Autokapita?

Dokładna nazwa firmy: PSF Loans Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa
biuro@psfl.pl
Strona WWW: www.autokapital.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 777 49 90
Godziny pracy: Pon. - Pt. 9:00 - 17:00
NIP: 5223074239
REGON: 365709589
KRS: 0000643924

Autokapita? to firma oferuj?ca bardzo dogodne po?yczki dla klientów, którzy chcieliby po?yczy? wy?sz? ni? w innych instytucjach pozabankowych kwot?, ale nie maj? zdolno?ci kredytowej. W?a?nie w takich przypadkach Autokapita? oferuje im po?yczk? pod zastaw samochodu. Z oferty mog? skorzysta? tak?e osoby, które chc? zaci?gn?? po?yczk? na zakup samochodu na rynku wtórnym. Dzi?ki wspó?pracy z funduszem PSF LEASE FIZ AN, Autokapita? pr??nie dzia?a na terenie ca?ego kraju i wspó?pracuje z przesz?o 200 rzeczoznawcami.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: do 100 tysi?cy z?otych, o ile kwota ta nie przekracza 65% warto?ci samochodu. Sp?ata mo?e by? roz?o?ona na 12, 24, 36 lub 48 rat.

Rejestry sprawdzane przez Autokapita?: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty, skan dowodu rejestracyjnego pojazdu, karta pojazdu, kluczyki do samochodu.

Zabezpieczenie: Samochód.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W AUTOKAPITA??

Autokapita? udziela po?yczek osobom w wieku od 20 do 70 lat. Po?yczkobiorcy musz? koniecznie by? obywatelami Polski oraz na sta?e mieszka? na terenie kraju. Mog? oni jednak zaci?gn?? po?yczk? zarówno jako osoby fizyczne, jak i wyst?puj?c w imieniu firmy. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie konta w banku, telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.

Oczywi?cie, podstawow? wersj? zabezpieczenia w Autokapita? jest samochód, i musi on spe?nia? pewne warunki. Mo?e to by? samochód osobowy (maksymalnie 12-letni) lub dostawczy (maksymalnie 8-letni), i nie mo?e wa?y? wi?cej ni? 3,5 tony. Dodatkowo, samochód musi nale?e? tylko do jednego w?a?ciciela i nie mo?e stanowi? zabezpieczenia po?yczki w jakiejkolwiek innej instytucji – bankowej lub pozabankowej. Musi tak?e, co oczywiste, posiada? wa?n? polis? OC.

Niestety, klient powinien liczy? si? z tym, ?e je?eli figuruje on w bazach danych rejestrów d?u?ników, to z du?ym prawdopodobie?stwem Autokapita? odmówi mu udzielenia po?yczki.

PO?YCZKA W AUTOKAPITA? KROK PO KROKU

1. Formularz zg?oszeniowy pojazdu. Pierwszym krokiem klienta jest wype?nienie krótkiego formularza z podstawowymi danymi samochodu: modelem, mark?, dat? produkcji i pierwszej rejestracji, a tak?e przebiegiem. Formularz znajduje si? na g?ównej stronie autokapital.pl

2. Wycena pojazdu. Autokapita?, na podstawie zawartych w pierwszym formularzu danych, wyceni warto?? samochodu i zaproponuje klientowi maksymaln? kwot? po?yczki (nie przekraczaj?c? 65% warto?ci zastawianego samochodu).

3. Wniosek. Je?li klientowi odpowiada zaproponowana przez Autokapita? kwota po?yczki, musi on wype?ni? wniosek zawieraj?cy wszystkie po??dane dane klienta oraz samochodu oraz za??czy? do wniosku skan dowodu rejestracyjnego pojazdu.

4. Podpisanie umowy. Podpisanie umowy w Autokapita? nie nast?puje internetowo, a osobi?cie poprzez przedstawiciela firmy, który pomo?e tak?e klientowi dope?ni? wszystkich niezb?dnych formalno?ci. Przedstawiciel firmy, oprócz dokonania oceny samochodu dostarczy tak?e klientowi wszystkie dokumenty, które ten b?dzie potrzebowa?, by zg?osi? zabezpieczenie w urz?dzie komunikacji.

5. Wyp?ata. Podpisana umowa zostanie przekazana do siedziby firmy, za? po 24 godzinach zostanie zlecona wyp?ata ca?ej kwoty po?yczki. Pieni?dze powinny znale?? si? na koncie klienta nie pó?niej ni? nast?pnego dnia roboczego.

KOSZTY PO?YCZKI W AUTOKAPITA?

Autokapita? nie nak?ada na klienta ?adnych kosztów zwi?zanych z wycen? warto?ci samochodu ani spotkaniem z przedstawicielem. Do kosztów po?yczki w tej firmie, mo?na zaliczy? jednak standardowe odsetki kapita?owe oraz prowizj? za udzielenie po?yczki. Ta doliczana b?dzie miesi?cznie do ka?dej raty i, w zale?no?ci od kwoty po?yczki i okresu sp?aty, b?dzie wynosi? od 1,85% do 1,95% od kwoty bazowej. Zaawansowany licznik kosztów znajduje si? na stronie autokapital.pl w zak?adce „kalkulator”.

Klient po?yczaj?cy maksymalna kwot? po?yczki – 100 000 z?otych – w ci?gu 48 miesi?cy, musi liczy? si? z kosztami rz?du dodatkowych 116 540,40 z?otych. Mniejsza kwota – 40 000 z?otych – sp?acana w ci?gu 36 miesi?cy poci?gnie za sob? dodatkowe koszty w wysoko?ci 48 816,16 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI

Do umowy podpisanej za po?rednictwem przedstawiciela Autokapita? do??czony jest harmonogram sp?aty i wedle tej kolejno?ci nale?y dokonywa? wp?aty rat. Aczkolwiek, sp?aty w ca?o?ci lub w cz??ci mo?na dokona? tak?e wcze?niej, co obni?y koszty obs?ugi po?yczki. Nie wolno jednak przekracza? terminu sp?aty ka?dej raty, gdy? Autokapita? nie przewiduje od?o?enia sp?aty, a za ka?d? zw?ok? b?d? naliczane karne odsetki.

Oprócz na?o?enia odsetek, Autokapita? mo?e dochodzi? sp?aty na ró?ne sposoby. Zacznie oczywi?cie od wysy?ania p?atnych monitów (od 50 do 100 z?otych za ka?dy) do zalegaj?cego ze sp?at? klienta. Mo?e tak?e podj?? kroki prawne (s?d/komornik), ale ostateczn? form? odzyskania zaleg?o?ci b?dzie zaj?cie samochodu klienta.