Firmy po?yczkowe – któr? wybra?

W ?yciu ka?dego cz?owieka mo?e nadej?? moment kiedy b?dzie potrzebowa? szybkiego zastrzyku dodatkowej gotówki. Wiele osób w takiej sytuacji korzysta z po?yczek chwilówek nie zastanawiaj?c si? zbytnio jak? wybra?, dzia?aj? na przyk?ad pod wp?ywem reklam. Postaramy si? podpowiedzie? na co zwróci? uwag? bior?c po?yczk? chwilówk?.

Poni?ej przedstawiamy list? polecanych firm po?yczkowych dzia?aj?cych dzi? w Polsce. Firmy najwy?ej ocenione przez naszych ekspertów oraz uzyskuj?ce najlepsze opinie od klientów umie?cili?my na górze rankingu.

Kwota pożyczki

100 - 1000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

250 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

300 - 3000 zł

Czas na spłatę

14 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

100 - 6000 zł

Czas na spłatę

1 - 65 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

50 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 60 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 61 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

5 - 45 dni

Kwota pożyczki

300 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 2000 zł

Czas na spłatę

15 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

5 - 91 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

1 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 2000 zł

Czas na spłatę

7 - 30 dni

Jak wiadomo po?yczki chwilówki s? udzielane na krótki okres czasu, zazwyczaj jest to 30 dni, a w niektórych przypadkach 60 dni. Tak wi?c zanim we?miemy tak? po?yczk? najpierw dok?adnie si? zastanówmy czy b?dzie nas j? sta? sp?aci? w terminie. Jest to chyba najwa?niejsza kwestia na jak? nale?y zwróci? uwag? poniewa? op?aty za nieterminow? sp?at? s? bardzo du?e. Je?li potrzebujemy wi?kszej kwoty poszukajmy raczej po?yczki ratalnej, a nie po?yczki chwilówki.

Przed zawarciem umowy zapoznajmy si? dok?adnie z jej warunkami, szczególnie zwró?my uwag? na op?aty za przed?u?enie po?yczki. Jest to bardzo wa?ne poniewa? mo?e si? zdarzy? ?e nie b?dziemy jej mogli sp?aci? w terminie, co prawda mo?emy ów termin wtedy przed?u?y? lecz wi??e si? to zazwyczaj z do?? sporymi op?atami. Przeanalizujmy tak?e jakie koszty ??cznie poniesiemy z tytu?u op?at za udzielenie po?yczki, czasem mo?e to by? bardzo du?a kwota i znaj?c j? dok?adnie mo?emy doj?? do wniosku ?e po prostu nam si? to nie op?aca.

Zapoznajmy si? tak?e z op?atami za upomnienia, windykacj? oraz innymi które s? naliczane w momencie kiedy nie sp?acamy naszej po?yczki. Jest to równie? bardzo wa?ne bo aczkolwiek nikomu tego nie ?yczymy lecz mo?e zdarzy? si? ?e z jakiego? powodu nie sp?acimy terminowo po?yczki, a po?yczkodawca zacznie wysy?a? nam upomnienia lub co gorsze rozpocznie procedur? windykacyjn?. Zapoznanie si? z tymi op?atami jest o tyle wa?ne i? niektórzy po?yczkodawcy naliczaj? w takich przypadkach bardzo wysokie op?aty. By?y przypadki gdzie za wys?anie sms z przypomnieniem o sp?acie po?yczki by?a naliczana op?ata w wysoko?ci 100 z?otych.

No i bardzo istotna sprawa z punktu widzenia po?yczkobiorcy. Je?li po?yczk? chwilówk? bierzemy po raz pierwszy wiele firm na Polskim rynku oferuje j? ca?kowicie za darmo, oczywi?cie je?li sp?acimy j? w ustalonym terminie i nie spó?nimy si? ani jednego dnia. Pami?tajmy ?e termin sp?aty to termin zaksi?gowania sp?aty po?yczki na koncie po?yczkodawcy, a nie termin wykonania przelewu przez po?yczkobiorc?, zwracajmy na to uwag? bo po prostu sp?at? z regu?y nale?y wykona? odpowiednio wcze?niej aby zosta?a ona zaksi?gowana odpowiednio.

Natomiast co robi? je?li po prostu nie mo?emy sp?aci? po?yczki w terminie ?, najgorsze co mo?emy zrobi? to unikanie kontaktu z po?yczkodawc?. Nie liczmy na to ?e jako? to b?dzie, firma która po?yczy?a nam pieni?dze na pewno b?dzie je chcia?a odzyska? i wyst?pi na drog? windykacyjn?, a to zwi?kszy nasze koszty bardzo du?o. Je?li nie jeste?my w stanie sp?aci? po?yczki chwilówki przedstawmy nasz? sytuacj? po?yczkodawcy i negocjujmy z nim warunki sp?aty, b?dzie to na pewno lepszy i ta?szy sposób ni? skierowanie sprawy do windykacji.

Na koniec ma?a informacja o której nie ka?dy wie, otó? zawieraj?c umow? na odleg?o??, np. za po?rednictwem internetu mamy prawo do jej odst?pienia w ci?gu 14 dni bez dodatkowych op?at. Dotyczy to zarówno chwilówek, jak i po?yczek ratalnych. Co prawda b?dziemy musieli zap?aci? odsetki za czas kiedy pieni?dze z po?yczki by?y w naszym posiadaniu, lecz s? one bardzo niskie. W ka?dej umowie powinna by? zawarta informacja na temat odst?pienia od niej, jak te? wysoko?? odsetek które musimy w takim przypadku zap?aci?.

Powi?zane tematy

> Co powinna zawiera? strona internetowa firmy po?yczkowej
> Jedna firma – ró?ne marki

Zobacz tak?e inne dzia?y

> Jak wybra? po?yczk?
> Po?yczki dla osób bez dochodu
> Po?yczki dla osób zad?u?onych
> Porady naszych ekspertów
> Forum – pytania i porady u?ytkowników