Filarum

Dokładna nazwa firmy: Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18A, Warszawa
info@filarum.pl
Strona WWW: www.filarum.pl
Telefon kontaktowy: 222 66 80 80
Godziny pracy: Pn. - Nd. 08:00 - 22:00
NIP: 525-254-26-60
REGON: 146381003
KRS: 0000439376

W?a?cicielem marki Filarum, tak samo jak marki SohoCredit, jest du?a, mi?dzynarodowa firma Rapid Finance. Po latach dzia?alno?ci mi?dzynarodowej, Rapid Finance w 2013 roku wprowadzi?o Filarum na rynek polski, gdzie zdoby? zaufanie klientów wyra?one w dwukrotnie przyznanej mu nagrodzie Laur Klienta. Cech? charakterystyczn? Filarum, a tak?e ówczesn? nowo?ci? w?ród niegdysiejszych firm po?yczkowych, by?a szeroko zakrojona kampania reklamowa z wykorzystaniem najwi?kszych kana?ów medialnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 1000 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo, 2000 z?otych przy drugiej po?yczce, 2500 z?otych przy trzeciej, 3000 z?otych za czwartym razem, 3500 z?otych za pi?tym i 4000 z?otych za ka?dym kolejnym. We wszystkich wypadkach okres sp?aty wynosi od 1 do 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Filarum: Biura Informacji Kredytowej

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty wydany przez polskie w?adze.

Zabezpieczenie: Filarum nie wymaga ?adnych dodatkowych gwarancji.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W FILARUM?

W Filarum po?yczk? mo?e wzi?? osoba, która uko?czy?a 20 lat, ale ma nie wi?cej ni? 76. Potencjalny po?yczkobiorca nie mo?e mie? przy tym ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych (czyli m.in. do zawierania umów), musi mie? polskie obywatelstwo i by? zameldowanym na terenie kraju. Dodatkowo, podstawowe za?o?enie jest takie, i? po?yczka udzielana jest konsumentom, wi?c klient nie mo?e uzyska? po?yczki na firm? czy dzia?alno?? gospodarcz?.

Filarum przyk?ada du?? wag? do zdolno?ci klienta do sp?aty zaci?gni?tej po?yczki (musi on mie? sta?e dochody), a tak?e go jego wiarygodno?ci kredytowej. Klienci figuruj?cy w rejestrach Biur Informacji Kredytowej prawdopodobnie nie otrzymaj? po?yczki. Po?yczki nie b?d? udzielane tak?e klientom, którzy jeszcze nie sp?acili poprzedniej po?yczki w Filarum – mo?na j? zaci?gn?? dopiero po sp?aceniu poprzedniej.

Poza tym klient musi jeszcze dokona? ca?ego procesu po?yczkowego przez Internet. Do tego b?d? potrzebne: aktywny numer telefonu komórkowego, adres e-mail, konto bankowe i za?o?ony profil klienta na filarum.pl

PO?YCZKA W FILARUM KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Na g?ównej stronie filarum.pl, klient mo?e ustawi? po??dan? kwot? po?yczki i termin sp?aty na kalkulatorze po?yczkowym. Kalkulator poka?e maksymalnie dost?pn? kwot? dla konkretnej po?yczki, jak te? koszty jej udzielenia oraz ostateczn? dat? sp?aty.

2. Rejestracja i wniosek. Ten krok dotyczy tylko nowych klientów. Musz? oni za?o?y? profil w filarum.pl, aby mo?liwe by?o z?o?enie wniosku. Dla u?atwienia, rejestracja po??czona jest z wnioskiem, który b?dzie wymaga? wpisania danych takich jak: imi?, nazwisko, dane adresowe, numery PESEL i dowodu osobistego oraz informacje o uzyskiwanych dochodach.

3. Weryfikacja danych bankowych i to?samo?ci klienta. Klient potwierdza swoje dane bankowe przelewaj?c 1 grosz na rachunek wskazany przez Filarum. Nie ma niestety mo?liwo?ci, by skorzysta? z szybkiej aplikacji, takiej jak Instantor czy Kontomatik. Nie b?d? równie? akceptowane przelewy z rachunków SKOK lub dokonywane przez systemy ekspresowych p?atno?ci (np. Blue Media).

4. Decyzja. Filarum deklaruje, ?e decyzje podejmowane s? w ci?gu pi?tnastu minut w tym samym dniu lub dnia kolejnego w godzinach porannych, je?eli wniosek z?o?ony by? w nocy lub podczas dnia ?wi?tecznego. Niezale?nie od tego, czy Filarum wyda negatywn? czy pozytywn? decyzj?, Filarum niezw?ocznie poinformuje o tym klienta poprzez SMS lub e-mail.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Pieni?dze wyp?acane s? tu? po wydaniu decyzji o przyznaniu po?yczki. To, w jakim czasie dotr? na konto klienta zale?y jednak od tego w jakim banku posiada swój rachunek i w jakich godzinach s? tam przeprowadzanej sesje bankowe. Je?li ma on konto w takim samym banku, co Filarum (PKO BP, Alior, Pekao SA, BZ WBK, mBank, Millenium) przelew powinien dotrze? nie pó?niej ni? w ci?gu kilku minut. Je?li za? konto znajduje si? w innym banku – b?dzie to najprawdopodobniej nast?pny dzie? roboczy.

6. Kolejna po?yczka. Wystarczy zalogowa? si? na swój profil na filarum.pl i u?y? opcj? „z?ó? wniosek” lub skorzysta? z pomocy infolinii pod numerem 222 66 80 80.

KOSZTY PO?YCZKI W FILARUM

Filarum, jak wiadomo, oferuje bezp?atn? po?yczk? w wysoko?ci 1000 z?otych dla nowych klientów – ta po?yczka rzeczywi?cie nie poci?ga za sob? dodatkowych kosztów. Ka?da kolejna po?yczka jest ju? ob?o?ona oprocentowaniem sta?ym (10% w skali roku, odsetki nie wynios? wi?cej ni? 32,88 z?otych przy maksymalnych za?o?eniach) oraz prowizj? za udzielenie po?yczki, która nie powinna przekroczy? 1033,12 z?otych. Oczywi?cie, im mniejsza kwota i krótszy okres sp?aty, tym prowizja b?dzie mniejsza.

Dla przyk?adu, klient wzi?wszy po?yczk? w wysoko?ci 2000 z?otych na okres sp?aty 30 dni, b?dzie musia? dodatkowo zap?aci? 562,16 z?otych. Ten sam klient, po?yczaj?c 4000 z?otych z tym samym okresem sp?aty, odda ju? 1066 z?otych wi?cej ni? po?yczy?.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?aty po?yczki nale?y dokona? na numer konta wskazany przez Filarum. Jako, ?e ta firma posiada kilka rachunków bankowych w ró?nych bankach, nale?y wybra? numer konta w banku, w który samemu posiada si? konto. Oczywi?cie, klient zawsze mo?e skorzysta? z mo?liwo?ci wcze?niejszej sp?aty i domaga? si? zwrotu cz??ci prowizji za niewykorzystany okres kredytowania.

Niestety, Filarum nie przewiduje przed?u?enia okresu sp?aty i ka?de spó?nienie si? ze zw?ok? b?dzie karane odsetkami w wysoko?ci 14% kwoty bazowej w skali roku. Zalegaj?cemu ze sp?at? klientowi, Filarum b?dzie wysy?a? powiadomienia listowe, mailowe b?d? telefoniczne. W przypadku braku reakcji ze strony klienta, Filarum mo?e (i zazwyczaj tak robi) odda? d?ug firmie windykacyjnej lub te? skierowa? spraw? do s?du i w konsekwencji, post?powania komorniczego.

Filarum zg?asza notorycznych d?u?ników do rejestrów BIK i BIG, co b?dzie powodowa?o problemu w uzyskaniu kolejnej po?yczki, nie tylko w Filarum, ale te? w innych firmach po?yczkowych.