Efino

Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
info@efino.pl
Strona WWW: www.efino.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00-22:00, Sob. - Nd 09:00-18:00
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Dzia?aj?ca od niedawna na polskim rynku marka Efino to produkt Creamfinance Poland Sp. z o. o. Marka stawiaj?ca na prostot? rozwi?za? i przejrzysto?? zasad oferuje szybkie po?yczki w ca?o?ci zaci?gane Internetowo. Nale?y do du?ej firmy po?yczkowej MDP Finance.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE W EFINO

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 6000 z?otych przy pierwszej po?yczce z okresem kredytowania od 3 do18 miesi?cy. Przy kolejnych po?yczkach, mo?liwe do po?yczenia jest 10 000 z?otych sp?acane w maksymalnie 24 miesi?cznych ratach.

Rejestry sprawdzane przez Efino: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Efino nie wymaga zabezpiecze?, ani gwarantów.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W EFINO?

Po?yczka w Efino udzielana jest osobom w wieku od 21 do 70 lat. Musz? one by? przy tym obywatelami polskimi, na sta?e zamieszkiwa? w Polsce oraz uzyskiwa? tutaj regularne dochody (zatrudnienie, prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej lub pobieranie emerytury/renty). Na tej podstawie Efino zweryfikuje zdolno?? kredytow? klienta i mo?liwo?? sp?aty przez niego zaci?gni?tych zobowi?za?.

Potencjalny klient Efino musi mie? tak?e wiarygodno?? kredytow?, wi?c je?eli figuruje w bazach BIK lub BIG, firma nie udzieli mu po?yczki. Nie dostanie jej tak?e w przypadku, w którym ma jeszcze niesp?acon? po?yczk? w Efino.

Ponadto istnieje kilka wymaga? technicznych. S? to: konto bankowe, aktywny numer telefonu i adres e-mail, a tak?e osobisty profil na stronie efino.pl.

PO?YCZKA W EFINO KROK PO KROKU

Zaci?gni?cie po?yczki w Efino odbywa si? ca?kowicie internetowo z zachowaniem minimum formalno?ci na oficjalnej stronie efino.pl. Poszczególne etapy procesu:

1. Ustalenie kwoty po?yczki. Ustala si? je na suwaku po?yczkowym dost?pnym na g?ównej stronie efino.pl. Po ustawieniu po??danej kwoty, liczby rat oraz terminu sp?aty pierwszej raty, kalkulator poka?e klientowi wysoko?? raty, RRSO oraz ca?kowity koszt po?yczki. Po tym wystarczy klikn?? przycisk „we? po?yczk?”.

2. Rejestracja. Je?eli jest to pierwsza po?yczka klienta w Efino, musi on za?o?y? konto w serwisie.

3. Wniosek. Rejestracja podczas zaci?gania pierwszej po?yczki po??czona jest z wnioskiem online. We wniosku klient zostanie poproszony o dane dotycz?ce: imienia i nazwiska, aktualnego adresu i czasu zamieszkiwania pod nim, stanu cywilnego, zatrudnienia, telefonu do pracodawcy oraz sytuacji finansowej klienta (ile osób zamieszkuje w gospodarstwie domowym, ile wynosz? miesi?czne koszty utrzymania, jakie s? inne wydatki).

4. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. Efino korzysta z aplikacji Instantor, s?u??cej do b?yskawicznego potwierdzenia to?samo?ci klienta i numeru jego konta. Klient zostanie do niej skierowany po wype?nieniu wniosku i wystarczy, by uzupe?ni? wymagane pola swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Instantor sam pobierze wymagane dane, a klient nie b?dzie musia? wnosi? ju? op?aty weryfikacyjnej. Nale?y tylko pami?ta? o tym, by konto u?yte do weryfikacji nie by?o z nikim wspó?dzielone.

5. Przyznanie po?yczki. Po z?o?eniu wniosku i potwierdzeniu swoich danych przez Instantor, Efino oceni wniosek i zweryfikuje zdolno?? kredytow? klienta. Dzi?ki zautomatyzowanemu systemowi, wnioski analizowane s? zazwyczaj w ci?gu 15 minut tego samego dnia roboczego. O przyznaniu po?yczki klient zostanie poinformowany za pomoc? wiadomo?ci e-mail lub SMS.

6. Wyp?ata. Po przyznaniu po?yczki, klient musi zaakceptowa? umow?. Je?li to zrobi, Efino natychmiastowo przeleje pieni?dze na jego konto. To, w jakim czasie pieni?dze zostan? zaksi?gowane zale?y od tego, w jakim banku znajduje si? konto klienta. Mo?e to by? 15 minut, je?li jest to ten sam bank, w którym konto ma Efino. W pozosta?ych przypadkach pieni?dze zostan? zaksi?gowane przy nast?pnej sesji bankowej, najpó?niej nast?pnego dnia.

7. Kolejna po?yczka. Kolejn? po?yczk? mo?na wzi?? po sp?aceniu pierwszej. Nie trzeba ju? przechodzi? rejestracji i weryfikacji. Wszystkie potrzebne dane s? zapisane na indywidualnym profilu klienta na efino.pl. Wystarczy tylko ustali? kwot? i ilo?? rat i potwierdzi? ch?? wzi?cia po?yczki.

KOSZTY PO?YCZKI

Efino dolicza do podstawowej kwoty po?yczki odsetki (10% w skali roku) i prowizj?, która w przypadku najwy?szej kwoty i najd?u?szego okresu sp?aty wyniesie 69% po?yczki.

Tak wi?c, przy po?yczce w wysoko?ci 10 000 z?otych na 24 miesi?ce, klient b?dzie musia? odda? ??cznie 19 404 z?ote. Przy pierwszej po?yczce, 6000 z?otych na maksymalny okres 18 miesi?cy, b?dzie to 10 626 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki nast?puje wed?ug harmonogramu rat, do??czonego do umowy – znajd? si? tam wszystkie, nieprzekraczalne daty. Wp?at nale?y dokona? na konto Efino, którego numer zapisany jest na profilu klienta.

Oczywi?cie, je?eli klient chce, mo?e sp?aci? rat? lub nawet ca?? po?yczk? wcze?niej ni? wskazuje na to harmonogram. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i prowizja b?d? ni?sze.

Ze sp?at? rat nie nale?y si? spó?nia?, gdy? niestety Efino nie przewiduje mo?liwo?ci przed?u?enia okresu sp?aty, za wyj?tkiem pewnych powa?nych sytuacji. Je?eli klient nie ma mo?liwo?ci sp?aty, powinien skontaktowa? si? z Efino i spróbowa? polubownie za?atwi? spraw?.

W przeciwnym wypadku, Efino zacznie nalicza? karne odsetki za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14%. Oci?gaj?cy si? d?u?nik musi liczy? si? z tym, ?e notorycznie niesp?acana po?yczka b?dzie przekazana do windykacji z pomoc? zewn?trznej firmy lub s?du i komornika, a wtedy do kredytu zostan? doliczone tak?e wysokie koszty takiego post?powania.