Aasa

Dokładna nazwa firmy: Aasa Polska S.A
Siedziba firmy: ul.Hrubieszowska 2, Warszawa
info@aasapolska.pl
Strona WWW: www.aasapolska.pl
Telefon kontaktowy: 801 40 40 40
Godziny pracy: Pon. - Pt.: 8:00 - 19:00
NIP: 5252528111
REGON: 146017266
KRS: 0000411939

Dzia?aj?ca w Polsce od 2010 roku firma po?yczkowa Aasa wywodzi si? ze Skandynawii, gdzie znajduje si? siedziba firmy Aasa Global. Dzi?ki swojemu pr??nemu dzia?aniu, Aasa rozpocz??a wspó?prac? z du?ymi graczami na rynku finansowym, mi?dzy innymi bankiem BZ WBK. G?ównym polem dzia?alno?ci tej firmy jest udzielanie po?yczek ratalnych, przy zachowaniu wszystkich w?a?ciwo?ci typowych chwilówek internetowych – proces zaci?gni?cia po?yczki odbywa si? internetowo, z minimum formalno?ci ze strony klienta, bez wychodzenia z domu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PO?YCZCE AASA

Typ po?yczki: Ratalna

Maksymalna kwota po?yczki: 10 000 z?otych, przy okresie sp?aty od 18 do 24 miesi?cy. Po?yczki ni?sze mog? by? zaci?gni?te na krótsze okresy: od 2000 do 9000 z?otych przy minimalnej ilo?ci 13 rat, a tak?e 1000 z?otych przy minimalnej ilo?ci 6 rat.

Rejestry sprawdzane przez AASA: BIK, BIG, KRD i ERIF.

Potrzebne dokumenty: Polski, wa?ny dowód osobisty. Mo?e by? potrzebny, ale nie musi, wyci?g z konta bankowego, za?wiadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu innych ?wiadcze?.

Zabezpieczenie: Nie ma potrzeby ustanawiania gwarantów ani zabezpiecze?.

Przed?u?enie okresu sp?aty: Nie.

Odst?pienie od umowy: Tak, w ci?gu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie.

KTO MO?E WZI?? PO?YCZK? W AASA?

Ca?y proces po?yczkowy w Aasa przebiega internetowo, wi?c klient musi by? do tego przygotowany – musi posiada? aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dost?pem do bankowo?ci elektronicznej.

Po?yczkobiorca, który stara si? o po?yczk? w Aasa, musi by? w wieku od 20 do 80 lat. Musi tak?e by? obywatelem polskim i posiada? sta?y adres zamieszkania w Polsce oraz sta?e dochody, na podstawie których Aasa dokona oceny jego zdolno?ci kredytowej.

Niestety, klient wpisany w jakikolwiek z rejestrów: BIK, BIG, KRD i EFIR nie uzyska po?yczki w Aasa. Nie ma z kolei wymogu, aby zaci?gn?? nast?pn? po?yczk? dopiero po sp?aceniu poprzedniej – mo?na sp?aci? tylko po?ow? po?yczki by wnioskowa? o nast?pn?.

PO?YCZKA W AASA KROK PO KROKU

1. Ustalenie kwoty po?yczki i okresu sp?aty. Kwota po?yczki mo?e by? ustawiona na kalkulatorze po?yczkowym na stronie internetowej aasapolska.pl Kalkulator poka?e tak?e koszt po?yczki oraz wysoko?? pojedynczej, miesi?cznej raty. Po wybraniu po??danych parametrów klient musi klikn?? przycisk „z?ó? wniosek”.

2. Rejestracja. Strona przekieruje klienta do formularza rejestracyjnego, który nale?y wype?ni? danymi osobistymi, adresowymi, informacjami o zatrudnieniu, a tak?e numerami PESEL i dowodu osobistego.

3. Potwierdzenie danych osobowych. W Aasa mo?na potwierdzi? swoje dane poprzez konto facebook. Nie jest to wymagane, ale klienci, którzy tego dokonaj? otrzymaj? od Aasa rabat w wysoko?ci 10 z?otych.

4. Przyznanie po?yczki. Aasa powinna zawiadomi? klienta o swojej decyzji w ci?gu godziny, za? klient musi t? decyzj? zaakceptowa?

5. Podpisanie umowy. Klient otrzyma wersj? papierow? umowy kurierem, który nast?pnie odwiezie j? z powrotem do siedziby Aasa.

6. Wyp?ata pieni?dzy. Aasa nie ma z góry narzuconego sposobu wyp?acania pieni?dzy. Klient ma trzy opcje do wyboru:

7. Kolejna po?yczka. Klient korzysta ze swojego profilu, przez który mo?e z?o?y? wniosek.

KOSZTY PO?YCZKI

Niestety, Aasa nie poroponuje swoim klientom ?adnej formy darmowej po?yczki. W ka?dym przypadku, klient musi liczy? si? z dodatkowymi kosztami w postaci:

Bior?c pod uwag? powy?sze koszty, maksymalna kwota po?yczki w wysoko?ci 10 000 z?otych do sp?acenia w ci?gu dwóch lat, wygeneruje koszty w wysoko?ci 7902 z?ote, za? przy kwocie 5000 z?otych ukszta?tuje si? na poziomie 3625,57 z?otych.

SP?ATA PO?YCZKI W ASAA

Sp?ata po?yczki powinna nast?pi? na konto bankowe wskazane przez Aasa w umowie po?yczki oraz na indywidualnym koncie klienta, gdzie znajduje si? tak?e ustalony harmonogram z dat? sp?aty ka?dej raty.
Oczywi?cie, je?eli klient chce, mo?e sp?aci? ca?? po?yczk? lub jej poszczególne raty wcze?niej ni? wskazuje na to umowa, w ka?dym dowolnym momencie. W takim wypadku zarówno oprocentowanie jak i inne koszty zmniejsz? si? proporcjonalnie do okresu kredytowania. Aasa wymaga jednak uprzedniego poinformowania o planowanej wcze?niejszej sp?acie.

Indywidualny harmonogram sp?aty mo?na ustali? tak?e w szczególnych okoliczno?ciach (np. w przypadku choroby lub innych ci??kich zdarze? losowych). Aasa co prawda nie przewiduje przed?u?enia okresu sp?aty, ale wykazuje wol? polubownego za?atwienia sprawy z klientem, który znalaz? si? w trudnej sytuacji.

Warto to zrobi?, gdy? w przypadku uchylania si? od sp?aty, Aasa b?dzie nalicza? karne odsetki za nieterminow? sp?at? w wysoko?ci 14% w skali roku. Bezskutecznie wysy?ane wezwania do zap?aty spowoduj?, ?e sprawa b?dzie przekazana do windykacji za pomoc? zewn?trznej firmy lub s?du i komornika, co spowoduje znaczny wzrost kosztów po?yczki, gdy? klient zostanie obci??ony tak?e kosztami post?powania.