Ale gotówka

Dokładna nazwa firmy: Primus Finance Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
kontakt@alegotowka.pl
Strona WWW: www.alegotowka.pl
Telefon kontaktowy: 22 201 27 76
Godziny pracy: pn. - pt.: 08:00 - 20:00 sob.: 08:00 - 15:00
NIP: 5213717701
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Ale Gotówka, podobnie jak Halopo?yczka i Chwilówkomat, nale?y do du?ej firmy finansowej Primus Finance Sp. z o. o. Marka ta specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek w relatywnie niskich kwotach i sp?acanych „na raz” po maksymalnie 30 dniach.

Ale Gotówka, pomimo niezbyt nachalnej promocji w mediach, mo?e konkurowa? z liderami rynku po?yczkowego. Wszystko to dzi?ki dogodnym warunkom po?yczek, niezawodnej bazie technologicznej serwisu alegotowka.pl oraz bezpiecze?stwu transakcji.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE

Typ po?yczki: Chwilówka

Maksymalna kwota po?yczki: 2000 z?otych przy pierwszej po?yczce za darmo. Przy kolejnych po?yczkach: 2500 z?otych przy drugiej, 3000 z?otych przy trzeciej, 4000 z?otych przy czwartej, 5000 z?otych przy pi?tej. W ka?dym wypadku okres sp?aty wynosi 7, 14, 21 lub 30 dni.

Rejestry sprawdzane przez Ale Gotówka: BIK, BIG, KRD i ERIF

Potrzebne dokumenty: Wa?ny dowód osobisty.

Zabezpieczenie: Nie, Ale Gotówka nie wymaga zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W ALE GOTÓWKA?

Ale Gotówka stawia przed swoimi klientami kilka wymaga?, które musz? by? spe?nione, aby otrzyma? po?yczk?. Podstawowym warunkiem jest wiek klienta, który nie mo?e by? ni?szy ni? 18 lat, ale nie wy?szy ni? 75 lat. Przy tym, klient musi koniecznie posiada? polskie obywatelstwo, zdolno?? do czynno?ci prawnych i posiada? sta?y adres zamieszkania na terenie Polski. Musi tutaj tak?e pracowa? lub te? otrzymywa? inne dochody, nie mniejsze jednak ni? 600 z?otych netto miesi?cznie – jest to warunek konieczny do ustalenia zdolno?ci kredytowej klienta.

Niestety, jednym z podstawowych warunków po?yczkowych jest tak?e wiarygodno?ci kredytowa. Oznacza to, ?e klient nie mo?e figurowa? w ?adnej z baz BIK, BIG, KRD i ERIF. Je?eli tak si? stanie, to po?yczka nie zostanie mu udzielona.

Jako, ?e ca?a procedura po?yczkowa odbywa si? na odleg?o??, klient musi posiada? odpowiednie instrumenty, czyli dost?p do Internetu, konto e-mail, konto bankowe oraz telefon komórkowy. Potrzebne jest tak?e za?o?enie konta w systemie alegotowka.pl.

PO?YCZKA W ALE GOTÓWKA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Klient dokonuje tego za pomoc? kalkulatora po?yczkowego udost?pnionego na alegotowka.pl. Dzi?ki u?yciu tego kalkulatora, klient b?dzie zna? ca?kowite koszty po?yczki jeszcze przed jej zaci?gni?ciem. Po ustawieniu suwaków po?yczkowych na odpowiedniej kwocie i terminie sp?aty, nale?y tylko klikn?? przycisk „bior? po?yczk?”, a strona sama przeniesie klienta do formularza zg?oszeniowego.

2. Rejestracja i wniosek. Tylko w przypadku pierwszej po?yczki w Ale Gotówka, wniosek o po?yczk? po??czony jest z formularzem rejestracyjnym, który wygeneruje osobisty profil klienta w alegotowka.pl. Aby zaci?gn?? po?yczk?, klient b?dzie musia? poda? nast?puj?ce informacje: imi? i nazwisko, adres, wysoko?? miesi?cznych dochodów i wydatków, numery PESEL i dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Klient musi tak?e elektronicznie przekaza? pe?nomocnictwo konieczne do podpisania umowy po?yczkowej.

3. Weryfikacja to?samo?ci i danych bankowych. W Ale Gotówka mo?na potwierdzi? swoje dane bankowe i osobowe na dwa nast?puj?ce sposoby: poprzez przelew w wysoko?ci 1 z?otego na konto wskazane przez firm? lub za pomoc? metody Szybka Identyfikacja. W drugim przypadku, potrzebne b?dzie podanie swojego loginu i has?a do bankowo?ci elektronicznej. Ale Gotówka przypomina jednak, i? akceptowane b?d? tylko konta, które nale?? wy??cznie do klienta i nie s? one kontami firmowymi lub te? kontami SKOK.

4. Przyznanie po?yczki. Automatyczny system weryfikacji wniosku pozwala na b?yskawiczn?, kilkuminutow? decyzj?. Jednak?e, decyzje te wydawane s? wy??cznie w ci?gu dnia roboczego, w godzinach pracy firmy. W pozosta?ych przypadkach, taka decyzja mo?e zaj?? nawet jeden dzie?. Niezale?nie od przypadku, Ale Gotówka poinformuje klienta o swojej decyzji w wiadomo?ci e-mail i SMS.

5. Wyp?ata pieni?dzy. Po?yczka wyp?acana jest natychmiastowo po decyzji pozytywnej, a dzi?ki temu, ?e przelew zlecany jest z u?yciem opcji Blue Cash, przelew zostanie zaksi?gowany na koncie klienta ekspresowo, bez wzgl?du na godziny sesji bankowych. Us?uga Blue Cash oferowana jest w?a?ciwie przez wszystkie najwi?ksze banki w Polsce, dlatego tylko nieliczni klienci b?d? musieli poczeka? na pieni?dze maksymalnie do kolejnego dnia roboczego.

6. Kolejna po?yczka. Zaci?gana jest ona za pomoc? profilu klienta na alegotowka.pl, bez potrzeby dope?niania formalno?ci takich jak rejestracja i weryfikacja danych.

KOSZTY PO?YCZKI W ALE GOTÓWKA

Koszty po?yczki naliczane s? dopiero w przypadku drugiej i ka?dej kolejnej po?yczki. Wtedy kwota do oddania zostanie powi?kszona o odsetki (sta?e, 10% w skali roku) oraz prowizj?, zale?n? od kwoty i okresu sp?aty po?yczki.

Przyk?adowo, kwota 2500 z?otych do sp?aty w ci?gu 14 dni b?dzie kosztowa? klienta 488,18 z?otych ale ta sama kwota do sp?aty w ci?gu 30 dni wygeneruje ju? koszty w kwocie 706,80 z?otych. Dla pozosta?ych kwot po?yczki zaci?gni?tych na miesi?c, koszty wygl?daj? nast?puj?co:

SP?ATA PO?YCZKI

Informacje dotycz?ce sp?aty mo?na znale?? zarówno w umowie, jak i w indywidualnym profilu klienta w Ale Gotówka. Ostatecznego terminu sp?aty nie nale?y przekracza?, ale zawsze mo?na sp?aci? po?yczk? wcze?niej, co spowoduje ni?sze koszty.

Niestety, terminu sp?aty nie mo?na przed?u?y?, ale Ale Gotówka dopuszcza ugodowe rozwi?zanie problemów. W takim wypadku nale?y koniecznie i bezzw?ocznie skontaktowa? si? z firm? pod numerem 22 201 27 76.

Unikaj?cy sp?aty d?u?nik, który nie reaguje na monity, z pewno?ci? spotka si? z przykrymi i kosztownymi konsekwencjami. S? to: naliczenie odsetek karnych (14%), przekazanie d?ugu firmie windykacyjnej, skierowanie sprawy do s?du i post?powania komorniczego, a tak?e wpisanie klienta do odpowiednich baz danych informacji gospodarczych i kredytowych.