Po?yczka chwilówka – Ekspres Kasa

Tym razem opiszemy warunki jakie nale?y spe?ni? aby otrzyma? po?yczk? chwilówk? w firmie Ekspres Kasa. Jest to do?? znana na Polskim rynku firma pozabankowa, a pochodzi z Malty.

Poni?ej opisujemy najbardziej istotne informacje na temat po?yczki chwilówki w firmie Ekspres Kasa:

MINIMALNE DOCHODY WNIOSKODAWCY:

DODATKOWE INFORMACJE:

Jak wida? Ekspres Kasa nie ma wygórowanych wymaga? które trzeba spe?ni? aby otrzyma? po?yczk?. Do niew?tpliwych zalet nale?y brak konieczno?ci dokumentowania dochodu, fakt ?e chwilówk? mo?emy otrzyma? a? na 60 dni oraz brak górnej granicy wieku dzi?ki czemu o t? chwilówk? mog? wnioskowa? tak?e osoby starsze. Jedynym mankamentem jest weryfikowane 3 baz d?u?ników, je?li posiadamy w nich negatywne wpisy dyskwalifikuje nas to jako po?yczkobiorców.