywidualnego konta w serwisie. Dla u?atwienia, rejestracja i wniosek s? ze sob? po??czone. Do wype?nienia wniosku, klientowi b?d? potrzebne dane takie jak: imi? i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu, informacje dotycz?ce zatrudnienia, dochodów i miesi?cznych wydatków, a tak?e dane spisane z dowodu osobistego – numer dokumentu i numer PESEL.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. HaloPo?yczka umo?liwia swoim klientom ekspresowe dokonanie weryfikacji za pomoc? platformy Szybka Identyfikacja, która wymaga podania swojego loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej. Dzi?ki temu, klient nie b?dzie musia? przelewa? pieni?dzy na konto HaloPo?yczka i czeka? na ich zaksi?gowanie (cho? mo?e to zrobi? i tradycyjnym sposobem wnie?? op?at? w wysoko?ci 1 z?otego). Trzeba przestrzega? jedynie dwóch zasad – nie b?d? akceptowane przelewy z kont SKOK, a weryfikacji nie przejd? tak?e konta, w których klient nie jest jedynym w?a?cicielem.

4. Przyznanie po?yczki. Po z?o?eniu wniosku i dokonaniu weryfikacji swoich danych, HaloPo?yczka ocenia wniosek i weryfikuje zdolno?? kredytow? klienta. Zajmuje to zazwyczaj kilkana?cie minut (w dzie? roboczy), ale trzeba liczy? si? z tym, ?e HaloPo?yczka mo?e zaproponowa? swojemu klientowi kwot? mniejsz? ni? ta, o któr? wnioskowa?. W takim wypadku, z klientem skontaktuje si? pracownik firmy i b?dzie on musia? uzyska? akceptacj? telefoniczn?.

5. Wyp?ata. Pieni?dze w HaloPo?yczka przelewane s? natychmiastowo po przyznaniu po?yczki. Dzi?ki us?udze Blue Cash, dost?pnej w wi?kszo?ci banków 24 godziny na dob?, klient b?dzie móg? cieszy? si? przelewem ju? po kilku minutach. Jedynie klienci niszowych banków b?d? musieli poczeka? maksymalnie do nast?pnego dnia roboczego.

6. Kolejna po?yczka. Kolejn? po?yczk? mo?na wzi?? po sp?aceniu pierwszej, korzystaj?c ze swojego indywidualnego konta w serwisie halopozyczka.pl i korzystaj?c z zak?adki „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI W HALOPO?YCZKA

Koszty po?yczki ponosz? tylko klienci, którzy korzystaj? z us?ug HaloPo?yczka po raz drugi i kolejny. W takim przypadku, na klienta zostan? na?o?one koszty w postaci odsetek (10% w skali roku) oraz prowizji, której wysoko?? zale?y od kwoty bazowej po?yczki oraz okresu sp?aty. W ?adnym wypadku, ca?kowity koszt nie przekroczy jednak 1/3 wysoko?ci po?yczki, a w przypadku krótkiego okresy sp?aty mo?e by? nawet mniejszy ni? 1/5.

Dla przyk?adu, klient, który po?yczy 2500 z?otych na 7 dni odda dodatkowo 419,09 z?otych, za? ten po?yczaj?cy 5000 z?otych na miesi?c b?dzie musia? odda? 1413,90 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Wszystkie informacje potrzebne do sp?aty znajduj? si? na profilu klienta, a HaloPo?yczka przypomni mu o terminie sp?aty kilka dni wcze?niej. Po?yczk? sp?aci? mo?na w ka?dym dogodnym terminie, byleby nie przekroczy? ostatecznego terminu sp?aty zawartego w umowie. Je?eli tylko posiada si? odpowiednie ?rodki, by odda? pieni?dze wcze?niej, warto to zrobi? – wtedy koszty po?yczki obni?? si?.

Je?li jednak nie ma mo?liwo?ci sp?aty w terminie, dobrze jest skorzysta? z opcji refinansowania, czyli zaci?gni?cia kolejnej po?yczki w innej instytucji wspó?pracuj?cej z HaloPo?yczka i pokry? ni? swoje zobowi?zania. Ta procedura zajmuje kilka minut – o refinansowanie mo?na wnioskowa? za pomoc? swojego profilu klienta i, oczywi?cie, wnie?? za to stosown? op?at? na konto wskazane przez HaloPo?yczka.

W przeciwnym wypadku, HaloPo?yczka zacznie nalicza? karne odsetki za zw?ok? (14%). W przypadku braku reakcji na ponaglenia, HaloPo?yczka ma prawo podj?? odpowiednie kroki prawne. B?d? to: przekazanie d?ugo do windykacji zewn?trznej firmie windykacyjnej lub skierowanie sprawy na tory s?dowe. W tym drugim wypadku, klient b?dzie poddany post?powaniu komorniczemu i b?dzie musia? ponie?? tak?e koszty administracyjne (wysokie!). Poza tym, HaloPo?yczka z pewno?ci? dokona odpowiedniego wpisu do rejestru d?u?ników.