Feniko

Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
kontakt@feniko.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
Godziny pracy: -
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Feniko to polska marka nale??ca do firmy Dagona. Jej oferta skierowana jest przede wszystkim do klientów maj?cych problemy finansowe i nisk? zdolno?? kredytow? – z tego powodu Feniko oferuje jedynie bardzo niskie po?yczki ratalne, które s? ?atwe dla ud?wigni?cia przez miesi?czny bud?et klientów. To sprawia, ?e Feniko cieszy si? szerokim gronem odbiorców.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 1000 z?otych przy sta?ej liczbie czterech miesi?cznych rat.

Rejestry sprawdzane przez Feniko: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni bez podawania przyczyny.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W FENIKO?

Aby zosta? klientem Feniko, nale?y by? pe?noletnim obywatelem polskim, posiadaj?cym pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (osoby chocia?by cz??ciowo ubezw?asnowolnione nie mog? zawiera? umów). Po?yczkobiorca musi tak?e na sta?e mieszka? w Polsce i posiada? ?ród?o regularnego dochodu. Dochody potrzebne do ocenienia zdolno?ci kredytowej klienta mog? pochodzi? z zatrudnienia, prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, renty lub emerytury.

Feniko sprawdza rejestry kredytowe i gospodarcze, jednak figurowanie w nich mo?e, ale nie musi spowodowa? automatyczn? odmowy udzielenia po?yczki – wiarygodno?? kredytowa klienta ustalana jest indywidualnie. Automatyczn? i ostateczn? odmow? spowoduje stan upad?o?ci konsumenckiej klienta, tocz?ce si? w tej sprawie post?powanie lub niesp?acona po?yczka w Feniko.

Ponadto, aby klient by? w stanie zaci?gn?? po?yczk? internetowo musi posiada?: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej.

PO?YCZKA W FENIKO KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Kwota po?yczki mo?e by? ustawiona na suwakach znajduj?cych si? na stronie g?ównej feniko.pl. Co wa?ne, klient nie ustawia tam okresu sp?aty, gdy? liczba rat zawsze jest taka sama, nawet przy minimalnej kwocie. Kalkulator poka?e natomiast wysoko?? ka?dej raty, dat? ich sp?acenia oraz koszt po?yczki. Po ustawieniu po??danej kwoty klient musi klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”, by by? przekierowanym do formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja. Rejestracja musi by? dokonana jedynie przy pierwszym korzystaniu z us?ug Feniko. Formularz rejestracyjny wymaga tylko podstawowych danych klienta: imienia i nazwiska, numerów PESEL i dowodu osobistego oraz adresu e-mail.

3. Wniosek. Klient zostanie skierowany do wniosku tu? do dokonaniu rejestracji, gdzie trzeba b?dzie poda? bardziej szczegó?owe dane, w tym adres oraz wszelkie informacje o zatrudnieniu, dochodach i miesi?cznych wydatkach.

4. Ocena zdolno?ci kredytowej klienta i decyzja. Niestety, proces weryfikacji wiarygodno?ci i zdolno?ci kredytowej klienta mo?e zaj?? Feniko do?? du?o czasu, bo a? 24 godziny. Zazwyczaj jednak odbywa si? to w krótszym czasie. O swojej decyzji Feniko poinformuje klienta wysy?aj?c do niego SMS oraz e-mail.

5. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Feniko wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego, maj?cego potwierdzi? dane osobowe i bankowe klienta dopiero po przyznaniu mu po?yczki. Przelew w wysoko?ci 1 grosza nale?y wykona? tradycyjnie na konto bankowe podane przez Feniko. Niestety nie ma mo?liwo?ci skorzystania z ekspresowych aplikacji, ani ekspresowych p?atno?ci. Klient musi przy tym pami?ta?, by wykona? weryfikacj? u?ywaj?c swojego rachunku bankowego, w którym jest jedynym w?a?cicielem.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Feniko wysy?a przelew natychmiastowo po zaksi?gowaniu przelewu weryfikacyjnego od klienta. Moment otrzymania pieni?dzy przez klienta zale?y przede wszystkim od tego, w jakich godzinach prowadzone s? sesje bankowe. Zazwyczaj zaksi?gowanie przelewu w ka?dym wypadku nie zajmuje wi?cej ni? 24 godziny.

7. Kolejne po?yczki. Klient mo?e zalogowa? si? na swój profil na stronie feniko.pl i korzystaj?c z zak?adki „z?ó? wniosek” zaci?gn?? kolejn? po?yczk?, oczywi?cie ju? po sp?acie poprzedniej.

KOSZTY PO?YCZKI W FENIKO

Feniko nak?ada na swoich klientów koszty udzielenia po?yczki w postaci odsetek sta?ych w wysoko?ci 10% w skali roku (maksymalnie 28,90 z?otych), a tak?e koszty prowizji zale?nej od kwoty po?yczki. Prowizja nie przekroczy jednak kwoty 348 z?otych.
Przyk?adowy koszt po?yczki dla maksymalnej kwoty 1000 z?otych wynosi 375,65 z?otych, przy czym klient b?dzie musia? sp?aca? miesi?cznie po 344,32 z?ote (4 raty).

SP?ATA PO?YCZKI

Klient dostanie od Feniko harmonogram sp?aty rat, wraz z wpisan? wysoko?ci? miesi?cznej sp?aty i jej dat?. Mo?e równie? sprawdzi? te informacje na swoim koncie w feniko.pl, gdzie znajdzie te? numer rachunku bankowego, na który b?dzie musia? wp?aci? pieni?dze.
Nie trzeba jednak sztywno trzyma? si? harmonogramu sp?aty. Ka?dy klient ma prawo sp?aci? ca?? po?yczk? lub rat? wcze?niej. W takim wypadku przys?uguje mu zwrot cz??ci kwoty prowizji i oprocentowania.
Niestety, jako ?e Feniko nie przewiduje przed?u?enia okresu sp?aty b?d? te? od?o?enia terminu p?atno?ci jednej raty, po?yczk? nale?y sp?aca? terminowo. W przeciwnym razie, Feniko z pewno?ci? na?o?y na klienta odsetki karne (14% w skali roku), a je?eli klient nie b?dzie reagowa? na pisemne b?d? telefoniczne zawiadomienia, sprawa zostanie skierowana do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub s?du i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów po?yczki.
Klient zostanie tak?e wpisany do odpowiednich rejestrów kredytowych, co mo?e w przysz?o?ci powodowa? problemy z zaci?gni?ciem jakiejkolwiek po?yczki.