Co powinna zawiera? strona internetowa firmy po?yczkowej

Mówi si?, ?e „jak ci? widz?, tak ci? pisz?”, a w dzisiejszych czasach nie ma lepszej wizytówki biznesowej ni? strona internetowa firmy. Jak mo?na si? spodziewa?, dotyczy to równie? ka?dej szanuj?cej si? firmy udzielaj?cej pozabankowych chwilówek lub po?yczek ratalnych. Znaczenie strony internetowej przybiera na wadze tym bardziej, ?e dotyczy ona bezpiecze?stwa finansowego ludzi z nich korzystaj?cych – zawsze je?li chodzi o kwestie pieni??ne, istnieje ryzyko oszustw, wy?udze? i praktyk nieetycznych, niezgodnych z dobrymi praktykami biznesowymi. Dlatego warto zwróci? uwag? na to, jak wygl?da strona internetowa firmy – jej wygl?d mo?e sporo powiedzie? o tym, jak przebiega zaci?gni?cie po?yczki w danej instytucji.

Kalkulator po?yczkowy – najlepszy reprezentant po?yczki

Do tego narz?dzia przyzwyczaili si? ju? wszyscy ci, którzy z po?yczek korzystaj? regularnie i ci, którzy nad zaci?gni?ciem po?yczki dopiero si? zastanawiaj? i w tym celu przegl?daj? portale bran?owe. Na bardzo podobnej zasadzie dzia?a tak?e porównywarka po?yczkowa, z których gros osób bardzo ch?tnie korzysta.

Dlaczego taki prosty i intuicyjny kalkulator jest taki wa?ny? Z punktu widzenia po?yczkobiorcy, jest to niejako wi?kszo?? wiedzy po?yczkowej w pigu?ce. Narz?dzie to pokazuje bowiem ca?kowite koszty po?yczki, wysoko?? prowizji i odsetek oraz RRSO (jest to wymóg prawny). Je?li kalkulator po?yczkowy si? nie pojawi, mo?na domy?la? si?, ?e firma pragnie zatai? koszty po?yczki lub s? one niebotycznie wysokie  – takie, na które nie zdecydowa?by si? ?aden klient, a do tego niezgodne z ustaw? antylichwiarsk?. Nie jest to oczywi?cie regu??, ale mo?e wzbudza? podejrzenia. W takiej sytuacji potencjalny po?yczkobiorca by?by skazany na przeszukiwanie regulaminów oraz tabeli op?at i prowizji.

Dokumenty i regulaminy – podstawa ka?dej po?yczki

Wielokrotnie upomina si? klientów firm po?yczkowych, by czytali umowy po?yczkowe i jeszcze przed jej podpisaniem posiedli wiedz?, co taka umowa powinna zawiera?. Warto jednak zapozna? si? z wzorem umowy jeszcze przed zdecydowaniem si? na konkretn? firm? i wys?aniem wniosku. Ju? wtedy mo?na sprawdzi?, jak wygl?da procedura odst?pienia od umowy po?yczki, wcze?niejsza sp?ata lub to, czy dopuszczalne jest skorzystanie z refinansowania. Poza wzorem umowy powinien pojawi? si? tak?e regulamin u?ytkowania serwisu internetowego, tabela op?at i prowizji zawieraj?ca koszty maksymalne, jak równie? jednolity, europejski formularz informacyjny.

Opis zaci?gni?cia po?yczki

Nie jest to konieczno??, gdy? procedura zaci?gni?cia po?yczki online jest w wi?kszej mierze zunifikowana i w wi?kszo?ci firm wygl?da bardzo podobnie. Dla komfortu klientów wprowadza si? jednak taki opis w postaci wskazówek tekstowych lub prostej infografiki. Brak tego elementu nie  zaprzecza uczciwo?ci firmy, ale jego istnienie jest oznak?, ?e dba ona o przejrzysto?? zasad i w mo?liwie najwy?szym stopniu u?atwia wzi?cie po?yczki osobom, które czyni? to po raz pierwszy. W parze z tym elementem najcz??ciej idzie równie? spis ogólnych i szczegó?owych pyta? wraz z odpowiedziami na nie, tak aby klient firmy nie musia? poszukiwa? informacji na w?asn? r?k?, a zasi?gn?? ich u pewnego ?ród?a.

Dane firmowe

Chwilówki najcz??ciej dost?pne s? wy??cznie internetowo, a wi?c pró?no szuka? adresów stacjonarnych oddzia?ów firmy. Nie zwalnia to jednak z obowi?zku podania przez firm? adresu swojej siedziby, a je?li to firma mi?dzynarodowa – równie? oddzia?u w Polsce. Ponadto, klienta powinny zainteresowa? tak?e dane spó?ki (taka jest wymagana forma prawna firm po?yczkowych), takie jak: NIP, REGON i KRS. Oczywi?cie, kwesti? podstawow? jest równie? to, czy instytucja po?yczkowa podaje dane kontaktowe i niekoniecznie powinien wystarczy? do tego czat z konsultantem.

Znak k?ódki – dobra firma po?yczkowa dba o Twoje bezpiecze?stwo

Symbol k?ódki pojawiaj?cy si? w prawym rogu paska adresu przegl?darki internetowej jest graficznym przedstawieniem tego, ?e po??czenie z tak? stron? internetow? jest szyfrowane, a przez to bezpieczne. Certyfikat bezpiecze?stwa SSL mo?e by? w niektórych przegl?darkach oznaczony tak?e jako kolorowe wype?nienie paska adresowego. Zale?y to od budowy samej przegl?darki, nie za? rodzaju szyfrowania – obie reprezentacje graficzne s? równowa?ne znaczeniowo i tak samo zapobiegaj? wyciekowi danych i dostania si? ich w niepowo?ane r?ce.

Certyfikaty – znak jako?ci firmy

Nie jest to rzecz jasna element podstawowy i niezb?dny, ale naturalnie dodaje on warto?ci firmie po?yczkowej, która mo?e pochwali? si? certyfikatami lub przynale?no?ci? do zrzesze?, stowarzysze? i zwi?zków finansowych. Warto zwróci? uwag? nie tylko na to, czy informacja o tym w ogóle na stronie internetowej si? pojawia, ale równie? na to – jakie to certyfikaty i przez kogo s? wydawane. Obowi?zkiem wiarygodnej i uczciwej firmy jest przynale?no?? do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych, który propaguje po?yczanie nie tylko rzetelne, ale równie? odpowiedzialne i niedzia?aj?ce na szkod? klienta.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Przedstawione informacje s? oczywi?cie wa?ne i warto je wpisa? do swojego kanonu bezpiecze?stwa. Jakkolwiek, przed zaci?gni?ciem po?yczki warto skorzysta? z do?wiadczenia innych –  zarówno tych, którzy profesjonalnie zajmuj? si? bran?? po?yczkow?, jak i zwyk?ych ludzi, którzy maj? ju? do?wiadczenie w tej materii. Firma, która regularnie pojawia si? w rankingach po?yczkowych i zbiera dobre recenzje na ró?nych stronach bran?owych, z najwi?ksz? doz? prawdopodobie?stwa jest instytucj? zaufan? i sprawdzon?. Od tego warto zacz??.

Zobacz tak?e

> Firmy po?yczkowe – któr? wybra??
> Jak wybra? po?yczk?
> Po?yczki dla osób bez dochodu
> Po?yczki dla osób zad?u?onych
> Porady naszych ekspertów
> Forum – pytania i porady u?ytkowników