Ferratum Bank

Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta
info@ferratumbank.pl
Strona WWW: www.ferratum.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
Godziny pracy: 24h/d
NIP: MT 2101-8613
REGON: -
KRS: -

Ferratum Bank to jedna z niewielu firm po?yczkowych na polskim rynku, która otrzyma?a licencj? bankow? od Komisji Nadzoru Finansowego Malty. Dzi?ki temu, mo?e oferowa? swoim klientom bardzo korzystne warunki oraz bezpiecze?stwo transakcji. To w?a?nie z tego wzgl?du wzi??o si? has?o reklamowe malta?skiej Grupy Ferratum „Wi?cej ni? pieni?dze. Dla ka?dego”, które przyczyni?o si? do rozrostu dzia?alno?ci firmy na 20 krajów na ca?ym ?wiecie i przysporzy?o jej a? 1,5 miliona klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka; ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 2000 z?otych przy po?yczce chwilowej za 0 z?otych; 5000 z?otych przy pierwszej po?yczce ratalnej; 10 000 z?otych dla kolejnych po?yczek ratalnych. Okres sp?aty w przypadku chwilówki wynosi od 15 do 30 dni, za? w przypadku po?yczki ratalnej okres sp?aty, zale?nie od kwoty, wynosi od 5 do 24 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Ferratum Bank: KRD, EFIR, Infomonitor

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie. Zabezpieczenie ani por?czyciel nie s? potrzebne.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak, tylko w przypadku chwilówki.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W FERRATUM BANK?

Po?yczk? w Ferratum Bank mo?e zaci?gn?? pe?noletni obywatel Polski, który na sta?e zamieszkuje w Polsce. Klient musi te? posiada? zdolno?? do sp?aty zobowi?za? finansowych i mie? wiarygodno?? kredytow?. Niestety, figurowanie w bazie d?u?ników z jakiegokolwiek powodu (np. niezap?aconego rachunku) mo?e spowodowa? negatywn? decyzj? o przyznaniu po?yczki.

Ferratum Bank udziela po?yczek przez Internet, przez co klient musi posiada? odpowiednie narz?dzia: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej.

PO?YCZKA W FERRATUM BANK KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Kwota po?yczki mo?e by? ustawiona na suwakach znajduj?cych si? na stronie g?ównej ferratum.pl, zarówno je?li wnioskuje si? o chwilówk?, jak i o po?yczk? rataln?. Kalkulator po?yczkowy poka? tak?e koszt udzielenia po?yczki, graniczn? dat? sp?aty oraz wysoko?? rat. Po wybraniu po??danych parametrów klient musi klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.

2. Rejestracja i wniosek. Po ustaleniu po??danej kwoty i okresu sp?aty strona ferratum.pl automatycznie przeniesie klienta do formularza rejestracji, który nale?y wype?ni?, je?eli wnioskuje si? o po?yczk? w Ferratum Bank po raz pierwszy. Po udanej rejestracji, klient musi wype?ni? wniosek z danymi osobowymi i teleadresowymi.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Ferratum Bank wymaga wykonania tradycyjnego przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza tylko w przypadku zaci?gania po?yczki chwilówki. Je?eli klient zdecyduje si? na sp?at? rataln?, mo?e skorzysta? z aplikacji Instantor, która wymaga jedynie zalogowania si? swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej i sama pobierze wymagane dane osobiste i bankowe. Trzeba tylko pami?ta? o tym, by nie logowa? si? do konta innej osoby, konta wspó?dzielonego z kim? innym lub konta firmowego.

4. Przyznanie po?yczki. Z?o?one wnioski analizowane s? automatycznie w ci?gu kilkunastu minut, je?li klient zrobi? to w godzinach pracy biura. Mo?na oczywi?cie z?o?y? wniosek w ka?dym momencie, nawet w dni wolne od pracy, ale w takim wypadku wniosek zostanie rozpatrzony dopiero nast?pnego dnia pracy. Ferratum Bank, niezale?nie od tego czy podj?? decyzj? negatywn? czy pozytywn?, poinformuje o tym klienta za pomoc? SMS-a lub e-maila.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Wyp?ata po?yczki w Ferratum Bank nast?puje natychmiastowo po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu po?yczki. Jednak, tak jak w wi?kszo?ci innych firm po?yczkowych, czas w jakim pieni?dze znajd? si? na koncie klienta zale?y przede wszystkim od pracy banków i godzin sesji bankowych. W ?adnym wypadku jednak transfer pieni?dzy nie powinien przekroczy? 24 godzin. Dodatkowo, klientowi zostanie dostarczona papierowa wersja umowy za pomoc? przesy?ki pocztowej.

6. Kolejne po?yczki. Klient mo?e zalogowa? si? na swój profil na stronie ferratum.pl i, je?eli sp?aci? ca?o?? poprzedniej po?yczki, mo?e ponownie z?o?y? wniosek bez konieczno?ci ponownej weryfikacji danych bankowych.

KOSZTY PO?YCZKI W FERRATUM BANK

Jak zapewnia Ferratum Bank, pierwsza po?yczka chwilówka nie poci?ga za sob? ?adnych kosztów i o ile zostanie sp?acona w terminie, jest darmowa.
Natomiast po?yczka ratalna ob?o?ona jest zarówno odsetkami (10% w skali roku), jak i prowizj? zale?n? od kwoty i okresu sp?aty po?yczki. RRSO w tym przypadku b?dzie si? znajdowa?o w zakresie od 103% do 263%.
Przyk?adowo, zaci?gaj?c po?yczk? maksymaln? w wysoko?ci 10 000 z?otych na 24 miesi?ce, RRSO b?dzie si?ga?o 103%, a dodatkowe koszty wynios? 9097 z?otych. Przy kwocie ni?szej, np. 4000 z?otych sp?acanych w 18 ratach RRSO b?dzie odpowiednio wy?sze (121%), za? koszty ca?kowite wynios? 3033 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki powinna nast?pi? na konto bankowe wskazane przez Ferratum Bank w umowie po?yczkowej, a tak?e w indywidualnym profilu klienta na stronie ferratum.pl. Do umowy do??czony zostanie tak?e harmonogram sp?aty rat, za? Ferratum Bank b?dzie ka?dorazowo przypomina? o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty raty (lub ca?o?ci po?yczki).
Oczywi?cie, je?eli klient chce, mo?e po?yczk? wcze?niej ni? wskazuje na to umowa oraz harmonogram sp?aty, w ka?dym dowolnym momencie. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i prowizja za udzielenie po?yczki b?d? ni?sze, jako ?e zmniejszy si? równie? okres kredytowania.

Niestety, Ferratum Bank nie przewiduje przed?u?enia okresu sp?aty ani chocia?by od?o?enia p?atno?ci jednej raty, wi?c nale?y uwa?a? i nigdy nie przekracza? terminu sp?aty. Ferratum za ka?de opó?nienie naliczy odsetki karne w wysoko?ci 14%.

Je?eli klient nie sp?aca po?yczki i nie wykazuje ?adnej ch?ci do jej sp?aty pomimo licznych upomnie?, Ferratum b?dzie dochodzi? swoich praw w s?dzie lub te? odda spraw? do windykacji przez zewn?trzn? firm?. Klient zostanie te? wpisany do rejestru d?u?ników.