Ekassa

Dokładna nazwa firmy: Colorfull Management Ltd
Siedziba firmy: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,, Road Town, Tortola
info@ekassa.com
Strona WWW: www.ekassa.pl
Telefon kontaktowy: +48228738586
Godziny pracy: 8:00 - 19:00
NIP: -
REGON: -
KRS: -

Ekassa to jeszcze niezbyt znana w Polsce marka po?yczkowa. Oficjalnie nale?y ona do firmy Colorfull Management Ltd., która swoj? siedzib? posiada na Dziewiczych Wyspach Brytyjskich. Aby wyró?ni? si? na polskim rynku, Ekassa wzbogaci?a standardow? ofert? po?yczkow? indywidualizacj? po?yczki dopasowanej do ka?dego klienta, oraz kilkoma opcjami niedost?pnymi w innych firmach, m.in. opcj? „powi?ksz kwot? po?yczki” dost?pnej ju? po weryfikacji wniosku i decyzji pozytywnej. W rzeczywisto?ci, Ekassa sama w sobie nie jest po?yczkodawc?, a jedynie po?rednikiem finansowym, wspó?pracuj?cym z wieloma partnerami.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka; ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 2500 z?otych w opcji „Drobna kwota do 1-szego” z okresem sp?aty 7, 14, 21 lub 28 dni; 9000 z?otych w po?yczce ratalnej, wyp?acanej w trzech transzach, do oddania w maksymalnie 11 tygodniowych ratach; 16 000 z?otych w po?yczce konsolidacyjnej do oddania w 12 miesi?cznych ratach (12800 z?otych jest przekazywane bezpo?rednio na sp?at? innych po?yczek w instytucjach pozabankowych)

Rejestry sprawdzane przez Ekassa: BIK, KRD.

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie. Ekassa nie wymaga ?adnego typu zabezpieczenia.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, w przypadku chwilówki.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

Dodatkowa opcja: „Powi?ksz kwot? po?yczki” to opcja do wyboru przez klienta, a wyp?ata dodatkowej kwoty nast?puje ju? w trakcie sp?acania po?yczki. Je?eli klient zdecyduje si? na t? opcj?, to dzi?ki temu mo?e obni?y? koszty po?yczki.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W EKASSA?

Aby udzieli? po?yczki klientowi, Ekassa wymaga, aby ten by? pe?noletnim obywatelem Polski, mieszkaj?cym na sta?e na jej terenie. Tak, jak w prawie wszystkich innych instytucjach, aby otrzyma? po?yczk? klient musi mie? pe?n? zdolno?? do zawierania umów, tak?e na odleg?o?? i by? konsumentem w rozumieniu prawa – co oznacza, ?e ubiega si? o po?yczk? jako osoba fizyczna, nie za? reprezentant lub w?a?ciciel firmy.

Ekassa, jak sama przyznaje, przyznaje po?yczki w odpowiedzialny sposób, dlatego bardzo wa?ne jest, by klient posiada? czyst? histori? kredytow?, nie figurowa? w ?adnym rejestrze d?u?ników i otrzymywa? regularne dochody w wysoko?ci zapewniaj?cej mu bezproblemow? sp?at? po?yczki. Niemniej jednak, nie jest przeszkod? posiadanie jeszcze niesp?aconej po?yczki w Ekassa – o ka?d? kolejn? mo?na wnioskowa? w ka?dym terminie, o ile nie zalega si? z p?atno?ciami poprzedniej.
Poza tym, wa?ne jest to, aby posiada? dost?p do Internetu, telefon komórkowy, oraz konto w banku z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej. To zapewni sprawne przej?cie przez proces po?yczkowy.

PO?YCZKA W EKASSA KROK PO KROKU

1. Wybór oferty. Wyboru oferty (chwilówka, w tygodniowych ratach, konsolidacyjna) mo?na dokona? na g?ównej stronie ekassa.com. Ustalenie kwoty po?yczki nast?puje zgodnie z zasad? dowolno?ci: klient mo?e wpisa? w kalkulatorze po??dan? przez siebie kwot?, lub te? wysoko?? raty, któr? chce sp?aca?. Mo?e tak?e wybra? opcj? powi?kszenia po?yczki ju? w trakcie jej trwania, lub te? skorzysta? z mo?liwo?ci od?o?enia pierwszej raty. Jeszcze przed wype?nieniem formularza, kalkulator poka?e klientowi koszty, jakie b?dzie musia? ponie?? w zwi?zku z po?yczk?. Po ustawieniu po??danych parametrów, wystarczy jedynie klikn?? przycisk „dalej”.

2. Rejestracja. Konieczna jest tylko w przypadku pierwszej po?yczki i ma na celu stworzenie osobistego konta klienta w serwisie, sk?d b?dzie mo?na nie tylko sk?ada? wnioski, ale te? zarz?dza? aktywnymi po?yczkami.

3. Wniosek. Ekassa wymaga wype?nienia pól zwi?zanych z danymi osobowymi, adresowymi oraz dotycz?cymi zatrudnienia (w tym wysoko?? dochodów, lub te? data rozpocz?cia zatrudnienia). Konieczne b?dzie tak?e spisanie danych z dokumentu to?samo?ci oraz podanie numeru konta bankowego.

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Ekassa dopuszcza wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 z?otego za pomoc? us?ugi przelewów ekspresowych Blue Media. Gwarantuje to ekspresowe zaksi?gowanie op?aty weryfikacyjnej. Mo?na tak?e skorzysta? z weryfikacji bankowej online, która wymaga podania loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej, przez co nie trzeba b?dzie wykonywa? ju? przelewu.

5. Przyznanie po?yczki. Decyzje w Ekassa podejmowane s? szybko, jeszcze tego samego dnia, o ile jest to dzie? pracy firmy. Zazwyczaj zajmuje to kilkana?cie minut od z?o?enia wniosku, a o decyzji klient informowany jest za pomoc? wiadomo?ci e-mail oraz SMS.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Dzi?ki temu, i? Ekassa wspó?pracuje z Blue Media, przelew z po?yczk? jest ksi?gowany na koncie klienta natychmiastowo, bez wzgl?du na to, w jakich godzinach odbywaj? si? sesje bankowe.

7. Kolejna po?yczka. Kolejn? po?yczk? mo?na wzi?? w ka?dym momencie, nawet je?li posiada si? ju? aktywn? po?yczk? w Ekassa. Aby tego dokona?, wystarczy tylko z?o?y? wniosek za pomoc? swojego osobistego profilu w ekassa.com

KOSZTY PO?YCZKI W EKASSA

Koszty po?yczki w Ekassa nie s? jednolite, zale?? od wielu ró?nych czynników i s? ustalane indywidualnie, czym szczyci si? Ekassa. Zale?? one nie tylko od kwoty po?yczki i jej typu, ale tak?e od historii kredytowej klienta.

Lepsze wyobra?enie o kosztach przynios? poni?sze przyk?ady dla ró?nych typów po?yczek:

SP?ATA PO?YCZKI

O sposobie sp?aty po?yczki klient zostanie poinformowany zarówno na swoim indywidualnym koncie w serwisie, jak i w mailu wys?anym do niego przez Ekassa. Sposób sp?acania po?yczki zale?y przede wszystkim od jej typu. W ka?dym wypadku po?yczk? mo?na sp?aci? wcze?niej, ale przed?u?y? termin sp?aty mo?na tylko w przypadku po?yczki-chwilówki, cho? oczywi?cie b?dzie si? to wi?za?o z dodatkowymi kosztami.

Unikaj?cy sp?aty d?u?nik, który nie reaguje na monity, z pewno?ci? spotka si? z przykrymi i kosztownymi konsekwencjami. Jest to przede wszystkim naliczenie odsetek karnych (14%), a w skrajnych przypadkach nast?pi przekazanie d?ugu firmie windykacyjnej lub skierowanie sprawy do s?du i post?powania komorniczego, a tak?e wpisanie klienta do odpowiednich baz danych informacji gospodarczych i kredytowych.