Extraportfel

Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
info@extraportfel.pl
Strona WWW: www.extraportfel.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 66 66
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb. - Ndz. 09:00-18:00
NIP: 525-254-89-58
REGON: 363682923
KRS: 0000453034

ExtraPortfel jest jedn? z wielu firm po?yczkowych, które oferuj? swoim klientom szybkie po?yczki przez Internet, przy zachowaniu jak najmniejszej liczby niezb?dnych formalno?ci, szybkiego czasu rozpatrywania wniosków oraz przejrzystych zasadach. ExtraPortfel oferuje przy tym proste warunki i korzystne oprocentowanie, a tak?e promocje dla nowych klientów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2000 z?otych przy pierwszej darmowej po?yczce oraz 4500 z?otych przy po?yczkach kolejnych. W ka?dym wypadku po?yczka mo?e by? zaci?gni?ta na okres od 5 do 45 dni.

Rejestry sprawdzane przez ExtraPortfel: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: ExtraPortfel nie wymaga gwaranta ani innego zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, przez refinansowanie u innego po?yczkodawcy.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni poprzez wys?anie o?wiadczenia.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W EXTRAPORTFEL?

ExtraPortfel jest do?? przyst?pn? firm? po?yczkow?, cho? mog? troch? odstrasza? wymagania dotycz?ce wieku klienta: od 21 do 70 lat. Potencjalny klient ExtraPortfel musi mie? polskie obywatelstwo i na sta?e mieszka? w Polsce. Musi te? posiada? sta?e zatrudnienie, które umo?liwi mu sp?at? zaci?gni?tej po?yczki.

Niestety, ExtraPortfel mo?e odmówi? po?yczki klientowi, który nie ma wiarygodno?ci kredytowej – je?eli jest on wpisany w którykolwiek z wymienionych wcze?niej rejestrów, ExtraPortfel mo?e nie udzieli? mu po?yczki.

Klient musi tak?e posiada? wszystkie niezb?dne rzeczy, by zaci?gn?? po?yczk? ca?kowicie internetowo. S? to: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej oraz za?o?y? osobisty profil klienta na stronie extraportfel.pl

PO?YCZKA W EXTRAPORTFEL KROK PO KROKU

1. Kwota po?yczki i okres sp?aty. Na stronie extraportfel.pl znajduje si? kalkulator po?yczkowy, który w intuicyjny sposób pozwoli na ustalenie po??danej kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Klient, jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki, zostanie poinformowany o ca?kowitej kwocie, któr? b?dzie musia? odda?. Nast?pnie wystarczy klikn?? przycisk „we? po?yczk?”,

2. Rejestracja i wniosek. Klient zostanie automatycznie przeniesiony do formularza zg?oszeniowego, po??czonego z wnioskiem, w którym trzeba b?dzie poda? do?? szczegó?owe dane – nie tylko osobowe i adresowe, ale tak?e takie jak okres zamieszkania pod obecnym adresem czy numer telefonu do pracodawcy.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Weryfikacja danych w ExtraPortfel odbywa si? za pomoc? bezpiecznej aplikacji Instantor. W tym wypadku nie trzeba wykonywa? ju? przelewu, gdy? aplikacja sama pobierze informacje, które s? potrzebne. Klient musi si? tylko zalogowa? swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Konto u?yte do weryfikacji nie mo?e by? z nikim wspó?dzielone.

4. Przyznanie po?yczki. Decyzje w ExtraPortfel dokonywane s? za pomoc? zautomatyzowanego systemu, który sam weryfikuje wszystkie dane klienta, dlatego przyznanie po?yczki nast?pi w ci?gu maksymalnie kilkunastu minut, je?li wniosek zostanie z?o?ony w dniu roboczym. W razie potrzeby, pracownik ExtraPortfel mo?e skontaktowa? si? telefonicznie z klientem, by uzyska? dodatkowe informacje. Po wszystkim, klient dostanie SMS oraz e-mail z decyzj?, nawet je?li b?dzie ona negatywna.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Pieni?dze wyp?acane s? natychmiast po przyznaniu po?yczki, ale zaksi?gowanie ich na koncie klienta zale?y od godzin sesji bankowych oraz banku, w którym klient posiada konto. W ka?dym wypadku, pieni?dze powinny doj?? na rachunek klienta maksymalnie w ci?gu 24 godzin.

6. Kolejne po?yczki. Klient mo?e zalogowa? si? na swoim osobistym profilu klienta i skorzysta? z zak?adki „z?ó? wniosek”, bez konieczno?ci ponownego wykonywania weryfikacji danych.

KOSZTY PO?YCZKI W EXTRAPORTFEL

Dzi?ki specjalnej ofercie skierowanej do nowych klientów, pierwsza po?yczka nie przekraczaj?ca kwoty 2000 z?otych nie poci?ga za sob? ?adnych kosztów. Kolejne po?yczki z kolei ob?o?one s? sta?ym oprocentowaniem w wysoko?ci 10% w skali roku oraz prowizj? dla ExtraPortfel, która mo?e wynosi? od 18,7% do 29,9% w zale?no?ci od kwoty po?yczki i terminu jej sp?aty.
Dla zobrazowania kosztów mog? pos?u?y? poni?sze przyk?ady:

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata w ExtraPorfel odbywa si? jednorazowo, najpó?niej w dniu wskazanym w umowie. ExtraPortfel ka?dorazowo informuje klienta o zbli?aj?cym si? terminie sp?aty po?yczki poprzez SMS i e-mail. Oczywi?cie, nie trzeba czeka? ze sp?at? do ostatecznego terminu, je?eli wcze?niej posiada si? ?rodki na sp?at?. Wcze?niejsza sp?ata jest nawet korzystniejsza dla klienta, gdy? zmniejsza ona kwot? prowizji i oprocentowania.

W przypadku problemów ze sp?at?, dobrze jest skorzysta? z refinansowania po?yczki zaci?gni?tej u innego po?yczkodawcy, który wspó?pracuje z ExtraPortfel. Niestety, b?dzie si? to wi?za? z dodatkowymi kosztami.

Mimo wszystko, z refinansowania warto skorzysta?, gdy? notorycznie niesp?acana po?yczka poci?gnie za sob? powa?ne konsekwencje. ExtraPortfel zacznie nalicza? karne odsetki w wysoko?ci 14% ju? od pierwszego dnia nast?puj?cego po terminie sp?aty. Je?li pomimo upomnie? (listowych, mailowych lub telefonicznych) klient dalej nie b?dzie chcia? sp?aci? po?yczki, ExtraPortfel przeka?e d?ug do firmy windykacyjnej lub do s?du, a dalej do post?powania komorniczego. Niesp?acony d?ug uniemo?liwi tak?e zaci?gni?cie kolejnej po?yczki – ExtraPortfel zg?osi d?u?nika do odpowiednich rejestrów kredytowych.