CreditStar

Dokładna nazwa firmy: Creditstar Poland
Siedziba firmy: ul. Emilii Plater 53 - Warsaw Financial Centre, Warszawa
info@creditstar.pl
Strona WWW: www.creditstar.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 51 53
Godziny pracy: Pn. - Nd. 09:00 - 20:00
NIP: 5213656885
REGON: 146912819
KRS: 0000479212

CreditStar to mi?dzynarodowa firma z ponad 11-letnim okresem dzia?ania na arenie mi?dzynarodowej, w o?miu krajach ?wiata. W Polsce dzia?a od 2013 roku i specjalizuje si? w udzielaniu szybkich po?yczek finansowych w niskiej kwocie. Do dzisiaj CreditStar udzieli? ponad pó? miliona po?yczek.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka; ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 1500 z?otych przy pierwszej darmowej po?yczce oraz 7500 z?otych przy po?yczkach kolejnych. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku okres sp?aty mo?e wynosi? maksymalnie 30 dni w przypadku po?yczki-chwilówki. Je?eli klient potrzebuje wi?cej ni? 30 dni, wówczas udzielana jest mu po?yczka ratalna na okres maksymalnie 3 miesi?cy.

Rejestry sprawdzane przez CreditStar: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Tak, dwukrotnie na 30 dni, nie pó?niej ni? 5 dni przed ostatecznym terminem sp?aty.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Tak.

KTO MO?E OTRZYMA? PO?YCZK? W CREDITSTAR?

Klient CreditStar musi by? pe?noletnim obywatelem Polski i zamieszkiwa? w kraju na sta?e. Podstawowym wymogiem jest tak?e to, by otrzymywa? on tutaj regularne dochody, gdy? to w?a?nie na tej postawie CreditStar ustala zdolno?? kredytow? klienta i jego mo?liwo?? sp?aty zaci?gni?tych zobowi?za?.

Oprócz zdolno?ci kredytowej, klient musi posiada? tak?e wiarygodno?? kredytow?, czyli nie mo?e by? wpisany do jakiegokolwiek rejestru: BIK, BIG, ERIF i KRD. Nie mo?e tak?e posiada? aktywnej po?yczki w CreditStar.

Ponadto, klient musi by? przygotowany tak?e od strony technicznej: musi posiada? aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej.

PO?YCZKA W CREDITSTAR KROK PO KROKU

1. Wybór kwoty i okresu sp?aty. Kwota po?yczki standardowo mo?e by? ustawiona na suwakach znajduj?cych si? na stronie g?ównej creditstar.pl. Na suwakach mo?na ustali? termin sp?aty (jednorazowy lub ratalny), a tak?e zobaczy? ile b?dzie wynosi? ca?kowita kwota do sp?aty. Po wybraniu po??danych parametrów klient musi klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”

2. Rejestracja i wniosek. Po powy?szym kroku klient zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego, w którym trzeba b?dzie poda? standardowe dane zgodne z wymogami po?yczki. Jest to krok wymagany tylko w przypadku pierwszej po?yczki

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Klient zobowi?zany jest do wykonania przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 grosza na konto bankowe wskazane przez CreditStar. Jest to niestety nieuniknione i konieczne do prawid?owego z?o?enia wniosku. Nale?y tylko pami?ta?, by wykona? ten przelew ze swojego osobistego konta, w którym jest si? jedynym w?a?cicielem.

4. Przyznanie po?yczki. Po?yczka zostanie przyznana standardowo w ci?gu kilkunastu minut, chyba, ?e b?d? potrzebne dodatkowe informacje. Wtedy z klientem skontaktuje si? telefonicznie pracownik CreditStar. Wszystkie wnioski rozpatrywane s? w czasie pracy biura lub, je?eli wniosek zostanie z?o?ony poza tymi godzinami, nast?pnego dnia rano. Klient zostanie oczywi?cie poinformowany o decyzji poprzez SMS oraz e-mail.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Po?yczka wysy?ana jest niezw?ocznie na konto, które zosta?o u?yte do potwierdzenia rejestracji, za? pieni?dze u wi?kszo?ci klientów znajd? si? na koncie natychmiastowo. CreditStar posiada rachunki w prawie wszystkich polskich bankach, wi?c przelewy b?d? traktowane jako transakcje wewn?trzne i realizowane b?yskawicznie.

6. Kolejne po?yczki. Klient mo?e wzi?? kolejn? po?yczk? po zalogowaniu si? na swoje konto w serwisie creditstar.pl i skorzystaniu z zak?adki „z?ó? wniosek”.

KOSZTY PO?YCZKI

W CreditStar ka?da kolejna po?yczka jest p?atna, a klient oddaj?c po?yczone pieni?dze musi odda? tak?e koszty prowizji i oprocentowania (10% w skali roku).
Prowizja w CreditStar zale?y od kwoty po?yczki, typu (chwilówka czy ratalna) oraz okresu sp?aty. Waha si? ona od 4,5% do 27%. Tak wi?c, przy po?yczce w wysoko?ci 5000 z?otych, sp?acanej w 3 miesi?cznych ratach, klient musi odda? dodatkowo 1711, 06 z?otych. Przy takiej samej po?yczce z jednorazow? sp?at? po 30 dniach klient oddaje dodatkowo 1391, 10 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Sp?ata po?yczki powinna nast?pi? na konto bankowe wskazane przez CreditStar w indywidualnym profilu klienta zgodnie z harmonogramem sp?aty wskazanym w umowie po?yczki.
CreditStar oferuje swoim klientom zarówno wcze?niejsze jak i pó?niejsze sp?acenie po?yczki. Po?yczk? mo?na sp?aci? w ka?dym terminie (o ile nie min?? jeszcze termin ostateczny), przez co zmniejsz? si? tak?e koszty tej po?yczki o niewykorzystany okres kredytowania.
Opó?nienie sp?aty po?yczki jest mo?liwe nawet dwukrotnie, za ka?dym razem na 30 dni. Musi to jednak nast?pi? nie pó?niej ni? na 5 dni przed ostatecznym terminem sp?aty i po wniesieniu odpowiedniej op?aty za przed?u?enie.
W przypadku niesp?acania po?yczki i nie wykonywania ?adnych kroków, by polubownie za?atwi? spraw?, CreditStar na pewno podejmie zdecydowane kroki – pocz?wszy od wysy?ania monitów i naliczania odsetek karnych (14% w skali roku) a sko?czywszy na przekazaniu d?ugu do windykacji za pomoc? zewn?trznej firmy lub s?du. Zad?u?ony klient znajdzie si? tak?e w odpowiednich rejestrach, przez co b?dzie mu trudniej zaci?gn?? w przysz?o?ci kolejn? po?yczk?.