Fellow Finance

Dokładna nazwa firmy: FELLOW FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzkiej 44 lok.3, 00-695
bok@fellowfinance.pl
Strona WWW: -
Telefon kontaktowy: 223975115
Godziny pracy: -
NIP: 7010508554
REGON: 362560885
KRS: 0000576864

Nale??ca mi?dzy innymi do fi?skiej firmy Taaleri Oyi, marka Fellow Finance to niezbyt cz?sto spotykany typ instytucji finansowej na polskim rynku po?yczkowym. Jej odmienno?? polega g?ównie na tym, ?e nie jest ona bezpo?rednim po?yczkodawc?, a jedynie po?rednikiem pomi?dzy po?yczkobiorcami a inwestorami, którzy chcieliby zarobi? na tym pieni?dze. Potocznie nazywa si? to po?yczkami spo?eczno?ciowymi.

Platforma online, z której korzysta Fellow Finance zapewnia korzy?ci zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Dzi?ki temu, oferowane po?yczki s? elastyczne i mog? by? przeznaczane na wiele celów, np. na sp?at? innych zobowi?za? finansowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 12 000 z?otych z okresem sp?aty od 4 do 24 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez Fellow Finance: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty oraz wyci?g z konta bankowego z histori? z ostatnich 3 miesi?cy (pobrany automatycznie za pomoc? systemu Kontomatik)

Zabezpieczenie: Nie, nie trzeba ustanawia? ?adnych zabezpiecze? ani gwarantów.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, o 14 lub 30 dni.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W FELLOW FINANCE?

Pomimo do?? specyficznego systemu po?yczkowego, Fellow Finance stawia swoim klientom standardowe dla wi?kszo?ci firm po?yczkowych warunki.

Klient Fellow Finance musi by? obywatelem polskim, nie m?odszym ni? 20 lat i nie starszym ni? 75 lat. Musi przy tym zamieszkiwa? w Polsce i otrzymywa? dochody na terenie kraju, a tak?e potwierdzi? swoj? zdolno?? kredytow? poprzez system Kontomatik. Fellow Finance wymaga tak?e, by ich klient wzi?? po?yczk? w celach konsumenckich – inwestorzy korzystaj?cy z us?ug tej firmy nie udzielaj? po?yczek na dzia?alno?? firmy.

Niestety, nie ma mo?liwo?ci wzi?cia po?yczki, je?eli posiada si? jakikolwiek zaleg?o?ci w sp?acie wcze?niejszych kredytów, po?yczek lub innych op?at. Fellow Finance sprawdza rejestry gospodarcze i kredytowe i mo?e odmówi? po?yczki takiemu klientowi.

Poza tym, klient musi by? w stanie wzi?? po?yczk? online i w taki sam sposób musi potwierdzi? swoj? to?samo??. Do tego niezb?dne s?: konto w banku, aktywny numer telefonu, adres e-mail oraz konto w systemie fellowfinance.pl

PO?YCZKA W FELLOW FINANCE KROK PO KROKU

Proces po?yczkowy w Fellow Finance nie jest bardziej skomplikowany ni? w innych firmach po?yczkowych i w najlepszym przypadku, w zale?no?ci od potrzeb klienta, mo?e zaj?? nawet kilkana?cie minut.

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Klient mo?e zacz?? wnioskowa? o po?yczk? ju? na g?ówniej stronie fellowfinance.pl, za pomoc? suwaków na kalkulatorze po?yczkowym. Po ustaleniu po??danej kwoty i okresu sp?aty, klient musi jedynie klikn?? przycisk „we? po?yczk?”

2. Rejestracja i wniosek. Je?eli jest to pierwsza po?yczka klienta w w Fellow Finance, musi on wype?ni? krótki formularz rejestracyjny, który wygeneruje konto w serwisie. Nast?pnie, klient zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku, w którym b?dzie musia? poda? dane pozwalaj?ce na identyfikacj? jego to?samo?ci oraz zdolno?ci kredytowej.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Fellow Finance nie wymaga wykonania przelewu na konto w celu potwierdzenia to?samo?ci i danych bankowych klienta. Zamiast tego, nale?y skorzysta? z systemu Kontomatik, do którego nale?y zalogowa? si? loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Kontomatik sam pobierze dane osobowe w?a?ciciela rachunku i porówna je z danymi wpisanymi we wniosku. Pobierze tak?e histori? bankow? z ostatnich trzech miesi?cy, aby móc ustali? zdolno?? kredytow? klienta. Z tego powodu bardzo wa?ne jest, by u?ywa? do tego celu wy??cznie swojego konta, gdy? odrzucane b?d? konta dzielone z kim? innym oraz konta firmowe.

4. Oferta po?yczkowa od inwestora. Po weryfikacji to?samo?ci, wniosek o po?yczk? pojawi si? w sekcji dost?pnej tylko dla inwestorów. Mog? oni przedstawia? klientowi swoje propozycje po?yczkowe i to od niego zale?y, któr? z nich wybierze i kiedy – wybór najlepszej oferty mo?e zaj?? mu kilka minut, ale mo?e tak?e kilka dni.

5. Wyp?ata. Wyp?ata nast?puje natychmiast po zaakceptowaniu przez klienta oferty po?yczkowej. To, w jakim czasie po?yczka znajdzie si? na koncie klienta zale?y od godzin sesji bankowych w banku, w którym klient posiada rachunek. Nie powinno to jednak nast?pi? pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

6. Kolejna po?yczka. Kolejna po?yczka jest do dyspozycji klienta tu? po sp?acie poprzedniej. Wnioskowanie przebiega tak samo jak wcze?niej, ale z pomini?ciem rejestracji i weryfikacji.

KOSZTY PO?YCZKI W FELLOW FINANCE

Na ca?kowite koszty po?yczki w Fellow Finance sk?ada si? kilka cz??ci sk?adowych. Oprócz standardowych odsetek od kwoty bazowej (10% w skali roku), klient musi liczy? si? tak?e w op?at? wst?pn? za udzielenie po?yczki w wysoko?ci 170-850 z?otych, odliczanej na samym pocz?tku od po?yczonej kwoty. Dodatkowo, naliczona zostanie tak?e prowizja oraz op?ata za prowadzenie konta dok?adane comiesi?cznie do ka?dej raty.

Przyk?adowo, po?yczka w wysoko?ci 10 000 z?otych z dwuletnim okresem sp?aty b?dzie kosztowa?a klienta dodatkowe 6974 z?ote

SP?ATA PO?YCZKI

Po?yczk? nale?y sp?aca? wed?ug harmonogramu sp?aty, który zostanie do??czony do umowy oraz do wgl?du klienta na jego koncie w serwisie fellowfinance.com. Mo?liwa jest zarówno sp?ata wcze?niejsza zw zwrotem cz??ci op?at za niewykorzystany okres po?yczkowania, jak i pó?niejsza.
Fellow Finance oferuje od?o?enie p?atno?ci raty o 14 lub 30 dni. Rzecz jasna, przed?u?enie poci?gnie za sob? dodatkowe koszty, które nale?y wnie?? jeszcze przed prolongat?.

Klient, który nie przed?u?y okresu sp?aty i nie b?dzie tak?e sp?aca? po?yczki w terminie, musi liczy? si? z tym, ?e zostan? mu doliczone karne odsetki w wysoko?ci 14% w skali roku. Przy braku reakcji na monity i ponaglenia, Fellow Finance zacznie dochodzi? swoich praw na drodze s?dowej. Mo?e tak?e odda? spraw? do windykacji za pomoc? innej firmy. Ponadto, zaci?gni?cie kolejnej po?yczki przez klienta mo?e by? bardzo utrudnione, gdy? ucierpi jego wiarygodno?? kredytowa – Fellow Finance dokona odpowiedniego wpisu w rejestrze d?u?ników.